หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมดี พลสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร นาเมฆครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวปณิดา หลานวงศครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายภูวนัย ฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล วงษาครู โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ระมณีครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวราศักดิ์ แสงนครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภูประธานกรรมการ
2. นายสงัด ทองแดงครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางสิรินาฏ ตรีวรเวทย์ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
4. นางสมควร สว่างวงค์ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
5. นางพินพนา กินณะรีโดนครู โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ โยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สอนไชยาครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอลงภรณ์ แพงโคตรครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายประดับ มหาโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ ศรีสร้างคอมครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แพงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร หอมดวงครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
3. นางสาวกรทิยา เทพวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายปุญญาพัฒน์ อองตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางพรสวัสดิ์ สุมาพรหมครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นางพรสวรรค์ บัวโฮมครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัตนพร พัทบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางพันทิวา วะเกิดเป้งครู โรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา ภูริศรีครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ทองภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้องประธานกรรมการ
2. นายศรีละคร แสนสุริยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา พรมโสภาครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ วงศ์หาบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86ประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี แสงจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ หงส์ชูตาครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล)กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มีนาภาครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ยกเทพพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายเผด็จ แสนอุบลครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
7. นายประมูล บุญปกครู โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
8. นายเจริญ นามชูครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
9. นายอักษร ยางธิสารครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
10. นางสาวหยาดพิรุณ แพงโคตรครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
11. นางดวงสุดา ทับแสงครู โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายเดชา ลุนาวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร ทัดทาครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา ภูชมศรีครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิธิพันธ์ ปรีดาพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ มหาเสน่ห์ครู โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจำปาประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูน้ำคำครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นายกฤษณะ เครือหว้าครู โรงเรียนบ้านพันลำ “เจริญวิทยา”กรรมการ
4. นางสาวโฉมนภา เหง้าน้อยครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ชัยคินีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา บุญชาญครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นายมนูญ ภูมิประสาทครู โรงเรียนบ้านสรรเสริญกรรมการ
4. นางกนกพร นันทาครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกนรินทร์ โงนมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปริยาพร จอมทองครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นางสาวนริศรา คณานันท์ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ปาณศรีครู โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูทองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ กันชัยครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางศรีสุดา นิลไสลครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวรการ เวชวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก (โซ่พิสัย)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร เศรษฐรักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นายจุน มีทองแสนครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมควร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา องศ์อินพ่อครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นายคมสัน โคตรอาษาครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประสาน โคตรเมืองยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ ท้าวแสงครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
3. นางสาวณฤดี พันธวงค์ครู โรงเรียนบ้านคำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายภมร วรรณทองครู โรงเรียนบ้านนาขาม (โซ่พิสัย)กรรมการ
3. นายศรัณวุฒิ วีระกิตตินันท์ครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซงกรรมการ
4. นางสาวอิศราพร ปัญจะแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ทวีวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายศิลป์สำราญ ไชยสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา นารถชัยครู โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
4. นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศครู โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศศิธร วงศ์ชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็มประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริเกศ ศิสาลังครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายธนะชัย พาลึกครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพันทิวา กุมภิโรครู โรงเรียนบ้านหนองชัยวานกรรมการ
5. นางยุพิน คุณชื่นครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายฟ้าอำนวย ภูพันนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เพ็งสว่างครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ สุดาครู โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
4. นางรัชนี ยันตะบุตรครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
5. นายพีรยุทธ โสภาคำครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ทาต้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ หมื่นเรือคำครู โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางพรรณี เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นายราชินทร์ อุภัยศรีครู โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ นาสมพงษ์ครู โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
6. นางสาวนงรัตน์ กุมภิโรครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เรือนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร โพธิ์สุครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
3. นางอโณทัย จันทร์อ้วนครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นายพิศาล พรมจักรครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซงกรรมการ
5. นางสุภัทรา จันปัตถาครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
6. นายอมรศักดิ์ บัวโฮมครู โรงเรียนบ้านสร้างคำกรรมการ
7. นางกานต์สินี วาดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญกรรมการ
8. นางน้ำฝน พงษ์ญาติครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
9. นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมวงษาครู โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการ
10. นางละมัย วงศ์คำแก้วครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
