งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ภูกระแต 1. เด็กหญิงนัตพร    บำรุงภักดี
2. เด็กชายภูมินทร์    คำแดง
3. เด็กหญิงอภิญญา    ลั่นอารัญ
1. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
2 โรงเรียนบ้านนาคำ ภูสิงห์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    วงค์คำหาร
2. เด็กหญิงวรรณิศา    อินเมืองแก้ว
3. เด็กหญิงชฎาพร    พรมดอนตาล
1. นายธนภัทร    บุตรี
2. นายไพบูลย์    กล้าหาญ
3 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ ภูสิงห์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์    โฉมศรี
2. เด็กชายธนกร    ทะมาดี
3. เด็กชายชัยวัฒน์    สะดวก
1. นางบุญตา    เจริญดี
2. นางเรียม    ขันผักแว่น
4 โรงเรียนบ้านนาแสง ศรีวิไล 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ร่มไม้
2. เด็กชายวสุพล    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพักตร์พิมล    คงเจริญ
1. นายสุริยา    ไกรศรี
5 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย เซกา ๒ 1. นางสาวนิลมล    ชนะดี
2. เด็กชายวีรภัทร    หัสกุล
3. เด็กหญิงกุลนัฐ    ม่วงปัด
1. นางสาวนงรัตน์    กุมภิโร
2. นางสาวอภิญญา    จรีรัตน์
6 โรงเรียนบ้านนากั้ง กลุ่มศรีธน 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์    ป่าเขือ
2. เด็กชายภูมิสยาม    สมใจเรา
3. เด็กหญิงสุปราณี    รัตนภักดี
1. นายสิทธิพงษ์    พงษ์สุวรรณ
2. นางอุไรวรรณ    พงษ์สุวรรณ
7 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กชายธนากร    ทานะราช
2. เด็กหญิงวรรณิภา    ผาพรม
3. เด็กหญิงอาริตา    ฤทธิ์เจริญ
1. นางสาวกรรณิการ์    ลาภสาร
2. นางสาวอมรรัตน์    โคตรเมืองยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................