สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 12 4 6 22 35 3 1 4 39
2 อนุบาลพรเจริญ 10 5 9 24 33 5 2 3 40
3 บ้านโป่งเปือย 8 5 8 21 32 8 5 4 45
4 ชุมชนบ้านซาง 5 4 1 10 26 9 0 1 35
5 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 5 2 5 12 37 2 2 3 41
6 บ้านดงสว่าง 5 2 1 8 13 0 0 0 13
7 บ้านท่าสีไค 4 4 3 11 26 7 1 2 34
8 ชุมชนบ้านโคกอุดม 4 4 1 9 15 4 3 2 22
9 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 4 3 2 9 20 6 3 1 29
10 อนุบาลโซ่พิสัย 4 2 3 9 22 1 0 2 23
11 บ้านโนนสว่าง 4 2 1 7 26 13 3 3 42
12 บ้านนากั้ง 4 2 1 7 13 3 1 1 17
13 บ้านนางัวสายปัญญา 4 2 1 7 12 2 4 0 18
14 บ้านท่าส้มโฮง 4 1 0 5 12 2 1 1 15
15 บ้านดงบัง 4 1 0 5 7 0 0 0 7
16 หนองทุ่มวิทยา 4 0 2 6 13 3 2 3 18
17 หนองทุ่มวิทยา 4 0 1 5 11 1 2 1 14
18 บ้านโนนแก้วโพนทอง 3 3 1 7 18 2 4 1 24
19 บ้านหนองแก่งทราย 3 2 2 7 16 5 1 2 22
20 บ้านนาแสง 3 2 2 7 15 5 1 4 21
21 บ้านคำไผ่ 3 2 2 7 8 1 0 1 9
22 บ้านหนองผักแว่น 3 2 1 6 7 1 1 0 9
23 บึงของหลงวิทยา 3 2 0 5 19 3 2 3 24
24 กัลยาณิวัฒนา ๒ 3 2 0 5 11 1 1 0 13
25 อนุบาลเซกา 3 1 2 6 22 6 4 3 32
26 บ้านนาสะแบง 3 1 2 6 14 5 2 1 21
27 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 1 1 5 14 0 1 0 15
28 หอคำพิทยาสรรค์ 3 1 1 5 10 4 2 1 16
29 ประสานมิตรวิทยา 3 1 0 4 14 4 2 3 20
30 บ้านดงบัง 3 1 0 4 7 2 1 0 10
31 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 3 0 0 3 6 4 1 2 11
32 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 2 6 4 12 20 7 1 0 28
33 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 2 4 4 10 22 9 4 3 35
34 บ้านนาอ่าง 2 4 3 9 14 4 1 1 19
35 บ้านไร่สุขสันต์ 2 3 1 6 14 0 0 1 14
36 โนนเหมือดแอ่ 2 3 0 5 7 3 1 1 11
37 อนุบาลพรเจริญ 2 2 3 7 23 7 5 2 35
38 บ้านนาดง 2 2 2 6 8 2 0 1 10
39 บ้านหนองผักแว่น 2 2 2 6 7 3 0 0 10
40 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 2 2 0 4 9 3 0 2 12
41 บ้านโนนสวาง 2 2 0 4 5 2 2 1 9
42 บ้านนาดง 2 1 2 5 6 2 0 4 8
43 บ้านนากั้ง 2 1 1 4 11 0 0 0 11
44 บ้านโนนม่วง 2 1 1 4 5 0 1 0 6
45 บ้านโป่งเปือย 2 1 0 3 14 3 1 1 18
46 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 1 0 3 10 5 2 2 17
47 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 1 0 3 7 3 0 0 10
48 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 3 5 1 0 0 6
49 บ้านนาแสง 2 0 2 4 15 7 2 2 24
50 บ้านโนนสำราญยางเรียน 2 0 2 4 10 5 1 1 16
51 บ้านบึงกาฬ 2 0 2 4 10 0 2 2 12
52 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 2 0 2 4 7 1 0 0 8
53 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 1 3 4 2 1 4 7
54 บ้านวังยาว 2 0 0 2 5 2 1 1 8
55 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
56 อนุบาลบุ่งคล้า 1 6 0 7 16 5 1 1 22
57 บ้านนาซาว 1 5 2 8 13 1 2 2 16
58 อนุบาลนวรัตน์ 1 3 2 6 11 0 1 2 12
59 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 3 0 4 8 3 1 6 12
60 บ้านท่าอินทร์แปลง 1 3 0 4 6 2 0 0 8
61 บ้านนาทราย 1 2 3 6 9 0 1 2 10
62 สิริภัทรวิทยา 1 2 2 5 13 2 1 1 16
63 บ้านโคกสวาง 1 2 2 5 11 1 0 1 12
64 บ้านหนองหมู 1 2 1 4 18 7 1 2 26
65 บ้านคำแก้ว 1 2 1 4 17 2 2 1 21
66 บ้านนาสิงห์ 1 2 1 4 15 3 0 0 18
67 บ้านโนนสวาง 1 2 1 4 9 1 2 0 12
68 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1 2 0 3 7 2 0 0 9
69 บ้านบัวโคก 1 2 0 3 4 1 0 3 5
70 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 1 3 5 12 5 1 0 18
71 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 1 2 4 17 8 3 1 28
72 บ้านนาสะแบง 1 1 2 4 12 4 0 0 16
73 บ้านนางัวสายปัญญา 1 1 2 4 10 2 0 0 12
74 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 1 1 3 4 0 1 1 5
75 บ้านนาต้อง 1 1 0 2 10 0 1 0 11
76 บ้านหนองบัวงาม 1 1 0 2 8 2 2 0 12
77 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2 8 2 1 1 11
78 อนุบาลวิภาวี 1 1 0 2 8 0 0 0 8
79 บ้านห้วยเซือมใต้ 1 1 0 2 6 2 0 1 8
80 บ้านนาคำ 1 1 0 2 4 0 2 1 6
81 บ้านโนนยางคำ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
82 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1 0 2 3 8 0 1 0 9
83 บ้านนาเจริญ 1 0 2 3 7 3 0 2 10
84 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 2 3 7 3 0 1 10
85 ชุมชนบ้านโคกอุดม 1 0 1 2 13 2 1 0 16
86 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 1 2 12 1 0 0 13
87 อนุบาลเลิศปัญญา 1 0 1 2 11 4 2 1 17
88 โสกก่ามนาตาไก้ 1 0 1 2 9 2 1 1 12
89 บ้านหนองจิก 1 0 1 2 6 1 0 1 7
90 บ้านไคสี 1 0 1 2 5 3 2 0 10
91 บ้านห้วยเซือมเหนือ 1 0 1 2 5 3 1 0 9
92 บ้านเหล่าถาวร 1 0 1 2 5 0 0 0 5
93 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 0 1 2 4 0 0 1 4
94 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 1 0 1 2 2 1 0 0 3
95 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 12 2 2 1 16
96 บ้านท่าสะอาด 1 0 0 1 9 10 4 4 23
97 บ้านนาสวรรค์ 1 0 0 1 8 1 0 1 9
98 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 0 0 1 8 0 0 1 8
99 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 0 0 1 6 2 2 0 10
100 บ้านนาคำ 1 0 0 1 5 0 0 1 5
101 บ้านหาดแฮ่ 1 0 0 1 5 0 0 1 5