11. นางสาวเดือนฉาย ดลไพรครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เรือนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร โพธิ์สุครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
3. นางอโณทัย จันทร์อ้วนครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นายพิศาล พรมจักรครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซงกรรมการ
5. นางสุภัทรา จันปัตถาครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
6. นายอมรศักดิ์ บัวโฮมครู โรงเรียนบ้านสร้างคำกรรมการ
7. นางกานต์สินี วาดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญกรรมการ
8. นางน้ำฝน พงษ์ญาติครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
9. นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมวงษาครู โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการ
10. นางละมัย วงศ์คำแก้วครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
11. นางสาวเดือนฉาย ดลไพรครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายขจรเกียรติ เอกสามารถครู โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา หวานคำครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ ท้าวแสงครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย โนนทิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลวรรณ โยธาทอนครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลากรรมการ
3. นางรัชนีกร ไชยคำภาครู โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเรือประธานกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ สาชิตครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
3. นางสาวนภาฤดี โพธิ์ศรีครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ พวงมาลีผู้อำนวยการโรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางนวลอนงค์ คำภูมีครู โรงเรียนบ้านนาคำแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุตรแวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา บุโฮมครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุกันครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต กาหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ คำมาครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ใบธรรมครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ จำปามีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิมประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ภูขำครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ แงไชยครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคาวี สุขะหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชัยวานประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ ศรีไตรเรืองครู โรงเรียนบ้านสามหนองกรรมการ
3. นางสาววันทนา สิงห์นาครู โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพร ถิ่นปรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทพรมครู โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
3. สิบเอกชาติชาย พองพรหมครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
4. นางกัณตา จันทร์ใดครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่กรรมการ
5. นายตุรงค์ มั่นคูณครู โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
6. นางสาวพิศมาส โคตรชมพูครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ ดอนสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ทุมโยมาครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แก้วกัณหาครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมกรรมการ
4. นายอนุชา บุญคำภาครู โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางยุพดี วรรณชูครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ สายสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวันดี เทพอินแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ภักดีเจริญครู โรงเรียนบ้านสามหนองกรรมการ
3. นายพรชัย ด้วงแพงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร ซายขาวครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
5. นางอรุณศรี ลุนาวงค์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
6. นางสาวธิภาพร จูมศรีครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัยวิชิต จันทะรามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายประมูล แอ่งสุธาครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายวัชระ ไมยะปันครู โรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
4. นายกฤษกร วรรณชูครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
5. นางสาวประกายคำ เทศารินทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย หาญธงชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซางประธานกรรมการ
2. นางพรสวาท ตรีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นางดัชนี สอนรมย์ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางกชวรรณ กะอาจครู โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐวัฒน์ ตีตราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระแชประธานกรรมการ
2. นายพูลชัย หาญธงชัยครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นางสุนิตา คงแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ จันทะรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแฮตประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ เขียวค้าครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ แม้นศิริครู โรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอภัย ศรีสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ตรีเดชครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางอรพธู ระดาฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ สังขะรมย์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ สุกทนครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเดช คำมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางธันย์ชนก ศิริชัยภัยกุลครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลากรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่างครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุบล ไชยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือยประธานกรรมการ
2. นายดวง แดงมาครู โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
3. นางสาวสมจิต ธิมาตครู โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ เจริญชาติครู โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางศศิธร พลชัยยาครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายชินวุฒิ คำมูลครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายบัณฑิต แสนไชยครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเด่นชัย โพธิสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวบุพกา สุกทนครู โรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางสิรินทร์ ข่าขันมะลีครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุรชัย ไกรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายมานพ กลิ่นจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
3. นางสุภาพ นรายศครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมคิด บุโฮมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือประธานกรรมการ
2. นางประทีป คงทันครู โรงเรียนบ้านนากั้งกรรมการ
3. นางสาวสุภิญญา วรนามครู โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพวง กุมภิโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจพร ศรีกะกูลครู โรงเรียนบ้านต้ายกรรมการ
3. นางประคอง สมบัติมนต์ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจันทร์ สิงห์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแพงประธานกรรมการ
2. นางลำไพ นิลเขตครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางพิกุล นิกรเทศครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางถิรนารถ ติดมาครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ประธานกรรมการ
2. ดร.ยุภาพร ทวยจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางจำนง ศรีนะอารังครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอักษร สมภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาดประธานกรรมการ
