หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2557   6 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 511-512 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 513 - 514 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 511 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 512 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 513 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 514 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 403 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 401 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 401 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 402,404 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 2 ห้อง 203 - 204 5 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 2 ห้อง 201-202 5 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 101 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 102 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 103 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B-2 ห้อง สนามตะกร้อ 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 521-522 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 521-522 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 101 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 102 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 1 ห้อง 103 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305-1306 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1305-1306 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล สนามบาสอำเภอศรีวิไล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล สนามบาสอำเภอศรีวิไล 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หอประชุมหลังเก่า 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 422 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 424 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สนาม B-1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สนาม B-1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-8 ถนนคนเดิน 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-4 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-3 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ Eng 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 511,512 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 513,514 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 524,525 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
18 810 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้องอาคารจริยธรรม ชั้น ม.1-ม3 ห้อง C-2 ห้องอาคารจริยธรรม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ลานกิจกรรม 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ลานกิจกรรม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 623-624 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 623-624 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 301 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 302 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 303 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 301 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 302 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 303 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 305 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 304 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง 304 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.1 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ฝ.2 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-1 ห้อง อนุบาล 2/3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-1 ห้อง อนุบาล 2/3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง ห้องโสต 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องโสต 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-5 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวทีกลาง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวทีกลาง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวทีกลาง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-4 ห้อง หอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 4 6 ต.ค. 2557 12.00 - 16.00
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 5 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 2 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เวที 1 6 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-1 ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-1 ห้อง เวทีกลาง 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที 2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 5 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที 2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 6 ต.ค. 2557 13.00-17.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที2 ห้อง ใต้ต้นกระท้อน 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 13.00-17.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 13.00-17.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที4 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที4 ห้อง ศาลาไทย 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2305 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2305 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2307 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2307 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1202-1203 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1204 5 ต.ค. 2557 10.30-12.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1204 5 ต.ค. 2557 09.00-10.30
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1303 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2205-2206 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2205,2206 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หลังที่ว่าการอำเภอ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม อาคาร1 ห้อง 102(ห้องสมุด) 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม อาคาร1 ห้อง 104 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร4 ห้อง 412,423 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร6 ห้อง 621,623 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร6 ห้อง 621-623 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร2 ห้อง 201-203 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร2 ห้อง 201-203 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารอเนกประสงค์ 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารอเนกประสงค์ 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารอเนกประสงค์ 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารอเนกประสงค์ 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารอเนกประสงค์ 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารอเนกประสงค์ 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารห้องเรียนพิเศษ ห้อง ป.1 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคารห้องเรียนพิเศษ ห้อง ป.2 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C1 ห้อง อนุบาล 2/3 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/3 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล เวที A7 ห้อง เวทีเทศบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล เวที A7 ห้อง เวทีเทศบาล 5 ต.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ห้อง ลานหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2303 6 ต.ค. 2557 09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2303 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2303 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2302 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2301 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล อาคาร C-6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล อาคาร C-6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ถนนคนเดิน 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ถนนคนเดิน 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-5 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-5 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร2 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-6 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร1 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B3 ห้อง สนามฟุตซอล 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B3 ห้อง สนามฟุตซอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร6 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-7 ห้อง ลานถนนหน้าอาคาร6 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B4 ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลาน B4 ห้อง หอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล C6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล C6 ห้อง ศูนย์ภาษาอาเซียน 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ เวที3 5 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12

6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 23
09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร1 ห้อง อ.102-104 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร1 ห้อง อ.102-104 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร1 ห้อง อ.101 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อนุบาล 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 5 ห้อง 521 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 1 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 5 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 6 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 6 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 2 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 3 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เต็นท์ 4 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]