งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ เซกา 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เสนาบุญ
1. นางสาวอำไพ    แดงทำมา
2 โรงเรียนหนองจิก ซางหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงนัฐทิตา    นนจันทร์
1. นางละมัย    เพ็งคำปั้ง
3 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่ากกแดงท่าสะอาด 1. เด็กชายธเนตร    กาฬพันธ์
1. นางสุกัญญา    กองบุตร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก บ้านต้องโสกก่าม 1. เด็กชายเจษฎา    ขันคุ้ม
1. นายบรรจง    คำหล้า
5 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กชายอัครเดช    กาเผือก
1. นางสาวสายใจ    ทีระฆัง
6 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แพงจันทร์
1. นางละมัย    ปุณริบูรณ์
7 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงอริศรา    อัมไพ
1. นางสาวเยาวลักษณ์    ทิพอาจ
8 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงสายธาร    พลศรีษะ
1. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
9 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง บุ่งคล้า 1. เด็กหญิงสุภัสสร    พินัน
1. นายทวีศักดิ์    บุญประคม
10 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด 1. เด็กชายศักดิ์สัมฤทธิ์    รัตนวิชัย
1. นายสุพจน์    ศรีคลังไพร
11 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กหญิงกุลธิดา    บุญอุ้ม
1. นายธนะชัย    พาลึก
12 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โซ่เหล่าทอง 1. เด็กชายจิตรกร    ส่องศรี
1. นายมารุต    ผุดผาด
13 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) ศรีชมภู 1. เด็กหญิงสุพัตรา    วงกะโซ่
1. นางอุลัยลักษณ์    วรรณทอง
14 โรงเรียนบ้านโนนสวาง กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กหญิงศรวณีย์    เสนีโสด
1. นายสิริณัฏฐ์    ประจิมทิศ
15 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กชายทรงพล    สายสุริยา
1. นายดาว    จันทรประทักมี
16 โรงเรียนบ้านหนองหมู หอคำหนองเลิง 1. เด็กชายธนชิต    ธรรมทอง
1. นางสาวทวีพร    เศษฐรักษ์
17 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ    บานเย็น
1. นางยุพิณ    ศรีสุนาครัว
18 โรงเรียนบ้านโนนจำปา โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงฐานิยา    ทะนาชัย
1. นายบุญทัน    พิมพ์วัน
19 โรงเรียนบ้านหนองยาว โคกก่องชัยพร 1. เด็กชายณัฐชนนท์    วงค์พระจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์    บุญธะรา
20 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กหญิงฌัชฌา    การเพียน
1. นางสาววิลาสินี    วิชิต
21 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 นาสะแบงนาแสง 1. เด็กชายพรชัย    ศรีโยธา
1. นางบานเย็น    ดำบรรพ์
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ 1. เด็กหญิงวิณิชยา    สุพร
1. นางสาวอิศราพร    ปัญจะแก้ว
23 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดอนหญ้านาง 1. เด็กชายวรเชษฐ์    มรมิ่ง
1. นางสาวนันทิตา    แคนติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................