หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2557   6 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 511 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
2 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 512 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
3 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 513 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
4 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 514 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
5 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 401 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 521-522 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 101 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 102 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 103 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305-1306 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล สนามบาสอำเภอศรีวิไล 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ Eng 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ลานกิจกรรม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 623-624 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 301 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 302 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 303 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 304 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.1 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
5 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
6 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องโสต 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวทีกลาง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-4 ห้อง หอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 6 ต.ค. 2557 12.00 - 16.00
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 6 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-1 ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 6 ต.ค. 2557 13.00-17.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 13.00-17.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2305 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2307 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2205-2206 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หลังที่ว่าการอำเภอ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร6 ห้อง 621-623 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร2 ห้อง 201-203 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C1 ห้อง อนุบาล 2/3 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/3 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล เวที A7 ห้อง เวทีเทศบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2303 6 ต.ค. 2557 09.00-14.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล อาคาร C-6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล อาคาร C-6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ถนนคนเดิน 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ถนนคนเดิน 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-5 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร2 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B3 ห้อง สนามฟุตซอล 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร6 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B4 ห้อง หอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที3 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12

6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 23
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร1 ห้อง อ.102-104 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]