งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เซกา 1. เด็กหญิงเกวลิน    กระมูลวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี    แก้วอามาตย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    สองเมือง
1. นางสาวธนิดา    นะธิศรี
2. นางอมรรัตน์    จำปานวน
2 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กหญิงสุนิสา    ภักดี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ผิวสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉรา    สอนจังหรีด
1. นางลักขณา    ทิพย์ศรีราช
2. นายอรุณ    ทิพย์ศรีราช
3 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    อ่อนบุญมา
2. เด็กชายจีรพันธ์เจริญ    พุทธรักษา
3. เด็กชายเพิ่มพูล    พหลทัพ
1. นางสาวสิริพร    ผลจันทร์
2. นางสาวอรัญญา    สารีโพธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง บุ่งคล้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เคนหาราช
2. เด็กหญิงทิพยมนต์    ประเคนคะชา
3. เด็กหญิงฐิภาวรรณ    ติดทอง
1. นายทวีศักดิ์    บุญประคม
2. นางสาวอภิสรา    ประเคนคะชา
5 โรงเรียนบ้านดาลบังบด หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กหญิงภัทรพร    ภารตุ้มเหลา
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    หมื่นระบน
3. เด็กหญิงอรสา    เพชรมาก
1. นายนพวนา    วิภักดิ์
2. นางสาวเจียรนัย    ภูชาดึก
6 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) ศรีชมภู 1. เด็กหญิงวาสนา    พันธะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุตรนนท์
3. เด็กชายธีระศักดิ์    งอกทรัพย์
1. นายภมร    วรรณทอง
2. นางอุลัยลักษณ์    วรรณทอง
7 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กชายธีรยุทธ    ปฏิโชติ
2. เด็กชายวิศิษฐ์    ธรรมวิรัตน์
3. เด็กชายวิศัลยา    แดนดงยิ่ง
1. นายชาญยุทธ    บุญพันธ์
2. นางสาววราภรณ์    โพนสิงห์
8 โรงเรียนบ้านโนนจำปา โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีรักษา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ลาภทวี
3. นายทวีศักดิ์    วารินทร์
1. นายบุญทัน    พิมพ์วัน
2. นางวรวรร    บุญประสิทธิ์
9 โรงเรียนบ้านนาคำ โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงชลธิชา    กัลยาลัย
2. เด็กชายรุ่งสุริยัน    สายแก้ว
3. เด็กชายปฏิพล    สารวิทย์
1. นายธนภัทร    บุตรี
2. นางสาววิภาภรณ์    ดอกกฐิน
10 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กหญิงชญานิช    ฤทธิ์รุ้ง
2. เด็กหญิงอรุณกมล    ไขโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริธิดา    คำพิลา
1. นางสาวมัณฑนา    คงผดุง
2. นางสาวอรอนงค์    สิมมาโคตร
11 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา    กุพันลำ
2. เด็กชายนัฎชนน    กุพันลำ
3. เด็กหญิงสุจิรา    หัดคำหมื่น
1. นายมะเอือ    ผาสุข
2. นายวีระชัย    อินธิ
12 โรงเรียนบ้านนาแสง นาสะแบงนาแสง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    คำดี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อึ่งไพร
3. เด็กหญิงอุลัยพร    ปิ่นตาพรม
1. นายสมใจ    อุ่นใจ
2. นายสุริยา    ไกรศรี
13 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงนรินทิพย์    หล่ายบุญ
2. เด็กหญิงขวัญตา    ขันธ์กิจ
3. เด็กหญิงนุจรี    ร่มสบาย
1. นางจรูญลักษณ์    คำเรือน
2. นายภักดี    วรรวิชิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................