งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 233
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง ซางหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงแก้วมณี    บุญนาง
1. นางพีระยา    อ้วนอ่อนตา
2 โรงเรียนบ้านไคสี โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    วงศ์คำหาญ
1. นางทิพวรรณ    เณระสุระ
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น พรเจริญ 1. เด็กชายภูวนัย    แก้วตึ่ง
1. นายวรนันทน์    บรรจง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................