หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสมเกียรติ ลามคำ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายนภดล จอมเพชร นายอำเภอศรีวิไล คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายสุระเชษฐ์ คะดุน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายโยธิน บุญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายประยูร มงคลนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายสุวิทย์ สืบสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายศรีเทพ สุวรรณไตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายมงคล พระนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายสมบูรณ์ วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นายกันหา สุวรรณวงศ์ อ.ก.ค.ศ. สายผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายคาน เศษรักษา นายกสมาคมครูศรีวิไล คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายอดุลรัตน์ หงส์ชูตา อุปนายกสมาคมครูศรีวิไล คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายบุญทวี สาลี อุปนายกสมาคมครูศรีวิไล คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมานิตย์ ภูคัสมาส ประธานกลุ่มโรงเรียนนาสะแบงนาแสง คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายวัฒนา ภูด่านวัว ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายมงคล พระนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายณรงค์ หวันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสมบูรณ์ วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายประไพ อุณาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเถลิง ศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายประกอบ โพธิ์ราม ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบฯ อ.ศรีวิไล คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายไวยวุฒิ กุพันลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสายใหม นันทะศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายวิชัย สุวรรณไตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายธวัชชัย พันธ์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายนิคม ค้าโค รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายยุทธรากร หัสดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางอรุณี ถนัดค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
52 นายวัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
53 นายมานิตย์ ภูคัสมาสต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
54 นายประไพ อุณาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
55 นางเทพิน เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
56 นางขวัญตา บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
57 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
58 นายสุรเวท สุกทน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
59 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
60 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
61 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
62 น.ส.เพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
63 นางอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
64 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
65 นายบรรพต แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
66 นายนเรนทร์ศูรย์ ชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
67 นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
68 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
69 น.ส.ยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
70 นายสมนึก ภูวศานต์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
71 นางทิพวรรณ ประยูรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
72 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
73 นางสมศรี ลุนหล้า ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
74 นางสุณีวรรณ อ่อนละมุน ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
75 นางมนตรี จันทร์เภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
76 นางจุฬาลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
77 นางศุนิษา ศรีอุดร ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
78 นางสาวจีรวดี วิทเวท ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
79 นางสิรินาฎ ตรีวรเวทย์ ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
80 นางพิกุล ราศี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
81 นางนิศากร มั่งมีศรี ครู โรงเรียนบ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
82 นางสาวรินนา ราชาลี ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
83 นางนิภา อัมมะวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
84 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
85 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
86 นายธวัชชัย พันธุ์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
87 นางสมลักษณ์ สุวรรณวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
88 นางลฎาภา พรมพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
89 นางณหฤทัย สิทธิจักร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านวิชาการ
90 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
91 นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
92 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
93 นายคาน เศษรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
94 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
95 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
96 นายคนอง อาจโยธา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
97 นายบัวรอง อุดมผล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
98 นายประวิน แก้วดวงแสง ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
99 นายจตุพร สีโสดา ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
100 นายแสงเพชร ศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
101 นายกลไกร คำบัว ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
102 นายพัฒนศักดิ์ ชัยศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
103 นายสุธีรภัทธ์ พันยากิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
104 นายสิทธิผล ศรีคุณแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
105 นางสายอรุณ อุณาศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
106 นางสาวภัทรานิษฐ์ คำหวาน ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
107 นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
108 นางสาวนันทัชพร ทุมโยมา พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
109 นางสาวสุนันฑา ลุนอุบล ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
110 นางสาววารุณี ชุมแวงวาปี ครูธุรการ ร.ร.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
111 นายภูมเรศ ผิวขำ ช่างไม้ ชั้น 3 ร.ร.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
112 นายอนุชา แสงนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
113 นายธีรรัตน์ มารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
114 นายประทีป ชินโย ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
115 นายไวยวุฒิ กุพันลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
116 นายอดุลย์รัตน์ หงส์ชูตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
117 นางสมัย วงษ์ตาแพง ครูโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
118 นางรำเพย เพชรพิชัย ครูโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
119 น.ส.หนึ่งฤทัย มงคลสูตร ครูโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
120 นายวิมล ทองสว่าง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
121 นายดำรงค์ วงษ์ตาแพง ครูโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
122 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
123 นางอรุณี ถนัดค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
124 นายกันหา สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
125 นายนิคม ฉานสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
126 นายสุวรรณ ผิวสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
127 นายพีระวัฒน์ ธรรมมิยะ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
128 นายสมเกียรติ สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
129 นายสมพร อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
130 นางมนตรี จันทร์เภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
131 นางวนิดา สาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
132 นางสมจิตร วิชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