102 บ้านชุมภูทอง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
103 อนุบาลกมลวรรณ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
104 บ้านหนองตอ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
105 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
106 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
107 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
108 บ้านสะง้อ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
109 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1 0 0 1 2 2 2 2 6
110 บ้านห้วยเรือ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
111 บ้านดอนหญ้านาง 0 3 2 5 10 1 1 2 12
112 บ้านหนองโดดอนเสียด 0 3 2 5 8 6 3 1 17
113 บ้านห้วยผักขะ 0 3 1 4 12 2 0 2 14
114 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 3 1 4 12 1 0 0 13
115 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 3 0 3 2 4 2 2 8
116 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 2 4 6 8 0 5 1 13
117 บ้านหนองจันทน์ 0 2 2 4 9 1 0 2 10
118 บ้านเหล่าทองหลาง 0 2 1 3 11 4 1 0 16
119 ไทยรัฐวิทยา 51 0 2 1 3 11 0 0 1 11
120 กัลยาณิวัฒนา 2 0 2 1 3 8 2 1 1 11
121 อนุบาลรัชดา 0 2 1 3 5 2 0 0 7
122 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 2 1 3 5 1 1 1 7
123 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 2 1 3 4 1 0 1 5
124 บ้านดอนเสียด 0 2 0 2 16 2 1 2 19
125 บ้านคำไผ่ 0 2 0 2 8 4 0 1 12
126 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 2 0 2 6 3 1 1 10
127 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 2 0 2 5 1 1 0 7
128 อนุบาลเลิศปัญญา 0 1 5 6 15 5 2 1 22
129 บ้านหนองพันทา 0 1 3 4 11 0 4 4 15
130 บ้านคำภู 0 1 3 4 9 4 2 1 15
131 ชุมชนบ้านซาง 0 1 2 3 18 4 3 1 25
132 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 1 2 3 12 4 1 0 17
133 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 1 2 3 6 2 0 0 8
134 บ้านซำบอน 0 1 2 3 5 1 0 1 6
135 บ้านต้องโคกกระแซ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
136 อนุบาลปากคาด 0 1 1 2 13 5 2 1 20
137 บ้านห้วยไม้ซอด 0 1 1 2 10 2 2 2 14
138 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 1 1 2 10 1 0 0 11
139 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 1 1 2 8 1 0 0 9
140 บ้านห้วยผักขะ 0 1 1 2 8 0 1 0 9
141 บ้านสามหนอง 0 1 1 2 5 2 0 2 7
142 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 1 2 5 0 2 0 7
143 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 1 1 2 5 0 1 0 6
144 บ้านคำบอน 0 1 1 2 4 1 3 1 8
145 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
146 บ้านคลองเค็ม 0 1 0 1 8 0 0 1 8
147 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 1 7 1 0 1 8
148 บ้านนาเจริญ 0 1 0 1 6 3 1 0 10
149 บ้านหัวแฮต 0 1 0 1 6 0 0 0 6
150 โคกบริการสันกำแพง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
151 บ้านท่าเชียงเครือ 0 1 0 1 4 5 1 1 10
152 บ้านไร่โนนสำราญ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
153 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 1 0 1 4 0 1 3 5
154 แก่งอาฮง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
155 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
156 บ้านแสงอรุณ 0 1 0 1 2 5 3 0 10
157 บ้านนาทราย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
158 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
159 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
160 บ้านบัวโคก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
161 บ้านนาอ่าง 0 0 3 3 7 1 0 0 8
162 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 2 2 8 6 1 3 15
163 บ้านสามหนอง 0 0 2 2 8 3 0 1 11
164 บ้านทองสาย 0 0 2 2 8 2 0 0 10
165 เลิดสิน 0 0 2 2 8 1 1 0 10
166 บ้านนาต้อง 0 0 2 2 8 0 1 1 9
167 ธเนตรวิทยา 0 0 2 2 6 1 0 0 7
168 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 0 0 2 2 6 0 0 1 6
169 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 1 1 6 3 0 2 9
170 ประสานมิตรวิทยา 0 0 1 1 6 1 1 0 8
171 หอคำพิทยาสรรค์ 0 0 1 1 5 0 0 2 5
172 บ้านนาซาว 0 0 1 1 4 2 1 1 7
173 บ้านดงชมภู 0 0 1 1 4 0 0 0 4
174 บ้านดงเสียด 0 0 1 1 4 0 0 0 4
175 บ้านท่ากกแดง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
176 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
177 บ้านหนองชัยวาน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
178 บ้านโนนจำปา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
179 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
180 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
181 บ้านห้วยคอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
182 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 0 0 9 2 1 0 12
183 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 9 2 1 0 12
184 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 0 0 8 6 0 1 14
185 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 0 0 8 3 1 0 12
186 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 8 2 0 0 10
187 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 7 3 1 0 11
