หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0
2 003 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 3 2
3 004 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 12 18 14
4 005 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 13 31 21
5 014 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 31 95 51
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 42 104 71
7 016 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 7 30 15
8 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 5 11 8
9 019 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 12 22 19
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 17 58 34
11 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 29 64 47
12 017 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 30 71 46
13 020 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 11 28 14
14 021 โรงเรียนทรัพย์วังทอง 6 23 12
15 022 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 2 4 3
16 026 โรงเรียนธเนตรวิทยา 7 22 14
17 242 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 31 75 55
18 029 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 6 10 9
19 030 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 1 1
20 031 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 4 30 12
21 033 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 5 19 10
22 032 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 9 13 11
23 037 โรงเรียนบ้านคำบอน 8 9 9
24 038 โรงเรียนบ้านคำบอน 10 14 12
25 041 โรงเรียนบ้านคำภู 18 44 20
26 043 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
27 044 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 4 3
28 036 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 8 15 13
29 034 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 22 48 36
30 042 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 2 2
31 035 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 2 5 3
32 039 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 14 38 23
33 040 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 10 17 13
34 059 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 5 11 9
35 060 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0
36 062 โรงเรียนบ้านซำบอน 7 13 12
37 061 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 7 15 11
38 063 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 10 26 17
39 064 โรงเรียนบ้านดงชมภู 4 6 6
40 066 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 13 11
41 067 โรงเรียนบ้านดงบัง 10 17 15
42 068 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 14 44 22
43 069 โรงเรียนบ้านดงเสียด 4 4 4
44 065 โรงเรียนบ้านดงโทน 3 5 4
45 071 โรงเรียนบ้านดอนปอ 8 16 14
46 074 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 13 40 23
47 075 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 15 75 32
48 073 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 21 45 34
49 070 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 2 4 3
50 072 โรงเรียนบ้านดอนแพง 2 6 4
51 076 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 5 11 9
52 080 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 5 11 7
53 077 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 8 24 13
54 078 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 7 19 12
55 079 โรงเรียนบ้านต้าย 0 0 0
56 081 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 3 3 3
57 082 โรงเรียนบ้านทองสาย 10 49 22
58 100 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 7 9 9
59 084 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 0 0 0
60 083 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 3 13 6
61 085 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 6 17 12
62 089 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 13 31 22
63 093 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 13 94 34
64 095 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 6 14 9
65 096 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 29 61 42
66 097 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 3 22 7
67 098 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 38 181 79
68 094 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 16 32 26
69 099 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 8 17 13
70 087 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 11 25 17
71 088 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 13 26 20
72 090 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 0 0 0
73 086 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 0 0 0
74 091 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 12 24 18
75 092 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 22 44 36
76 102 โรงเรียนบ้านนากั้ง 11 26 18
77 103 โรงเรียนบ้านนากั้ง 18 39 29
78 104 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 7 23 14
79 105 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 12 25 19
80 106 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 9 20 15
81 107 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 17 59 29
82 110 โรงเรียนบ้านนาคำ 7 15 11
83 111 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 73 27
84 109 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 4 11 8
85 108 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 12 27 20
86 112 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 2 2
87 113 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 12 48 24
88 114 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 20 52 28
89 115 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 7 5
90 119 โรงเรียนบ้านนาซาว 9 14 13
91 120 โรงเรียนบ้านนาซาว 21 39 27
92 121 โรงเรียนบ้านนาดง 11 18 17
93 122 โรงเรียนบ้านนาดง 18 32 30
94 123 โรงเรียนบ้านนาต้อง 12 38 19
95 124 โรงเรียนบ้านนาต้อง 12 30 13
96 125 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 2 2
97 126 โรงเรียนบ้านนาทราย 13 26 17
98 127 โรงเรียนบ้านนาป่าน 2 5 4
99 128 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 10 32 15
100 129 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 18 50 34
101 130 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 27 59 46
102 131 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 18 38 28
103 136 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 8 57 20
104 137 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 21 77 44
105 117 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 10 22 14
106 118 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 14 28 21
107 116 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 4 17 7
108 134 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 6 19 7
109 135 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 11 7
110 132 โรงเรียนบ้านนาแสง 28 77 48
111 133 โรงเรียนบ้านนาแสง 29 72 46
112 156 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 6 8 7
113 157 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 7 13 8
114 158 โรงเรียนบ้านบัวโคก 3 14 6
115 159 โรงเรียนบ้านบัวโคก 9 31 13
116 160 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 14 34 24
117 155 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 1 2 2
118 163 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1 1 1
119 161 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 32 75 53
120 162 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 20 48 32
121 164 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 2 2
122 167 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 2 6 2
123 168 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 9 8
124 172 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 13 5
125 173 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 18 16
126 124173 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 4 4
127 174 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 7 9 8
128 175 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 0 0 0
129 176 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3 8 6
130 177 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 3 7 5
131 178 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 4 9 7
132 179 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 2 5 4
133 180 โรงเรียนบ้านสะง้อ 3 5 4
134 181 โรงเรียนบ้านสามหนอง 12 26 21
135 182 โรงเรียนบ้านสามหนอง 9 14 9
136 183 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3 5 4
137 191 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 12 49 21
138 192 โรงเรียนบ้านหนองจิก 8 24 13
139 193 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 5 7 7
140 198 โรงเรียนบ้านหนองตอ 5 9 6
141 199 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 18 46 30
142 200 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 2 4 3
143 204 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 13 7
144 201 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 53 26
145 203 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
146 202 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 6 18 12
147 205 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 9 18 14
148 206 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 15 33 23
149 207 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 20 29 26
150 208 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 20 13
151 211 โรงเรียนบ้านหนองหมู 33 64 54
152 212 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 12 22 18
153 213 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 8 18 11