133 นางประพันธ์ ชิณแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
134 นางศิริลักษณ์ พินะสา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
135 นางคำหม่อน นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
136 นางสุวรรณ์ ผิวสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
137 นางมาลา โลตเวียท ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
138 นางจิราพร ทัศมี ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
139 นายสุรัตน์ ขุนพิจารย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
140 นางสาววิลาสินี วิชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
141 นายประโลม กุลวงศ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
142 นางสุดาวรรณ์ กาญจนสุเมฆิน ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
143 นางสาวชนิดาภา โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง
144 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
145 นายสมบูรณ์ วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
146 นายยุทธราธร หัสดินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
147 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
148 นายจตุพร สีโสดา ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
149 นายจตุพร สีโสดา ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
150 นายกิตติพล แสนอุบล ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
151 นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
152 นายสมพจน์ ศรีปราชญ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
153 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
154 นายหนูเหลี่ยง ชิณแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
155 นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
156 นายจตุพร สีโสดา ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
157 นายแสงเพชร ศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
158 นายกันหา สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
159 นางมาลา โลตเวียท ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
160 นางสาวประภาพร ดวงโทโคตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
161 นางสาวณัฐธิดา โยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
162 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
163 นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
164 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
165 นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูทอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
166 นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิดสิน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
167 นายเสงี่ยม เสาสมทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
168 นายนวภเชษฐ์ ในอรชร ครู โรงเรียนบ้านชุมภูทอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
169 นายประทีป ชินโย ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
170 นายจเรศักดิ์ สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
171 นายพัฒนศักดิ์ ชัยศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
172 นายไกรวัลย์ คุณกัณหา ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
173 นายภูมเรศ ผิวขำ ช่างไม้ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
174 นายธีรรัตน์ มารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
175 นายอนุชา แสงนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
176 นายสมพร อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้าหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
177 นายสมเกียรติ สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนบ้าหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
178 นายนิคม ฉานสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้าหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
179 นายสุวรรณ ผิวสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้าหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
180 นายสุรัตน์ ขุนพิจารย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
181 นายดำรงค์ วงษ์ตาแพง ครูโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
182 นายพิทักษ์ ยิ่งยืน ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
183 นายโสวัตร ธรรมรงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
184 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
185 นายประไพ อุณาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
186 นายไวยวุฒิ กุพันลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
187 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
188 นายวิชัย สุวรรณไตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
189 นายยุทธราธร หัสดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
190 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
191 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
192 นางอุไร อิ่มรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
193 นายวีระศักดิ์ คงแสนคำ ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
194 นางศิริลักษณ์ พินะสา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
195 นายธีระวุฒิ จันทร์เภา ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
196 นางบุปผา หอมสมบัติ ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
197 นางสาวเกศรินทร์ มูลศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
198 นางกมลรัตน์ บุญธะรา ครู โรงเรียนบ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
199 นางเกษชฎา สนนา ครู โรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
200 นางปัทมา บุตรสาระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
201 น.ส.หนึ่งฤทัย มงคลสูตร ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
202 นางสาววรินยา ศรีลาพัฒน์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
203 น.ส.หนึ่งฤทัย มงคลสูตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
204 น.ส.มณฑิฌา ศรีลุนช่าง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
205 นางสาววารุณี ชุมแวงวาปี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
206 นางสาววาสนา จงจอหอ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
207 นางสาวนฤมล อรกุล ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหอนงบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
208 นายอดิศร ถวิลคำ เลขากลุ่มโรงเรียนศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
209 นายจีระศักดิ์ คำภูมี เลขากลุ่มโรงเรียนนาแสงนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
210 นางจุฬาลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
211 นายสัญญา พันพิลา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านบุคคล
212 นางเทพิน เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
213 นางจินตนา บัวนาค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
214 น.ส.ละอองดาว แซ่คู เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
215 น.ส.สุมนมาลย์ ศิริเนตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
216 น.ส.สุพรรษา สุริยะกาญจน์ ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
217 น.ส.ณัฏธณิชา บุญสวา ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
218 น.ส.กาญจนา หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
219 นางมะณี กงระหัด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
220 นางสาวยุพิน ศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
221 นางจินตนา กมุทชาติ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
222 น.ส.สมฤทัย อินทรปัญญา ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
223 น.ส.พัชริกา สมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
224 น.ส.ลัดดาพร โทเล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
225 นายเอกประพันธ์ อองตัน พนักงานอัตราจ้าง สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
226 น.ส.รัตนา โพธิ์มูล พนักงานอัตราจ้าง สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
227 น.ส.ฐิติมา อึ่งปัญญา พนักงานอัตราจ้าง สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
228 นางชนิษฎาภา คำมะโนชาติ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
229 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
230 น.ส.เตรียมจิตร เพ็งคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
231 น.ส.อุไรวรรณ มาลีลัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
232 น.ส.ชนิดาภา โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
233 น.ส.มณฑิฌา ศรีลุนช่าง ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