2. นางจิตรา บุตรแสงครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสำราญ อัครพัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภาวินันท์ นามศรีผู้อำนวยการโรงเรียนชุนชนบ้านซางประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นิลเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายชวะลิต บานยอครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายพรมมา สิงหามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พวงมาลัยครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นายอนุกูล ถูระวรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาคำนาในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.3
1. นายพรมมา สิงหามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวางกรรมการ
2. นางรำไพ พวงมาลัยครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นายอนุกูล ถูระวรณ์ครู โรงเรียนบ้านนาคำนาในกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ คำเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายชยางกูร รอดประโคนครู โรงเรียนบ้านคลองเค็มกรรมการ
3. นายสุพิทธาพร ไชยวานครู โรงเรียนบ้านนาคำแคนกรรมการ
4. นายอัศวิน บุตรดีครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
5. นายเรืองชัย สุวรรณภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุพรม จอมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ศรีพรหมครู โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ด่านแก้วครู โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
4. นางปิยาวรรณ สัตตาคมครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ วงษ์ทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ อรัญมิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
2. นายศุภกร อุเทศครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นายสุวรรณ แสงโลกีย์ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
4. นางสาวเทวา พันธุ์จำปาครู โรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
5. นายคุณากร บัวโฮมครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ คะลีล้วนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือประธานกรรมการ
2. นายวิฑิต ยี่สารพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายฟุ้ง ฮาดดาครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นายปฏิวัติ บะคะครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เปลื้องพัฒนกุลครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผางประธานกรรมการ
2. นายปัญญา นาเมืองรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พลฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แสงจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประกิต เพียงเงินครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายไพบูลย์ เชื้อสาวถีครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเต็มเดช ต่อโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสายประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ชนชิตครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
3. นายบุญหยด สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสำราญ ประกายศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นายพิทักพงษ์ วิชิตครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายฉลอม จันทร์โคตรครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระ กองบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ สำนักบ้านโคกครู โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสงครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ อิ่มรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเลิดสินประธานกรรมการ
2. นางบรรจง โพธิจันทร์ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
3. นายสังวร อาจเทเวศร์ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีพาราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายชุมพล กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้กรรมการ
3. นางสาวปรมาพร สอนสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐประธานกรรมการ
2. นายวิทิต อัมมะวันครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายศิริพล นาเมฆครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินิจ ชิณโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สีแดงอ่อนครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ศรีสดครู โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ จันทร์เภาครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายถาวร เงาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสียดประธานกรรมการ
2. นางสุดสงวน ภาษีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงกรรมการ
3. นายเฉลียว บุญกวีครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พาโพนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริเกศ สิสาสังครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปรีชา เจริญรบครู โรงเรียนบ้านนาคำแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ถนัดค้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เกตุแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางสุรีพร วงค์คำผิวครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรารถนาดีประธานกรรมการ
2. นางพานคำ พลาชัยครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
3. นางสาวพรรณพฤกษา คนงามครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกว้าง เสียงล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต คำวะเนตรครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายไชยยุทธ จันทุมครู โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นายบันดาล ศรีดาดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
3. นายเจริญ พรหมพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภศักดิ์ คำนาครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล หงษ์ชูตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นามโยธาครู โรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
3. นายประกฤตฎิ์ พิลาคงครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครู โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หงษ์ชูตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นามโยธาครู โรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
3. นายประกฤตฎิ์ พิลาคงครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครู โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสำรวย เทพขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นประธานกรรมการ
2. นายวงจันทร์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
3. นายดวงใจ วรรณชูครู โรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางสาวอรไท ไชยบุปผาครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสำรวย เทพขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นประธานกรรมการ
2. นายวงจันทร์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
3. นายดวงใจ วรรณชูครู โรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางสาวอรไท ไชยบุปผาครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายไพศาล หงษ์ชูตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นามโยธาครู โรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
3. นายประกฤตฎิ์ พิลาคงครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครู โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ธนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุษมงคลครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางสาววชนีย์ ถึงนำมาครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ธนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุษมงคลครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางสาววชนีย์ ถึงนำมาครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเนตรน้อย ทองป้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้ประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา อุปัญครู โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการ
