งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ภูกระแต 1. เด็กชายศักดิ์ดา    รักษานวน
1. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
2 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ ภูสิงห์ 1. เด็กหญิงกัลยา    การมงคล
1. นางอำนวย    ชมภูนาวัฒน์
3 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ภูสิงห์ 1. เด็กชายปรวัชร    พลศักซ้าย
1. นายสุระชัย    มาปังโม
4 โรงเรียนบ้านนาทราย ศรีวิไล 1. เด็กชายทักษิณ    ลีดี
1. นางสุดาวัลย์    กาญจนสุขเมฆิน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญดอนหญ้านาง 1. นางสาวปรัชญาภรณ์    ดอนเสนา
1. นางสาวเจตตมน    สมคิดสกุล
6 โรงเรียนบ้านนาซาว พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กชายสถาพร    คนหาญ
1. นางสาวสุพัตรา    หมั่นเสนา
7 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา เซกา ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เกลี้ยงวรรณ
1. นายอดุลพล    ประทุมมา
8 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เซกา ๒ 1. นายวรายุทธ    จันทะเกตุ
1. นายจุน    มีทองแสน
9 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ เซกา ๒ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    พรรณา
1. นางสาวสายใจ    ฑีระฆัง
10 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงปาริสา    อยู่เย็น
1. นางสาวอภิญญา    ปาณศรี
11 โรงเรียนบ้านดงบัง บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. เด็กชายนาวิน    เมืองซอง
1. นางสาวคณิงณิต    ประกิระนัง
12 โรงเรียนบ้านคำไผ่ โซ่พิสัย 1. เด็กชายศักดิ์สุริยา    จารุสาร
1. นางสาวณฤดี    พันธวงค์
13 โรงเรียนบ้านโนนสวาง โซ่พิสัย 1. เด็กชายอนุชา    โซ่เงิน
1. นายสิริณัฏฐ์    ประจิมทิศ
14 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) กลุ่มศรีธน 1. เด็กชายอิศรา    พูลเพิ่ม
1. นายภมร    วรรณทอง
15 โรงเรียนบ้านนาดง กลุ่มศรีธน 1. เด็กหญิงพิมลภัทร์    สุดทวี
1. นางสาวนุชนาฏ    หมื่นเรือคำ
16 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) ศรีวิไล 1. เด็กชายพงศ์ภัค    จันทร์อุปเหม้า
1. นางปัทมา    บุตรสาระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................