234 นางนภาพร โคงัน ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
235 นางสุดาวัลย์ กาญจนสุขเมฆิน ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
236 นางมาลินี ถิ่นดอนหมู ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
237 นางสมจิตร จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
238 นางราตรี สุระเสนา ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
239 นางสาวอารีรัก หาญจริง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
240 นางการย์ติมา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
241 นางสายอรุณ อุณาศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
242 น.ส.ภัทรานิษฐ์ คำหวาน ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
243 น.ส.สิริวิมล สัมพันธพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
244 น.ส. สุนันฑา ลุนอุบล ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
245 น.ส.วารุณี ชุมแวงวาปี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
246 น.ส.นันทัชพร ทุมโยมา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
247 นางสมจิตร วิชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
248 นางสุวรรณ์ ผิวสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
249 นางคำหม่อน นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
250 นางสมัย วงษ์ตาแพง ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
251 นางสาวหนึ่งฤทัย มงคลสูตร ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
252 นางรำเพย เพชรพิชัย ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
253 นางปัทมา บุตรสาระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
254 นางสาวรินนา ราชชารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
255 นายพรชัย ธนะก่ำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
256 เจ้าหน้าที่จากโรงพายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร โรงพายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการพยาบาล
257 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
258 นายอดุลรัตน์ หงส์ชูตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
259 นายณรงค์ หวันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
260 นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
261 น.ส.ประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
262 นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
263 นางจินตนา บุตรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
264 นายมานพ กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
265 นางอรุณี ถนัดค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
266 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
267 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
268 นางสาวมณีรัตนา ถาจ๋าจั้น ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายงานด้านงบประมาณ
269 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
270 นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
271 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
272 นายวิพนธ์ จิตร์จักร ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
273 นางภาวินันท์ นามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
274 นายคนอง ศรีสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
275 นายสิทธิผล อัศวภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
276 นายพวง กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกบริการสันกาแพง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
277 นายสุริยนต์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะง้อ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
278 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
279 นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
280 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทน คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
281 นายสำราญ ประกายศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็ง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
282 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
283 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
284 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
285 นายอดิศร ถวิลคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
286 นางสาวสุพรวดี บัวมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
287 นายพรชัย ธนะก่ำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
288 นางสาวณัฐณิชา ทรายทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
289 นายต๋อย มัชเรศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
290 นายศิลป์นคร ไกรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
291 นางสาวฐาปนี มหิมา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
292 นายจันทร์แสง เที่ยงธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทา คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
293 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
294 นายอนันต์ นุสนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
295 นายหนูเหลี่ยง ชิณแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
296 นายวรนันท์ บรรจง ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
297 นางสาวกมลพร ชิณแสน ครู โรงเรียนบ้านคาภู คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
298 นางสาวอุ่นเรือน ไกรรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีการและการแสดงในพิธีเปิด-ปิด
299 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
300 นายวัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
301 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
302 นางสการะ จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
303 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
304 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
305 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
306 นายยุทธพร ภักดีหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
307 นายพัฒนะทอง ทุมโยมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
308 นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
309 น.ส.จิรพร จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
310 นายมาโนช แก้วเพียท้าว เจ้าหน้าที่วิเคราะ ห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
311 นายวรวุฒิ บุตรแสนลี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
312 น.ส.ขนิษฐา เกลี้ยกล่อม ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
313 น.ส.สุภาวณี วารีศรี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
314 นางสาวรินนา ราชชารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
315 น.ส.ประภาพร ดวงโทโคตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
316 นางปัทมา บุตรสาระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
317 น.ส.ณัฐธิดา โยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
318 นางขวัญตา บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
319 น.ส. นฤมล อรกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
320 น.ส.ภัทรานิษฐ์ คำหวาน ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
321 นายณัฎฐพงศ์ เศษรักษา ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
322 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
323 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
324 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
325 นายดำรงค์ วงษ์ตาแพง ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
326 นางสาวรินนา ราชชารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล รายงานผลการแข่งขันและเกียรติบัตร
327 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
328 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
329 นายคนอง ศรีสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
330 นายอนันต์ นุสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
331 นายสิทธิผล อัศวภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
332 นายพวง กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
333 นายวีระนนท์ ตะโกนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
334 นายเอกนรินทร์ โงนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซาว คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
335 นายวิชิต กาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
336 นายวิชิต กาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
337 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนซำบอน คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