3. นางอินอ้อย ชัยลาครู โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวัฒนา คำภูษาครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
5. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุยครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเนตรน้อย ทองป้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้ประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา อุปัญครู โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการ
3. นางอินอ้อย ชัยลาครู โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวัฒนา คำภูษาครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
5. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุยครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประทิน ไชยโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปันน์ยริดา นาเมืองรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นายมนัส เทียนไสย์ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86กรรมการ
4. นายจรัญ จันทร์ศรีนวลครู โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
5. นายทวี รักษ์โคตรครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประทิน ไชยโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปันน์ยริดา นาเมืองรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นายมนัส เทียนไสย์ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86กรรมการ
4. นายจรัญ จันทร์ศรีนวลครู โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
5. นายทวี รักษ์โคตรครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร สารณีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ประธานกรรมการ
2. นายวรนันทน์ บรรจงครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ผลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายเรวัติ ศรีอุดรครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
5. นายจาตุรณ บุญพรมมาครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร สารณีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ประธานกรรมการ
2. นายวรนันทน์ บรรจงครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ผลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายเรวัติ ศรีอุดรครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
5. นายจาตุรณ บุญพรมมาครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายคนอง ศรีสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นายธิดาพร กำทองดีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยครู โรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายคนอง ศรีสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร กำทองดีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยครู โรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคนอง ศรีสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร กำทองดีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยครู โรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคนอง ศรีสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร กำทองดีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยครู โรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลือทัย นามศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นางรัญจวน พลโยธาครู โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
4. นายอนุชิต รางศรีครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลือทัย นามศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นางรัญจวน พลโยธาครู โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
4. นายอนุชิต รางศรีครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สุกทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางคำพันธ์ ยันตะบุตรครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโสครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร พันธ์คำครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นาย ปราโมทย์ สุกทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ยันตะบุตรครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโสครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร พันธ์คำครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ สัตตาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญาประธานกรรมการ
2. นายประพัฒน์ บุศดีครู โรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ยุซิครู โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
4. นายกนิษฐา นามวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สัตตาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญาประธานกรรมการ
2. นายประพัฒน์ บุศดีครู โรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ยุซิครู โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
4. นายกนิษฐา นามวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ใจสู้ศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทนประธานกรรมการ
2. นายวรนันทน์ บรรจงครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางลักษณา เกษางามครู โรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุรชาติ ใจสู้ศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทนประธานกรรมการ
2. นางวรนันทน์ บรรจงครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางลักษณา เกษางามครู โรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัย อินทะนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิชาภรณ์ โคตาครู โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
3. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัย อินทะนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิชาภรณ์ โคตาครู โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
3. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายต๋อย มัชเรศครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายพรชัย ธนะก่ำครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายต๋อย มัชเรศครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายพรชัย ธนะก่ำครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ดอนจันทร์โคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี บงบุตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการ
3. นายวิเศษ แพงสุขครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ดอนจันทร์โคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี บงบุตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการ
3. นายวิเศษ แพงสุขครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล บรรเทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ โพธิสว่างครู โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
3. นายบุญหนา คำเดชครู โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล บรรเทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ โพธิสว่างครู โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
3. นายบุญหนา คำเดชครู โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประจบ สอนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียดประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ รัชปัญญาครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
3. นางศิริมา คุณทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ จันทรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางญานิกา จงเกษกรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาววิรันดา พรมวังครู โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายทักษ์ ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ แพงสุขครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายเทียนชัย เลิศสงครามครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายวิพนธ์ จิตจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี มาลาหอมครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ งามฉวีครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสิทธิผล อัศวภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซงประธานกรรมการ
