สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 11 4 6 21 33 3 1 4 37
2 อนุบาลพรเจริญ 8 5 9 22 31 4 2 3 37
3 บ้านโป่งเปือย 8 4 5 17 31 6 5 3 42
4 ชุมชนบ้านซาง 5 4 1 10 26 9 0 1 35
5 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 5 2 5 12 37 2 2 3 41
6 บ้านดงสว่าง 5 2 1 8 13 0 0 0 13
7 บ้านท่าสีไค 4 4 3 11 26 7 1 2 34
8 อนุบาลโซ่พิสัย 4 2 3 9 22 1 0 2 23
9 บ้านนากั้ง 4 2 1 7 13 3 1 1 17
10 บ้านดงบัง 4 1 0 5 7 0 0 0 7
11 หนองทุ่มวิทยา 4 0 2 6 13 3 2 3 18
12 หนองทุ่มวิทยา 4 0 1 5 11 1 2 1 14
13 ชุมชนบ้านโคกอุดม 3 4 0 7 14 3 3 2 20
14 บ้านโนนแก้วโพนทอง 3 3 1 7 17 2 3 1 22
15 บ้านหนองแก่งทราย 3 2 2 7 16 5 1 2 22
16 บ้านนาแสง 3 2 2 7 15 5 1 4 21
17 บ้านนางัวสายปัญญา 3 2 1 6 11 2 4 0 17
18 บึงของหลงวิทยา 3 2 0 5 19 3 2 3 24
19 กัลยาณิวัฒนา ๒ 3 2 0 5 11 1 1 0 13
20 อนุบาลเซกา 3 1 2 6 22 6 4 3 32
21 บ้านนาสะแบง 3 1 2 6 14 5 2 1 21
22 บ้านคำไผ่ 3 1 2 6 7 1 0 1 8
23 บ้านโนนสว่าง 3 1 1 5 21 10 3 3 34
24 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 1 5 14 0 1 0 15
25 หอคำพิทยาสรรค์ 3 1 1 5 10 4 2 1 16
26 ประสานมิตรวิทยา 3 1 0 4 14 4 2 3 20
27 บ้านดงบัง 3 1 0 4 7 2 1 0 10
28 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 2 4 4 10 22 9 4 3 35
29 บ้านนาอ่าง 2 3 3 8 14 3 1 1 18
30 อนุบาลพรเจริญ 2 2 2 6 19 1 1 1 21
31 บ้านหนองผักแว่น 2 2 2 6 7 3 0 0 10
32 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 2 2 0 4 9 3 0 2 12
33 บ้านโนนสวาง 2 2 0 4 5 2 2 1 9
34 บ้านนากั้ง 2 1 1 4 11 0 0 0 11
35 บ้านโนนม่วง 2 1 1 4 5 0 1 0 6
36 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 1 0 3 10 5 2 2 17
37 บ้านไร่สุขสันต์ 2 1 0 3 9 0 0 1 9
38 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 3 5 1 0 0 6
39 บ้านนาแสง 2 0 2 4 15 7 2 2 24
40 บ้านโนนสำราญยางเรียน 2 0 2 4 10 5 1 1 16
41 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 2 0 2 4 7 1 0 0 8
42 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 2 0 1 3 16 5 0 1 21
43 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 1 3 4 2 1 4 7
44 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 0 0 2 6 4 1 1 11
45 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 0 0 2 6 0 0 0 6
46 บ้านวังยาว 2 0 0 2 5 2 1 1 8
47 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
48 อนุบาลบุ่งคล้า 1 6 0 7 16 5 1 1 22
49 บ้านนาซาว 1 5 2 8 13 1 2 2 16
50 อนุบาลนวรัตน์ 1 3 2 6 11 0 1 2 12
51 บ้านนาทราย 1 2 3 6 9 0 1 2 10
52 บ้านโคกสวาง 1 2 2 5 11 1 0 1 12
53 บ้านหนองหมู 1 2 1 4 18 7 1 2 26
54 บ้านคำแก้ว 1 2 1 4 17 2 2 1 21
55 บ้านนาสิงห์ 1 2 1 4 15 3 0 0 18
56 สิริภัทรวิทยา 1 2 1 4 12 2 1 1 15
57 บ้านโนนสวาง 1 2 1 4 9 1 2 0 12
58 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 2 0 3 8 3 1 5 12
59 บ้านหนองผักแว่น 1 2 0 3 5 1 0 0 6
60 บ้านบัวโคก 1 2 0 3 4 1 0 3 5
61 บ้านนาดง 1 1 2 4 5 2 0 3 7
62 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 1 1 3 4 0 1 1 5
63 บ้านโป่งเปือย 1 1 0 2 12 3 1 1 16
64 บ้านนาต้อง 1 1 0 2 10 0 1 0 11
65 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2 8 2 1 1 11
66 บ้านท่าส้มโฮง 1 1 0 2 8 2 0 1 10
67 อนุบาลวิภาวี 1 1 0 2 8 0 0 0 8
68 บ้านห้วยเซือมใต้ 1 1 0 2 6 2 0 1 8
69 บ้านนาคำ 1 1 0 2 4 0 2 1 6
70 บ้านโนนยางคำ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 0 2 3 8 0 1 0 9
72 บ้านนาเจริญ 1 0 2 3 7 3 0 2 10
73 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 2 3 7 3 0 1 10
74 บ้านบึงกาฬ 1 0 2 3 6 0 1 1 7
75 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 0 1 2 15 4 2 0 21
76 ชุมชนบ้านโคกอุดม 1 0 1 2 13 2 1 0 16
77 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 1 2 12 1 0 0 13
78 อนุบาลเลิศปัญญา 1 0 1 2 11 4 2 1 17
79 บ้านเหล่าถาวร 1 0 1 2 5 0 0 0 5
80 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 0 1 2 4 0 0 1 4
81 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 1 0 1 2 2 1 0 0 3
82 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 12 2 2 1 16
83 บ้านท่าสะอาด 1 0 0 1 9 10 4 4 23
84 บ้านนาสวรรค์ 1 0 0 1 8 1 0 1 9
85 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 0 0 1 8 0 0 1 8
86 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 0 0 1 6 2 2 0 10
87 บ้านนาคำ 1 0 0 1 5 0 0 1 5
88 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 1 5 0 0 1 5
89 บ้านชุมภูทอง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
90 อนุบาลกมลวรรณ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
91 บ้านหนองตอ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
92 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
94 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านห้วยเรือ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
96 บ้านดอนหญ้านาง 0 3 2 5 10 1 1 2 12
97 บ้านหนองโดดอนเสียด 0 3 2 5 8 6 3 1 17
98 บ้านห้วยผักขะ 0 3 1 4 12 2 0 2 14
99 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 3 1 4 12 1 0 0 13