338 นายนภดล ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
339 นายสิทธิชัย หาญธงชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
340 นายอดิสรณ์ ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
341 นายธนัชพงษ์ วงษ์ชำนาญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
342 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
343 นายสมพจน์ ศรีปราชญ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
344 นายชัชชัย จันทร์พวง เจ้าหน้าที่ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
345 นายสิทธิผล ศรีคุณแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
346 นายอนุชา แสงนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
347 นายแสงเพชร ศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
348 นายธีรรัตน์ มารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
349 นางมาลา โลตเวียท ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
350 นางสงกรานต์ วิเศษสม ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
351 นางอนงค์ นามวงศา ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
352 นางหัสดี ยุทองบ่อ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
353 นางสายฝน ดาวเศษ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
354 น.ส.สุลิตตา แก้วสุภาพ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
355 นางสุรัญชนา แสนอุบล นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
356 นางทองดี จิกจักร์ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลศรีวิไล คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
357 นายวีระชน บุพสิริ ครู โรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
358 นายดำรงค์ วงษ์ตาแพง ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม คณะกรรมการพิธีกร เครื่องเสียง และบันทึกภาพ
359 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
360 นายคาน เศษรักษา นายกสมาคมครูศรีวิไล ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
361 นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
362 นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
363 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
364 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
365 นายประไพ อุณาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
366 นายไวยวุฒิ กุพันลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมภูพรโสกก่าม ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
367 นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
368 นายวัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
369 นายธวัชชัย พันธ์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
370 นายนิคม ค้าโค รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
371 นางอรุณี ถนัดค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
372 นางจุฬาลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
373 นางมนตรี จันทร์เภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
374 นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
375 นางอัมพวรรณ์ โคโตสี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
376 นางนฤมล สุทธิบรรจง ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
377 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
378 นางสมศรี ลุนหล้า ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร
379 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
380 นายคาน เศษรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
381 นายวัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
382 นายมานิตย์ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
383 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
384 นางสาวภัทรนิษฐ์ คำหวาน ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
385 นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
386 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
387 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
388 นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
389 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
390 นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
391 นายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
392 นายวิโรจน์ พันธุพาน ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
393 นายกิตติภณ แสนอุบล ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
394 นายปรีชา เจริญรบ ครู โรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
395 นายสดใส ไชยเพชร์ ครู โรงเรียนบ้านนาคำแคน คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
396 นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
397 นางจินตนา บัวนาค นักวิชาการศีกษา ชำนาญการ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
398 นางสาวเตรียมจิตร เพ็งคำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
399 นางขนิษฎาภา คำมะโนชาติ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
400 นางสาวสุพรรณา สุริยกาญจน์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
401 นายเอกประพันธ์ อองตัน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
402 นางสาวฐิติมา โพธิ์มูล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
403 นางสาวขวัญดาว บุญเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเหล่าคาม คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
404 นายสวนิตย์ กำทองดี ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
405 นายบุญธรรม จองสละ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
406 นายบุญมา นูคำดี ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
407 นายทวีพร วงศ์พระจันทร์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านคำภู คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
408 นายวัฒนพงษ์ นะวะสด ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนท่ากกแดง คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
409 นายขันธ์ โคตรคำ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านโคกนิยม คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
410 นายบันรับ ปะทังวา ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
411 นายจีรศักดิ์ พิทักษ์กุล ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
412 นายสมพงษ์ บาลไธสงค์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
413 นายบุญกว้าง แกมนิล ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านดงสว่าง คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
414 นายสกุลไทย คำคลี่ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
415 นายนิระพล ผลจันทร์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านบ่อพนา คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
416 นายสุพัฒน์ โคตรหานาม ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
417 นายพุทธ คล่องดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
418 นายสถิตย์ วรขันธ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
419 นายไพรยันต์ แสนอุบล พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
420 นายประมวล ใจศิริ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
421 นายประสงค์ พลราชม ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
422 นายเซียม พิมพ์ดอนอัด ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
423 นายวิชา เจริญภู ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
424 นายสำเริง เจริญรำ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
425 นายล่ำ เลาหา ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
426 นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
427 นายศุภกร พลพิทักษ์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
428 นายชยุต ทองดีเวียง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
429 นายโอภาส แถวจันทึก ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
430 นายปาระเมศ อุดมกัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
431 นายสำรอง พรมโสภา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
432 นายพิเชษ พงษ์ญาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
433 นางปรารถนา จำพร แม่บ้าน สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
434 นางสาวจิรารัตน์ คำอ่อน แม่บ้าน สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
435 นางอนงค์ พูลสง่า ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
436 นายบรรดาล ศรีดาดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ
437 นางรำไพ ทองกาสี ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการประดับ ตกแต่งเวทีกลางและซุมเกียรติยศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]