2. ดร.ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา พลาชัยครู โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา อินทรมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำรวมประธานกรรมการ
2. นายวรัทดล ไชยตาแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวเปรียว จินวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายทิวา พรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางคำประธานกรรมการ
2. นายสระไกร ผาสุนทรครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
3. นางสาวอาชิรญาณ์ โภพัทธ์สถิตย์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายคณิต อุดมกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซประธานกรรมการ
2. นางกาญจน์สิตา โภพัทธ์สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้กรรมการ
3. นางสาวสมัย สีสันครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิชัย ประจักษ์โกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา จิตรจักร์ครู โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา จันทร์แรมครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายบุญยง วาดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญกรรมการ
3. นางนิลุบล โคตะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางนลินี พาลึกครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางมัณฑิตา ปัญญามงคลครู โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ นาบำรุงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางกัญจนา สัพโสครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสมภาร มณีวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์มาลาครู โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อะทุมชายผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวดลนภา พันอินากูลครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูลครู โรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธเนตร มีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
3. นายทองเพชร พิมพ์แสนครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
4. นายพรชัย ด้วงแพงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการ
5. นายอังกูร นาคบุตรศรีครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
6. นายวิชยุตม์ โพเทพาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
7. นายฉัตร อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านหาดแฮ่กรรมการ
8. นายวีระกูล ศรีวรสารครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
9. นายสุทธิพล คำมูลครครู โรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุดสาคร นุชิตผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุท ศณีบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
3. นายพิตรพิบูล มนทาน้อยครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นายครุฑทอง หอมชื่นครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
5. นางชุมสาย นุชิตครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการ
6. นายสมาน ใจแก้วครู โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
7. นายนวภเชษฐ์ ในอรชรครู โรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
8. นางสุดาวดี วงศ์พงษ์คำครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
9. นายสมนึก บาทวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
10. นายสุพจน์ ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทีหอคำผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ แก้วใสครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นายบุญเคน บาริศรีครู โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
4. นางพิสมัย ขันติมนต์พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นายดำรง ศรีนิเวศน์ครู โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวงผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสว่างพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกำพล บุญคงครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ อนุรักษ์ครู โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หลาบหนองแสงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจกประธานกรรมการ
2. นายอุทัย มะลิรัตน์ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นายไตรภพ รำเพยพลครู โรงเรียนแก่งอาฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หลาบหนองแสงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจกประธานกรรมการ
2. นายอุทัย มะลิรัตน์ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นายไตรภพ รำเพยพลครู โรงเรียนแก่งอาฮงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวีระนนท์ ตะโกนอกผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสายอรุณ อุณาศรีครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ สมภักดีครู โรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
4. นายปรีชา คำภูษาครู โรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
5. นายไกษร กองธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายยุทธรากร หัสรินทร์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางวาริณี วะลัยรัตน์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางสาววราพร แสนยะมูลครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ทองนำครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร โทอิ้งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววาริณี วะลัยรัตน์ครู โรงเรียนบ้านวกรรมการ
3. นางหนูพิษ ปัดชาชมครู โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ บุญดาราครู โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนประธานกรรมการ
2. นางทันสมัย ทิพย์นมครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรินธรณ์ ขันโพธิ์น้อยครู โรงเรียนบานเหล่าทองหลางกรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีภิรมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประหยัด ศรีน้อยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกประธานกรรมการ
2. นายครุฑทอง หอมชื่นครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำหมุนครู โรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการ
5. นายสายัญ ทรายทองครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ศรีน้อยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกประธานกรรมการ
2. นายครุฑทอง หอมชื่นครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำหมุนครู โรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการ
5. นายสายัญ ทรายทองครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคามประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุภศักดิ์ คำนางครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ด่านพิมายครู โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคามประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุภศักดิ์ คำนางครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ด่านพิมายครู โรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุนทร จันชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายบุญแยง นาโสกครู โรงเรียนบ้านบ่อพนากรรมการ
3. นายสมพร ศรีโสภาครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
4. นายณัฐพล เอกสะพังครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางสาวพีรพิชญา ยุทธไกรครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร จันชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายบุญแยง นาโสกครู โรงเรียนบ้านบ่อพนากรรมการ
3. นายสมพร ศรีโสภาครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
4. นายณัฐพล เอกสะพังครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางสาวพีรพิชญา ยุทธไกรครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายคาน มุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นางสาวรัศมี พาชื่นครู โรงเรียนบ้านทองสายกรรมการ
