งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ภูกระแต 1. นางสาวจีรภิญญา    เตียบประโคน
1. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
2 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ภูกระแต 1. เด็กชายรัฐพล    มูลเต็ก
1. นายภูริพงษ์    ภูริศรี
3 โรงเรียนบ้านนาคำ ภูสิงห์ 1. เด็กชายสมรักษ์    ไตรถิ่น
1. นางสาววิภาภรณ์    ดอกกฐิน
4 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ ภูสิงห์ 1. เด็กชายสมภพ    ระวิชัย
1. นางอำนวย    ชมภูนาวัฒน์
5 โรงเรียนบ้านนาทราย ศรีวิไล 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    กลมเกลียว
1. นางสุดาวัลย์    กาญจนสุขเมฆิน
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญดอนหญ้านาง 1. นางสาวจิราภา    สายคำพล
1. นางสาวเจตตมน    สมคิดสกุล
7 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา เซกา ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เกลี้ยงวรรณ
1. นายอดุลพล    ประทุมมา
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง เซกา ๑ 1. เด็กหญิงพชร    พรมจันทร์
1. นายยงยุทธ    กาญจนสุนทร
9 โรงเรียนบ้านคำบอน เซกา ๒ 1. เด็กหญิงประพาวินี    ชะนะดี
1. นางสาวปริยาพร    จอมทอง
10 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย เซกา ๒ 1. เด็กหญิงอารียา    เทรักสี
1. นางสาวนงรัตน์    กุมภิโร
11 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงอริสา    โทเสริฐ
1. นายกฤษณ์ตกรณ์    ประสบศิลป์
12 โรงเรียนบ้านบัวโคก บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. นางสาวนันทลักษณ์    แพงโคตร
1. นางสาวกมลลักษณ์    สุดา
13 โรงเรียนบ้านคำไผ่ โซ่พิสัย 1. เด็กหญิงปณิดา    ชาญศรี
1. นางสาวณฤดี    พันธวงค์
14 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) กลุ่มศรีธน 1. นายอริยะ    วงค์จันทร์
1. นายภมร    วรรทอง
15 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา กลุ่มศรีธน 1. เด็กชายณฐกร    ไชยขันธ์
1. นายพีรยุทธ    โสภาคำ
16 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) ศรีวิไล 1. เด็กหญิงวัชรี    ศรีสุวรรณ
1. นางปัทมา    บุตรสาระ
17 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ผาพรม
1. นายลือชัย    ศรีหริ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................