สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 11 1. เด็กชายวิรัช  แสนสี
 
1. นางบัวสอน  โสภิพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายชินวัฒน์  วิสุทธยา
2. เด็กชายนนธวัช  ยกยุทธ
 
1. นายสุชาติ  บาระมี
2. นางดวงจันทร์  บาระมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายปัฐวีกานต์  ศรีสะอาด
 
1. นางบัวจันทร์  มาระวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  มลสิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  เถาว์ดี
3. เด็กหญิงอรญา  มลสิน
 
1. นางสาววาฤดี  ก้อนหิน
2. นางสุนิดา  อุปาละ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายคมกริช  บารมี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มูลนา
3. เด็กชายวรเวช  ภากพรม
 
1. นางจิตรา  โลจรัส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยญะ  วิถารพรรณ์
2. นายนนทศักดิ์  อบรม
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
2. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  โสภะบุญ
2. นายธิติวุฒ  สายเนตร
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
2. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อีศพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  โมระเดช
3. เด็กหญิงธิญาดา  เครื่องหอม
4. เด็กหญิงพรรพษา  สายบุญขันธุ์
5. เด็กหญิงสรินยา  จันทริมา
 
1. นางสงกรานต์  บุตรจันทร์
2. นางอังคณา  สุตะภักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิลดา  แขสว่าง
2. เด็กหญิงนันธิญา  กุลบุตร
3. นางสาวปนัดดา  ภากพรม
4. นางสาวสิริวรรณ  มลสิน
5. นางสาวเมธาวลัย  ไพฑรูย์พิมพ์
 
1. นางสงกรานต์  บุตรจันทร์
2. นางบัวสอน  โสภิพันธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชญาดา  มลสิน
2. เด็กชายอภิรักษ์  หาญวิชัย
 
1. นางสาวศิริกร  แก้วพิลา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวจิรนันท์  เถาว์ดี
 
1. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัภ้สสร  มลสิน
 
1. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  ชมพูแสน
 
1. นางสาวพัชรพร  กาตีวงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจิตรกร  ปัตตา
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพิชญพงษ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปรากฏ
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  แสงนวล
2. เด็กชายชัชชานนท์  สมควร
3. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทะนัด
4. เด็กชายธรรมรัตน์  ช่างทอง
5. เด็กชายสิทธิพล  บุญทรัพย์
6. เด็กชายอัมรินทร์  ดวงทิน
 
1. นายจำนงค์  สุตะภักดิ์
2. นายมานพ  ฤาไชย
3. นายชัยสิทธิ์  โพธิ์มาตย์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัส  คำอุ่น
2. นายจิรภาส  คำอุ่น
3. เด็กหญิงญานิศา  ชัยน้อย
4. นางสาวสุธาพร  จันทวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์ก่อ
 
1. นายมานพ  ฤาไชย
2. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายนครินทร์  จันทะสม
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทราธร
3. เด็กหญิงศุภกร  มารัตน์
 
1. นายสุชาติ  บาระมี
2. นางดวงจันทร์  บาระมี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เข็มสุข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่วยมิตร
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิมาชัย
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายพิษณุ  มลสิน
2. เด็กหญิงวิรัญญา  ธิษาไชย
 
1. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิตรกร  ปัตตา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วิถารพรรณ์
 
1. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 14 1. เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์ลาภา
2. เด็กชายวีรภัทร  โมระเดช
3. เด็กชายอติคุณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางรจจิรา  สมดี
2. นางนิยม  ศิลลา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นางดรุณี  จันละมา
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญจักษุ
2. เด็กชายอภฺิชัย  บุญจักษุ
 
1. นางบัวสอน  โสภิพันธิ์