100 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 0 3 1 4 10 5 0 0 15
101 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 3 0 3 2 4 2 2 8
102 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 2 4 6 8 0 5 1 13
103 บ้านหนองจันทน์ 0 2 2 4 9 1 0 2 10
104 ไทยรัฐวิทยา 51 0 2 1 3 10 0 0 1 10
105 อนุบาลรัชดา 0 2 1 3 5 2 0 0 7
106 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 2 1 3 5 1 1 1 7
107 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 2 1 3 4 1 0 1 5
108 บ้านดอนเสียด 0 2 0 2 16 2 1 2 19
109 บ้านคำไผ่ 0 2 0 2 8 4 0 1 12
110 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 2 0 2 6 3 1 1 10
111 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 0 2 0 2 6 2 0 0 8
112 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 2 0 2 5 1 1 0 7
113 อนุบาลเลิศปัญญา 0 1 5 6 15 5 2 1 22
114 บ้านหนองพันทา 0 1 3 4 11 0 4 4 15
115 บ้านคำภู 0 1 3 4 9 4 2 1 15
116 ชุมชนบ้านซาง 0 1 2 3 18 4 3 1 25
117 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 1 2 3 12 4 1 0 17
118 บ้านนาสะแบง 0 1 2 3 8 1 0 0 9
119 บ้านนางัวสายปัญญา 0 1 2 3 7 2 0 0 9
120 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 1 2 3 6 2 0 0 8
121 บ้านซำบอน 0 1 2 3 5 1 0 1 6
122 บ้านต้องโคกกระแซ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
123 บ้านห้วยไม้ซอด 0 1 1 2 10 2 2 2 14
124 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 1 1 2 10 1 0 0 11
125 บ้านเหล่าทองหลาง 0 1 1 2 9 1 1 0 11
126 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 1 1 2 8 1 0 0 9
127 บ้านห้วยผักขะ 0 1 1 2 8 0 1 0 9
128 กัลยาณิวัฒนา 2 0 1 1 2 7 2 1 1 10
129 บ้านสามหนอง 0 1 1 2 5 2 0 2 7
130 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 1 2 5 0 2 0 7
131 บ้านคำบอน 0 1 1 2 4 1 3 1 8
132 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
133 บ้านคลองเค็ม 0 1 0 1 8 0 0 1 8
134 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 7 2 2 0 11
135 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 1 7 1 0 1 8
136 บ้านนาเจริญ 0 1 0 1 6 3 1 0 10
137 บ้านหัวแฮต 0 1 0 1 6 0 0 0 6
138 บ้านท่าเชียงเครือ 0 1 0 1 4 5 1 1 10
139 บ้านนาดง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
140 บ้านไร่โนนสำราญ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
141 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 1 0 1 4 0 1 3 5
142 แก่งอาฮง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
143 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
144 บ้านแสงอรุณ 0 1 0 1 2 5 3 0 10
145 บ้านนาทราย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
146 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
147 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
148 บ้านบัวโคก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 0 0 3 3 11 3 0 0 14
150 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 2 2 8 6 1 3 15
151 บ้านสามหนอง 0 0 2 2 8 3 0 1 11
152 เลิดสิน 0 0 2 2 8 1 1 0 10
153 บ้านนาต้อง 0 0 2 2 8 0 1 1 9
154 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 0 0 2 2 6 0 0 1 6
155 อนุบาลปากคาด 0 0 1 1 11 4 0 1 15
156 บ้านทองสาย 0 0 1 1 6 2 0 0 8
157 ประสานมิตรวิทยา 0 0 1 1 6 1 1 0 8
158 โสกก่ามนาตาไก้ 0 0 1 1 5 2 1 1 8
159 บ้านหนองจิก 0 0 1 1 5 1 0 1 6
160 หอคำพิทยาสรรค์ 0 0 1 1 5 0 0 2 5
161 บ้านนาซาว 0 0 1 1 4 2 1 1 7
162 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
163 ธเนตรวิทยา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
164 บ้านดงชมภู 0 0 1 1 4 0 0 0 4
165 บ้านดงเสียด 0 0 1 1 4 0 0 0 4
166 บ้านท่ากกแดง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
167 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
168 บ้านหนองชัยวาน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
169 บ้านโนนจำปา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
170 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
171 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
172 บ้านห้วยคอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
173 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 0 0 9 2 1 0 12
174 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 9 2 1 0 12
175 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0 8 6 0 1 14
176 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 0 0 8 3 1 0 12
177 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 8 2 0 0 10
178 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 7 3 1 0 11
179 บ้านโคกหนองลาด 0 0 0 0 6 2 0 0 8
180 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 6 0 1 0 7
181 บ้านคำบอน 0 0 0 0 5 2 0 1 7
182 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 5 1 2 1 8
183 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
184 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 5 1 0 1 6
