งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยคอม เซกา 1. เด็กชายศรายุทธ    พรมหนองอ้อ
1. นางผ่องศรี    ชูน้ำคำ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซางหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    ชนะพันธ์ุ
1. นางมะลิ    เดิมทำรัมย์
3 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่ากกแดงท่าสะอาด 1. เด็กชายไพฑูรย์    สวัสดิ์เอื้อ
1. นางสาวปริศนา    วิชาผง
4 โรงเรียนบ้านดอนเสียด บ้านต้องโสกก่าม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ผลจันทร์
1. นางสาวยุพารักษ์    โชติรื่น
5 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กชายอัครเดช    กาเผือก
1. นางสาวสายใจ    ทีระฆัง
6 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กหญิงสุนิสา    ต้นเกษ
1. นางสาวสุชฎา    กรรณิกากลาง
7 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    วชิระพันธ์
1. นางละมัย    ปุณริบูรณ์
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    สุจินดา
1. นางสาวรัชนี    โชติพงษ์
9 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงณัติฐวิกา    จันเรือง
1. นางสาวศิริวรรณ์    ชมภูวิเศษ
10 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง บุ่งคล้า 1. เด็กหญิงปรีดิยากร    ประเคนคะชา
1. นายทวีศักดิ์    บุญประคม
11 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด 1. เด็กหญิงอรวรา    พิมชัย
1. นางรัตนาภรณ์    ศรีสมบูรณ์
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กหญิงอรวรรณ    กองพันธ์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    บ่อทอง
13 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โซ่เหล่าทอง 1. เด็กหญิงมลธิชา    มาตรแก้ว
1. นางอ่อนสี    คนต่ำ
14 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) ศรีชมภู 1. เด็กชายสาริทย์    แสนอุ่น
1. นางวิจิตรา    รินทา
15 โรงเรียนบ้านโนนสวาง กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กชายเทพสิงหา    สุขประเสริฐ
1. นายสิริณัฏฐ์    ประจิมทิศ
16 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กหญิงรัชนีกร    กลิ่นหอม
1. นายดาว    จันทรประทักมี
17 โรงเรียนบ้านหนองหมู หอคำหนองเลิง 1. เด็กชายสิริชัย    ศรีประสงค์
1. นางสาวทวีพร    เศษฐรักษ์
18 โรงเรียนบ้านโนนจำปา โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงวันทนีย์    โง่นลุน
1. นายบุญทัน    พิมพ์วัน
19 โรงเรียนบ้านนาคำ โคกก่องชัยพร 1. เด็กชายกล้าณรงค์    ลาภถึง
1. นางสาววิภาภรณ์    ดอกกฐิน
20 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กชายก้องฟ้า    สุทธิประภา
1. นายกานตพงศ์    สุทธิประภา
21 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 นาสะแบงนาแสง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ทองที
1. นางบุปผา    หอมสมบัติ
22 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ พรเจริญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ยศม้าว
1. นางสาวลัดดา    ชินคำ
23 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กหญิงสมกมล    แป้นคุ้มญาติ
1. นางสาวพวงชมพู    พันธุวร
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงชไมพร    ประจงจิตร
1. นายวีระศักดิ์    วงศ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................