สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 18 8 7 33 41 9 2 2 52
2 เมืองอำนาจเจริญ 14 9 2 25 29 6 4 2 39
3 บ้านนาหมอม้า 8 3 0 11 15 3 2 3 20
4 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 7 5 3 15 12 9 2 0 23
5 ชุมชนเปือยหัวดง 7 2 3 12 17 6 2 1 25
6 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 5 5 2 12 12 4 0 2 16
7 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 5 3 1 9 12 4 0 1 16
8 ชุมชนบ้านคำพระ 5 1 0 6 7 5 2 2 14
9 อนุบาลปทุมราชวงศา 4 6 1 11 17 1 3 4 21
10 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 4 4 3 11 12 2 0 2 14
11 นาเจริญหนองแดง 4 2 1 7 12 1 2 2 15
12 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 4 1 2 7 12 3 0 0 15
13 สามแยกผดุงวิทย์ 4 0 1 5 9 1 0 1 10
14 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 3 8 4 15 17 5 3 0 25
15 พัฒนาสามัคคี 3 5 1 9 13 2 5 0 20
16 ชุมชนไร่สีสุก 3 3 9 15 18 5 1 4 24
17 นาผือโคกกอก 3 3 2 8 10 5 0 3 15
18 เจริญวิทยา 3 3 1 7 8 3 0 0 11
19 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 3 2 1 6 13 5 1 4 19
20 บ้านห้วยทม 3 2 0 5 6 1 2 3 9
21 โพธิ์ศิลานาหว้า 3 2 0 5 5 1 0 0 6
22 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 3 1 3 7 7 5 3 3 15
23 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 3 1 1 5 6 11 0 0 17
24 บ้านเสียว 3 1 0 4 9 2 1 1 12
25 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 3 0 2 5 5 1 2 1 8
26 บ้านโพนทอง 3 0 2 5 5 1 2 0 8
27 บ้านไก่คำ 3 0 1 4 8 8 2 6 18
28 บ้านหนองบัวสงยาง 3 0 1 4 6 6 2 2 14
29 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 2 6 2 10 11 2 1 0 14
30 ชุมชนโคกสารวิทยา 2 3 3 8 12 9 4 4 25
31 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 2 3 2 7 11 6 0 4 17
32 บ้านลือนาคำ 2 3 1 6 7 4 2 2 13
33 บ้านสร้างถ่อ 2 2 6 10 18 6 1 4 25
34 บ้านจานลาน 2 2 2 6 9 10 1 1 20
35 บ้านคำปอแก้วคำไหล 2 2 2 6 7 2 1 0 10
36 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 2 2 0 4 7 6 2 1 15
37 บ่อบุโปโล 2 2 0 4 5 0 2 0 7
38 บ้านโพนเมืองน้อย 2 1 3 6 6 2 2 0 10
39 ตชด.บ้านป่าก่อ 2 1 2 5 11 0 1 0 12
40 บ้านโนนค้อ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
41 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 2 1 1 4 5 1 3 2 9
42 บ้านโนนกุง 2 1 1 4 3 5 1 0 9
43 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 2 1 0 3 6 1 3 2 10
44 ประชารัฐวิทยา 2 1 0 3 6 0 0 0 6
45 บ้านนายูง 2 1 0 3 5 0 1 1 6
46 บ้านหนองเทา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
47 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 2 1 0 3 3 4 0 0 7
48 บ้านทุ่งสว่าง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
49 นาแต้โคกสำราญ 2 0 2 4 5 4 1 7 10
50 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 2 0 1 3 3 1 0 0 4
51 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 2 0 0 2 4 5 0 0 9
52 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 0 0 2 2 2 0 0 4
53 บ้านโคกพระวินัยดี 1 4 1 6 10 2 2 0 14
54 บ้านน้ำท่วม 1 3 6 10 11 6 2 7 19
55 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1 3 4 8 18 12 4 6 34
56 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1 3 1 5 12 5 2 1 19
57 บ้านหินเกิ้ง 1 3 1 5 9 3 0 0 12
58 บ้านหินสิ่ว 1 3 0 4 6 1 2 1 9
59 บ้านกุงชัย 1 2 3 6 6 5 1 0 12
60 บ้านหนองแมงดา 1 2 1 4 4 0 0 1 4
61 อนุบาลเสนางคนิคม 1 2 0 3 8 3 3 1 14
62 บ้านโนนงาม 1 2 0 3 4 3 2 0 9
63 บ้านโสกใหญ่ 1 2 0 3 3 3 1 1 7
64 บ้านเชือก 1 2 0 3 2 1 1 1 4
65 บ้านคึมข่า 1 2 0 3 2 1 0 2 3
66 ชุมชนบ้านเสารีก 1 1 3 5 4 7 0 2 11
67 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1 1 2 4 4 3 2 2 9
68 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 1 1 2 4 4 0 0 0 4
69 บ้านโนนเมือง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
70 หัวดงหนองคลอง 1 1 0 2 4 2 1 1 7
71 บ้านนาเวียง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
72 หนองข่าป่าหวาย 1 1 0 2 2 0 0 2 2
73 บ้านเหล่าขวาว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
74 แก้งกฐินภูจำปา 1 1 0 2 1 1 0 0 2
75 บ้านไร่ขี 1 0 3 4 5 5 2 1 12
76 บ้านโคกก่องนคร 1 0 2 3 3 0 0 0 3
77 บ้านกุดปลาดุก 1 0 1 2 5 1 3 1 9
78 บ้านบ่อชะเนง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
79 บ้านแยหนองแคน 1 0 1 2 3 4 0 0 7
80 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 0 1 2 1 2 1 1 4
81 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 0 1 5 1 0 0 6
82 บ้านสมสะอาดเนินกุง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
83 บ้านคำย่านาง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
84 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
85 ดอนหวายหวายตาใกล้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านเป้า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
87 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านดอนชาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านดู่พัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 มิ่งมงคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 4 1 5 7 4 3 3 14
95 บ้านสว่างใต้ 0 3 3 6 18 2 2 3 22
96 บ้านบุ่งเขียว 0 2 3 5 11 3 1 1 15
97 บ้านคำเดือย 0 2 1 3 3 2 2 1 7
98 ธันยธรณ์พิทยา 0 2 0 2 4 11 4 3 19
99 บ้านโคกเลาะ 0 2 0 2 3 2 1 0 6
100 อนุบาลชานุมาน 0 2 0 2 2 2 3 1 7
101 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 0 1 2 3 5 5 4 3 14
102 บ้านโนนดู่ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
103 บ้านนาคำ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
104 บ้านหนองไผ่ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
105 บ้านคำสร้างบ่อ 0 1 1 2 6 3 2 0 11
106 บ้านหนองสะโน 0 1 1 2 5 2 1 0 8
107 บ้านนาเยีย 0 1 1 2 4 3 1 2 8
108 บ้านหนองแก้ว 0 1 1 2 3 3 2 1 8
109 บ้านดอนหมู 0 1 1 2 3 1 0 0 4
110 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
111 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