185 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
186 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 5 0 2 0 7
187 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
188 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
189 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
190 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
191 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
192 โนนเหมือดแอ่ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
193 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 4 1 1 0 6
194 บ้านหัวแฮต 0 0 0 0 4 1 1 0 6
195 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
196 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 0 2 5
197 เลิดสิน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
198 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
199 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
200 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 4 0 0 0 4
201 บ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
202 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
203 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 3 2 1 1 6
204 บ้านไคสี 0 0 0 0 3 2 1 0 6
205 หนองจิก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
206 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 3 2 0 0 5
207 บ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
208 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 3 0 1 2 4
209 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 3 0 1 2 4
210 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 1 4
211 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
212 บ้านโนน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
213 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
214 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
215 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
216 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 0 0 0 2 2 1 2 5
217 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 1 0 2 3
218 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
219 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
220 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
221 บ้านดงโทน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
222 บ้านนาจาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
223 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
224 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
225 ทรัพย์วังทอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
226 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
227 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
228 ท่าไร่วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
229 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
230 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
231 บ้านพรสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
232 บ้านสะง้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
233 บ้านหนองนาแซง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
234 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
235 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
236 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
237 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
238 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
239 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
240 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
241 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
242 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
243 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
244 บ้านคำแวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
245 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
246 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
247 ตชด.บ้านนาแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
248 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
249 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
250 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
251 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
252 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
254 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
255 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
256 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
257 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
258 อนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
259 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 0 0 2 0 2
260 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 บ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 199 195 188 582 1,789 416 188 200 2,393