งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ภูกระแต 1. เด็กชายตะวัน    สอนวงษ์ศา
2. เด็กชายธนวัฒน์    กลุ่มกระโทก
1. นางบุญมี    อินทรีย์
2. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
2 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ ภูสิงห์ 1. เด็กชายกิตติ    บุญมีบุตร
2. เด็กชายศราวุธ    พจนา
1. นางอำนวย    ชมภูนาวัฒน์
3 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ภูสิงห์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    แพงดวง
2. เด็กหญิงวริสรา    ไชยเลิศ
1. นางสาวอุลัยวรรณ์    อภัยโส
2. นายเจริญ    นามชู
4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ศรีวิไล 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    แสงหา
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์    สนทะนาวงศ์
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    คำหวาน
2. นางสาวสุนันฑา    ลุนอุุบล
5 โรงเรียนบ้านนาแสง ศรีวิไล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศรีจันทร์
2. เด็กชายอดิศร    วินโรจน์
1. นายสุริยา    ไกรศรี
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญดอนหญ้านาง 1. นายกิตติศักดิ์    ทองเจียว
2. นายจักรกฤษณ์    แก้วสิงห์
1. นายอดิศักดิ์    พันธุ์บุตร
2. นางสาวเจตตมน    สมคิดสกุล
7 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง เซกา ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย    โชติพันธ์
2. เด็กชายธนพล    พระโคดี
1. นางนภาพร    กาญจนสุนทร
2. นายยงยุทธ    กาญจนสุนทร
8 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา เซกา ๑ 1. เด็กชายกฤษดา    นกแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร    แสงไชยา
1. นางสาวทิพวรรณ    พรมลี
2. นายอัฐสิษฏ์    พรมลี
9 โรงเรียนบ้านคำบอน เซกา ๒ 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์    พลราชม
2. เด็กชายอาณาเขต    รัตนมาลี
1. นางสาวปริยาพร    จอมทอง
2. นางสาวโฉมนภา    เหง้าน้อย
10 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย เซกา ๒ 1. เด็กหญิงอารียา    เทรักสี
2. เด็กหญิงสุภาวดี    สีหาจักร์
1. นางสาวนงรัตน์    กุมภิโร
2. นางสาวอภิญญา    จรีรัตน์
11 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. เด็กชายศุภกิตติ์    โพธิสาร
2. เด็กชายวีระชาติ    ไข่มุก
1. นางจุติมา    อินทะนาม
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ทิพอาจ
12 โรงเรียนบ้านบัวโคก บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. เด็กชายพันธมิตร    แพงสาน
2. เด็กชายภูริภัทร    วันคำ
1. นางสาวกมลลักษณ์    สุดา
13 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กชายศุภชัย    หันเหิน
2. เด็กชายจิรโชติ    โสดา
1. นางสาวกรรณิการ์    ลาภสาร
2. นางสาวอมรรัตน์    โคตรเมืองยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................