หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2557   6 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 511-512 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 513 - 514 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 403 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 401 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
5 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 402,404 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 2 ห้อง 203 - 204 5 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00
7 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 2 ห้อง 201-202 5 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 101 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 102 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 103 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 521-522 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305-1306 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล สนามบาสอำเภอศรีวิไล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 422 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 424 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สนาม B-1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สนาม B-1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-8 ถนนคนเดิน 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-4 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-3 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 511,512 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 513,514 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 524,525 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
14 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
15 810 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้องอาคารจริยธรรม ชั้น ม.1-ม3 ห้อง C-2 ห้องอาคารจริยธรรม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ลานกิจกรรม 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 623-624 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 301 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 302 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 303 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 305 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
7 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 304 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-1 ห้อง อนุบาล 2/3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-1 ห้อง อนุบาล 2/3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง ห้องโสต 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวทีกลาง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
12 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวทีกลาง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
19 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
20 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
21 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-1 ห้อง เวทีกลาง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที 2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที 2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 13.00-17.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที4 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที4 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2305 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2307 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1202-1203 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1204 5 ต.ค. 2557 10.30-12.00
9 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1204 5 ต.ค. 2557 09.00-10.30
10 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1303 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2205,2206 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม อาคาร1 ห้อง 102(ห้องสมุด) 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม อาคาร1 ห้อง 104 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร4 ห้อง 412,423 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร6 ห้อง 621,623 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร2 ห้อง 201-203 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล เวที A7 ห้อง เวทีเทศบาล 5 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ห้อง ลานหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2303 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2303 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-5 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B3 ห้อง สนามฟุตซอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร6 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B4 ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล C6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล C6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที3 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12

6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 23
09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร1 ห้อง อ.102-104 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร1 ห้อง อ.101 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 5 ห้อง 521 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 6 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 6 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 4 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]