งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ชาวไร่
1. นางสาวบุญญาพร    กิติศรีวรพรรณ
2 โรงเรียนอนุบาลเซกา เซกา 1. เด็กหญิงพนิดา    ศรีเพชร
1. นางวนมาลินทร์    ภูมิ่งดาว
3 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซางหนองทุ่ม 1. เด็กชายจิระพงศ์    ชาจันดา
1. นางรสริน    อะปะหัง
4 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่ากกแดงท่าสะอาด 1. เด็กชายพลวัฒน์    วงษ์วิราช
1. นายพงษ์ศักดิ์    วิเศษศรี
5 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก บ้านต้องโสกก่าม 1. เด็กหญิงกัลยา    นามบุรี
1. นายสุเทพ    ดีแสน
6 โรงเรียนบ้านไคสี โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงนนทิยา    ศรีนาควง
1. นางจิราลักษณ์    ทองลาด
7 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กชายณัฐดนัย    ใยอิ้ม
1. นายพิศาล    พรหมจักร์
8 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงโขงหลง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญคำภา
1. นางฉวีวรรณ    พรมมุก
9 โรงเรียนบ้านท่าสีไค ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กชายอดิเทพ    แสนรัตน์
1. นางอัจฉราพร    โสดา
10 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า 1. เด็กชายยุทธการ    พรายพรรณ
1. นายประกิจ    ยอดเทพ
11 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด 1. เด็กชายประภากร    สุภักดี
1. นายไปยพงษ์    ศรีอักเศษ
12 โรงเรียนชุมชนสมสนุก หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กชายจิตรชนก    จันทร์ทอง
1. นางสาวรุ่งนภา    นารถชัย
13 โรงเรียนอนุบาลรัชดา โซ่เหล่าทอง 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    สุธิวรรณา
1. นางสาวอรพรรณ    หอมสิน
14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ศรีชมภู 1. เด็กชายธนวรรณ    ปริปุณณะ
1. นางวิมล    ศรีสอน
15 โรงเรียนบ้านคำแวง กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กชายธนนนท์    มั่งศรี
1. นางนันทกานต์    พาโพนงาม
16 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กหญิงรักษณาลี    เหล่าพิสัย
1. นายประสิทธิ์    สาโถน
17 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ หอคำหนองเลิง 1. เด็กหญิงธิติสุดา    ราโชธร
1. นางสาวนลินี    ทีหอคำ
18 โรงเรียนบ้านโนนจำปา โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    วารินทร์
1. นายบุญทัน    พิมพ์วัน
19 โรงเรียนบ้านคำภู โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงนลินี    ฮ้อยคำภา
1. นางสาวเสาวลักษณ์    เนตรวงศ์
20 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กหญิงศรินทร์ดา    ชัยปาน
1. นายกานตพงศ์    สุทธิประภา
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม นาสะแบงนาแสง 1. เด็กหญิงพรรณนิภา    ชุมณี
1. นายเสรี    หาญกุล
22 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ศรีบุญแสง
1. นางวราภรณ์    เงาศรี
23 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงฐิติกัลยา    สีแดง
1. นางกรรณิกา    สมบัติวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................