งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ เซกา 1. เด็กหญิงอนุสยา    พลราชม
1. นางสิริเกศ    คิสาลัง
2 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา ซางหนองทุ่ม 1. เด็กชายจักรพรรณ    พรหนอง
1. นางประภาพร    ไพรพฤกษา
3 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่ากกแดงท่าสะอาด 1. เด็กหญิงอารียา    หาญกุล
1. นางกุหลาบทอง    พลวงค์
4 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ บ้านต้องโสกก่าม 1. เด็กหญิงผการัช    ผลจันทร์
1. นางสาวอนัฎติยา    ซาระวงศ์
5 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สีพอ
1. นายศรัณย์วุฒิ    วีระกิตตินันทน์
6 โรงเรียนบ้านดอนปอ โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงขนิษฐา    พรมบิล
1. นายจักรพันธ์    บัวผัน
7 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง 1. เด็กชายณัฐนนท์    ลอยหา
1. นางละมัย    ปุณริบูรณ์
8 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา    จู่มา
1. นางบุญเรือง    พรมจินดา
9 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ดำเนิน
1. นายสมพิช    ชาตินันท์
10 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ปากคาด 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ทาแกง
1. นายบุญทิน    ลุพรหม
11 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กชายอนุวัฒน์    มินิล
1. นางธัญญา    เวียงอินทร์
12 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โซ่เหล่าทอง 1. เด็กหญิงอนันตญา    นุสนธ์
1. นางอ่อนสี    คนต่ำ
13 โรงเรียนบ้านคำไผ่ ศรีชมภู 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    วิกล
1. นางสกุณี    โคตรแสนลี
14 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กชายเหมันต์    สุระตะนัย
1. นายสมนึก    บาทวงศ์
15 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กชายนวมินทร์    รามฤทธิ์
1. นางสุภาพ    นรายศ
16 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ หอคำหนองเลิง 1. เด็กชายศุภวัชญ์    ศิริวาลย์
1. นายพยุง    นาหอคำ
17 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กชายสัณห์พิชญ์    นามมนตรี
1. นางสาวนิตยา    ทองสมุทร
18 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุนิตา    นามวงศ์
1. นายสุรชัย    โพธิ์คำ
19 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พูลทรัพย์
1. นางประภาพร    ศรีมงคล
20 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กหญิงอภิญญา    สีตานันท์
1. นางสาววิลาสินี    วิชิต
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก นาสะแบงนาแสง 1. เด็กชายธนธรณ์    ผดาเวช
1. นางนรินทร    ปุยะบาล
22 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ พรเจริญ 1. เด็กหญิงณิชากร    วะลัยรัตน์
1. นางสาวมะลิวรรณ    วุฒิสาร
23 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดอนหญ้านาง 1. เด็กชายจิรพัฒน์    เบ็ดกระโทก
1. นายธงชัย    พรมกมล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................