งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเซกา เซกา 1. เด็กหญิงชนิกานต์    จันทรโคตร์
2. เด็กหญิงณัฐวดี    พลวงศ์
1. นางสาวกรรณิกา    จันผาย
2. นางลัดดาวรรณ    เป้งคำภา
2 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซางหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    บุญนาง
2. เด็กชายศรศิลป์    คาดสนิท
1. นางสาวชนัญญา    ทองคันทม
2. นางรสริน    อะปะหัง
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน บ้านต้องโสกก่าม 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ทองน้อย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    โคตรสุวรรณ
1. นางสาวสุทธิดา    ป้องนอก
2. นางสาวเจียมจิตร    มะลิรส
4 โรงเรียนบ้านคำบอน ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กหญิงนิรมล    บุญมี
2. เด็กชายชาญวิทย์    ชุมนุมราษฎร์
1. นายณดล    คุนาคม
2. นางสาวปริยาพร    จอมทอง
5 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง 1. เด็กชายพชร    แก้วหงษ์
2. เด็กชายอนุมัติ    กลิ่นอ้ม
1. นางละมัย    ปุณริบูรณ์
2. นางสาวสิริพร    ผลจันทร์
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กชายเมธัส    โจมพลอย
2. เด็กชายปฏิภาณ    ดวงเลิศ
1. นางสาวพัทธนันท์    คำแหง
2. นางสาวรัชนี    โชติพงษ์
7 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กชายธนกฤต    กุลหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์    สวนนา
1. นางสาวคณึงณิต    ประกิระนัง
2. นางสาวพัชรีพร    ยาลัย
8 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา ปากคาด 1. เด็กชายกฤษฎ์    นาคเสน
2. เด็กชายดนุนัย    ไชโย
1. นางกุลลาวัลย์    บุตรโพธิ์ศรี
2. นางสาวสรินยา    ศรีธรรมมา
9 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ โซ่เหล่าทอง 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์    ศรีคำภา
2. เด็กชายอดิศักดิ์    สุนทรวัฒน์
1. นางกัณตา    จันทร์ใด
2. นางลำไพร    เลขกระโทก
10 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ ศรีชมภู 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศิริศาสตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    หลานวงค์
1. นายกุศล    สาริมาตย์
2. นายนครสวรรค์    นาพินิจ
11 โรงเรียนบ้านคำแก้ว กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กหญิงนิสา    ลีโสภา
2. เด็กชายธีระวัฒน์    มัชชิโม
1. นางจิดาภา    ทองกรอบ
2. นายพาราชัย    ทองกรอบ
12 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ลำมะนะ
2. เด็กหญิงดรุณณี    ละลี
1. นายประพัฒน์    บุศดี
2. นางละเอียด    จันทร์พุธ
13 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ท่ากกแดงท่าสะอาด 1. เด็กชายชาญวิทย์    ตะเวียงน่าน
2. เด็กชายนครินทร์    อ่อนคำ
1. นายบุญเหลือ    พิทยาทรานุวัฒ
2. นายมิ่งขวัญ    แทนค่ำ
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    สอนศักดา
2. เด็กหญิงวริศรา    ไชยต้นเทือก
1. นางชนิสรา    พระสุรักษ์
2. นายภาณุทัต    คำทะเนตร
15 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 โคกก่องชัยพร 1. เด็กชายนนทวัช    แซ่บุญ
2. เด็กชายอภิชาติ    ทีหอคำ
1. นางเปลี่ยมสุข    เอี่ยมศิริ
2. นางเรียม    ขันผักแว่น
16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กชายชนะพงษ์    ผดาเวช
2. เด็กหญิงสุชาวดี    กุลนรา
1. นายกานตพงศ์    สุทธิประภา
2. นางสาวอรอนงค์    สิมมาโคตร
17 โรงเรียนบ้านนาแสง นาสะแบงนาแสง 1. เด็กชายธีรภัทร    เสนาธง
2. เด็กชายศรันย์    แก้วมงคุณ
1. นายทวีศิลป์    หอมสมบัติ
2. นายสุริยา    ไกรศรี
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ 1. เด็กชายพงศ์ภีระ    โพเทพา
2. เด็กชายภูวเดช    ไกยเดช
1. นายภูริวัจน์    สอนเครือ
2. นางสาวอิศราพร    ปัญจะแก้ว
19 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กหญิงนริศรา    จันทร์เกต
2. เด็กชายยิ่งนรา    บรรดาศักดิ์
1. นางถิรนารถ    ติดมา
2. นางสาวนิชนันท์    แซ่ปัง
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดอนหญ้านาง 1. เด็กชายนนทพัทธ์    ชมพันธ์
2. เด็กชายณุภาพงษ์    พระภูมี
1. นางสาวนันทิตา    แคนติ
2. นายวีระศักดิ์    วงศ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................