5. นายอรรชิช ผลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายคาน มุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายคฑาวุธ สายทองครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นางสาวรัศมี พาชื่นโรงเรียนบ้านทองสายกรรมการ
5. นายอรรชิช ผลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมกรรมการ
3. นายสระสินธุ์ พิมพนอมครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายวชิรกุล อดุลเดชาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายรัตนเดช การเกษมครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมกรรมการ
3. นายสระสินธุ์ พิมพนอมครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายวชิรกุล อดุลเดชาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายรัตนเดช การเกษมครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสิทธิ์ มังคละคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อมกอกประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ ปุณริบูรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีโยธาครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร พรเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราประธานกรรมการ
2. นายชยพัทร์ สุกทนครู โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ชินโนครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา ประยูรสิทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ภูอ่าวครู โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นายบรรจบ พรมวงค์ครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ฺ กุดกันยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดงประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ คำภูษาครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายโสวัฒน์ อุทัยลีครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ เปรมปรัชญารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางวสุภาพร ปัญญารสครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญไทย พานะเวชครู โรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสมสนุกประธานกรรมการ
2. นายจันทร์รงค์ จันผายครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางชลาภัทร สมบัติบุญสวนครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทัศมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ บุตรนิลครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นายประสาน พรหมเจริญครู โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายคณิต ยลวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสมพร พลโรมครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นายบดินทร์ โพธิทองดีครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ดวงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ซองศิริครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายปริญญา นันทะมีชัยครู โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเอกศักดิ์ แสนวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทานุไทยครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจีรพร วันโสครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสะเทือน คำมุงคุณครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมาดแมน สกุลสารทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา นะธิศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางประพีรัตน์ สงศิริครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายแสงดาว กาพย์กลอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายธีรชัย สีเทพครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายแสงดาว กาพย์กลอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายธีรชัย สีเทพครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตย์ ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะประธานกรรมการ
2. นายวันวิสา จิกจักรครู โรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
3. นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรีครู โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พันธ์น้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบงประธานกรรมการ
2. นางวินิจ ไชยวานครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางกรรมการ
3. นางสาวเรณู ดีเมืองโขงครู โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายฉลอม วาสชัยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโร่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วันคามครู โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นายอรุณ ค่อมสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศรีมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่ 86ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ขันติมนต์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางฐิตาภรณ์ แก้วกันหาครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสัมภาษณ์ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงอรุณประธานกรรมการ
2. นางทองสวรรค์ โคตรหานามครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุภาพครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสงคราม รัตนวรรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสีไคประธานกรรมการ
2. นางบุญญฤทธิ์ ในอรชรครู โรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
3. นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะครู โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน ลีเจ้ยวะระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พาชัยครู โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ แม้นศิริครู โรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไพ เวียงอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบดประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง สว่างวงศ์ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
3. นางรำพรรณ นาจรูญครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสงวน คำผองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไรท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกานต์ สุนาครู โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
3. นางสาวอารีลักษณ์ ทาให้งามครู โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ดีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวงประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ราษีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงามกรรมการ
3. นายบุญถม บุตรมาครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ภูประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ พงศ์วัีฒนาวิจิตรครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางเพชรพราว แพงโคตรครู โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ปาระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ ไชยเพชรครู โรงเรียนบ้านนาคำแคนกรรมการ
3. นางสำลี ศรีสมครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายคงศักดิ์ รินทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ทาระกะจัดครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จุลอ่อนครู โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ไทยอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุวิภา พันธุ์วงษาครู โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ศรีบุตรครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายปริญญา บุญเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ จันท์บางครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางนภารัตน์ พลแหลมครู โรงเรียนบ้านห้วยเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เหมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ บุญคงครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นางอัมพวรรณ ทิพย์อำอรครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทองม้วน ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้งประธานกรรมการ