154 214 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 13 18 15
155 190 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 6 3
156 195 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 9 17 14
157 194 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 3 7 6
158 188 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 15 36 25
159 189 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 34 68 52
160 210 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
161 209 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 2 2
162 196 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 10 24 15
163 197 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 21 38 24
164 229 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 9 24 14
165 230 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 9 22 16
166 231 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 6 14 9
167 215 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 9 38 15
168 216 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 2 2 2
169 219 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 2 11 4
170 220 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 7 6
171 221 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 10 22 17
172 222 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 18 49 32
173 226 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 2 2 2
174 284 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 14 26 21
175 225 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 10 24 15
176 228 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 4 9 8
177 218 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 9 26 16
178 217 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 34 19
179 224 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 5 8 5
180 227 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 4 5 5
181 223 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 20 54 34
182 232 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 6 20 11
183 233 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 5 24 13
184 234 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 21 49 35
185 235 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 7 11 10
186 236 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 1 2 2
187 237 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2 2 2
188 184 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 11 22 17
189 185 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 7 3
190 045 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 11 50 20
191 047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 41 29
192 046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0
193 048 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 8 17 13
194 049 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 41 73 55
195 050 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1 2 2
196 052 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 13 43 22
197 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 3 3
198 054 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 8 29 17
199 055 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 14 34 23
200 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (โซ่พิสัย) 0 0 0
201 056 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 11 22 16
202 057 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 8 15 13
203 154 โรงเรียนบ้านโนน 4 11 8
204 139 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 8 7
205 140 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 2 2
206 141 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 9 8
207 143 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 12 8
208 142 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 3 3 3
209 144 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 6 13 10
210 145 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 12 23 19
211 146 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 10 24 16
212 148 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 14 25 23
213 147 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 58 228 115
214 149 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 6 19 10
215 150 โรงเรียนบ้านโนนสา 0 0 0
216 151 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 17 50 35
217 152 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 9 16 14
218 153 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 6 8 7
219 138 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 26 52 40
220 124138 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 2 4 4
221 165 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 21 55 34
222 166 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 54 133 80
223 169 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 4 7 6
224 186 โรงเรียนบ้านโสกบง 3 6 5
225 187 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 9 20 12
226 238 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 11 31 21
227 239 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 4 11 7
228 240 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 5 7 7
229 058 โรงเรียนบ้านไคสี 10 18 14
230 101 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 6 13 10
231 171 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 15 33 22
232 170 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 5 11 7
233 243 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0
234 244 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 9 22 13
235 245 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 27 54 36
236 249 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 9 36 15
237 250 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 19 39 26
238 251 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 13 26 20
239 252 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 25 66 41
240 253 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 2 4 3
241 254 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 18 36 27
242 256 โรงเรียนหนองจิก 6 16 11
243 257 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 16 33 25
244 258 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 25 58 37
245 259 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 5 6 6
246 260 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 12 28 19
247 261 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 7 17 11
248 262 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 17 30 23
249 270 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 49 137 81
250 272 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 24 69 39
251 273 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 22 49 34
252 274 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 39 108 68
253 287 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 50 183 95
254 124287 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 2 3 3
255 280 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 44 125 79
256 124280 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 2 3 3
257 281 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 29 83 42
258 266 โรงเรียนอนุบาลเซกา 41 126 75
259 267 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 31 96 54
260 247 โรงเรียนเลิดสิน 7 15 11
261 248 โรงเรียนเลิดสิน 11 18 17
262 008 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 8 7
263 009 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 8 12 9
264 010 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 4 27 10
265 027 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 6 14 11
266 028 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 12 19 18
267 255 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 16 42 27
268 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 12 48 24
269 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 2 13 5
270 006 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 20 62 37
271 007 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 2 5 4
272 011 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
273 241 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 8 8 8
274 246 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 9 14 11
275 263 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 6 7 7
276 264 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
277 265 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
278 269 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 14 41 22
279 271 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 1 1 1
280 277 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 7 9 7
281 279 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 8 42 14
282 276 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 0 0 0
283 278 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 18 48 31
284 286 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 27 46 29
285 282 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
286 283 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 0 0 0
287 268 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 0
288 023 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 0 0 0
289 285 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 1 3 1
รวม 3055 7844 4956
12800

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]