112 บ้านนาสีนวน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
113 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 0 1 0 1 7 3 1 1 11
114 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 1 0 1 6 2 2 0 10
115 วิสุทธิวงศ์ 0 1 0 1 4 4 3 2 11
116 บ้านนาหนองใหญ่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
117 บ้านโคกกลางเหนือ 0 1 0 1 4 1 3 1 8
118 บ้านนาสีดา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
119 บ้านนาสะแบง 0 1 0 1 1 2 2 1 5
120 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 3 3
121 บ้านคำข่า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
122 บ้านคำแก้ว 0 1 0 1 1 1 1 2 3
123 บ้านนายม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
124 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
125 บ้านพุทธรักษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโป่งหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านโพนขวาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
129 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองปลิง 0 0 2 2 5 2 0 1 7
131 บ้านคำโพน 0 0 2 2 4 3 1 1 8
132 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 5 3 1 0 9
133 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 0 0 1 1 5 3 0 2 8
134 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 0 0 1 1 4 5 3 1 12
135 บ้านนิคม 0 0 1 1 4 3 1 1 8
136 บ้านดอนแดงนาโนน 0 0 1 1 4 3 0 0 7
137 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 0 1 1 4 2 2 1 8
138 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
139 บ้านสงยางนาตากล้า 0 0 1 1 3 0 1 0 4
140 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 0 1 1 2 5 1 0 8
141 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
142 บ้านนาคำสามัคคี 0 0 1 1 2 1 1 0 4
143 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
144 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
145 บ้านหัวภู 0 0 1 1 2 0 0 0 2
146 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
147 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
148 บ้านภูเขาขาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านโพนเมือง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
151 บ้านดอนไร่ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
152 บ้านทวีผล 0 0 0 0 3 1 1 0 5
153 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
154 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านหัวตะพาน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
157 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 2 3 2 0 7
161 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
162 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
163 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
164 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 ดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านชะแงะ 0 0 0 0 2 0 1 4 3
167 โนนสูงโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 1 3 3
168 บ้านก่อนาดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านดอนเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 1 3 2 2 6
172 บ้านโนนผักหวาน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
173 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
174 บ้านนาเรือง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
175 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
176 ธันยธรณ์พิทยา2 0 0 0 0 1 2 0 1 3
177 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 1 3 1 5
179 บ้านบก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
180 บ้านตาด 0 0 0 0 1 1 1 3 3
181 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
182 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านเวียงหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านโนนหวางโนนกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านชาด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
188 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
189 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
190 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
191 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านคันสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านทับเมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 0 3 2 2 5
201 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
202 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
203 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 0 2 0 3 2
204 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
205 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 1 2 1 3
206 บ้านเหล่าเลิง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
207 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
208 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
211 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
212 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
213 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
214 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
215 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
216 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 ขามนาเพียงโคกยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านกุดน้ำกิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านคึมใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
223 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
224 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
226 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
227 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านชูชาติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านหินขัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 บ้านยางช้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 223 204 164 591 941 438 205 197 1,584