188 บ้านโคกหนองลาด 0 0 0 0 6 2 0 0 8
189 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 6 0 1 0 7
190 บ้านคำบอน 0 0 0 0 5 2 0 1 7
191 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 5 1 2 1 8
192 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
193 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 5 1 0 1 6
194 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 5 0 2 0 7
195 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
196 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
197 หนองสิมโนนสวรรค์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
198 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
199 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 4 1 1 0 6
200 บ้านหัวแฮต 0 0 0 0 4 1 1 0 6
201 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
202 เลิดสิน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
203 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
204 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
205 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 4 0 0 0 4
206 บ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
207 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
208 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 3 2 1 1 6
209 หนองจิก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
210 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 3 2 0 0 5
211 บ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
212 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 3 0 1 2 4
213 บ้านกำแพงเพชร 0 0 0 0 3 0 1 2 4
214 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 1 4
215 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
216 บ้านโนน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
217 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
218 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
219 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
220 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 0 0 0 2 2 1 2 5
221 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 1 0 2 3
222 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
223 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
224 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
225 บ้านดงโทน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
226 บ้านนาจาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
227 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
228 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
229 ทรัพย์วังทอง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
230 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
231 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
232 ท่าไร่วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
233 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
234 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
235 บ้านพรสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
236 บ้านหนองนาแซง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
237 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
238 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
239 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
240 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
241 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
242 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
243 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
244 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
245 บ้านคำแวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
246 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
247 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
248 ตชด.บ้านนาแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
249 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
250 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
251 บ้านปรารถนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
252 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
254 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
255 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
256 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
257 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
258 อนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
259 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 0 0 2 0 2
260 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 บ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
263 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 บ้านวังยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 อนุบาลพรเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 อนุบาลศรีวิไล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 234 223 211 668 1,894 459 207 210 2,560