2. นางเทวี โพธิสว่างครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางละมัย ดรสุวรรณดีครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ หมั่นดอนเรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พิลารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางอรพิน โสภาวรรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายคงเดช ราชาทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคสีประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ แก้วมงคลครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นางพิศวาส หงษาครู โรงเรียนท่าไร่วิทยากรรมการ
4. นางวรรณา ผลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางจีรนันท์ ชัยพัฒน์ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสัญญา ศรีบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทนประธานกรรมการ
2. นางมะลิซ้อน สีหาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาววนิดา พลยางนอกครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
4. นางดวงตา คำมูลครครู โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
5. นางวีณา เนื่องอุดมครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิชัย โนนทิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี พิทักษ์กุลครู โรงเรียนบ้านเหล่าคามกรรมการ
3. นางรุ่งราตรี ม่วงใหมครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางพัชราพร จำปามีครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสังวาลย์ บุตรดีวงค์ครู โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายวัฒนา จันทร์โคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางบงกช วงศ์ถามาตย์ครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการ
4. นางนิสรา ปิตะระโคครู โรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการ
5. นางเรณู หมื่นจันทร์ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอวยพร บุญแท้ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สิงห์ชาครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ธรรมสงค์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอวยพร บุญแท้ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สิงห์ชาครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ธรรมสงค์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอวยพร บุญแท้ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สิงห์ชาครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ธรรมสงค์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอวยพร บุญแท้โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สิงห์ชาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ธรรมสงค์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอวยพร บุญแท้ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สิงห์ชาครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางนิตยา ธรรมสงค์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ มีธรรมครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดีประธานกรรมการ
2. นางธีรกานต์ คำภูษาครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ มีธรรมครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดีประธานกรรมการ
2. นางธีรกานต์ คำภูษาครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบรรลัง ทีหอคำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวเจียมจิตร มะลิรสครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบรรลัง ทีหอคำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววเจียมจิตร มะลิรสครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์โรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮฯกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ครู โรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ครู โรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพรธิภา สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงศรีจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายสุพจน์ โฮซินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรธิภา สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงศรีจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายสุพจน์ โฮซินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรธิภา สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงศรีจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายสุพจน์ โฮซินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรธิภา สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงศรีจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายสุพจน์ โฮซินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรธิภา สุวรรณไตรครู โรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ดวงศรีจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นายสุพจน์ โฮซินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร ชมภูพื้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบงประธานกรรมการ
2. นางเกษ ภวภูตานนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก(ศรีวิไล)กรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรทัย บับทีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูน้ำคำครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรทัย บับทีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูน้ำคำครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย บับทีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูน้ำคำครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย บับทีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูน้ำคำครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรทัย บับทีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูน้ำคำครู โรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิคม ค้าโครองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม จิตจักรครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ชาญชราครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ชาญชราครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนทราภรณ์ ภูนาสรณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนทราภรณ์ ภูนาสรณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววาลิกา อัครนิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งอาฮงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี ศรีโยธาครู โรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ สาชิตครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววาลิกา อัครนิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งอาฮงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี ศรีโยธาครู โรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ สาชิตครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร อูปจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ยืนยั่งครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี กาปัญญาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร อูปจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ยืนยั่งครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี กาปัญญาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิภา จตุโมงครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา อวนอ่อนครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นางสาวราตรี ห้องหาญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิภา จตุโมงครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา อวนอ่อนครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นางสาวราตรี ห้องหาญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือประธานกรรมการ
2. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือประธานกรรมการ
2. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือประธานกรรมการ
2. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตรีวรเวทย์ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี สุทธิสารครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา บัวศิริครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี พิทักษ์กุลครู โรงเรียนบ้านเหล่าคามประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ ไกยเดชครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]