สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 41 9 2 2 52
2 เมืองอำนาจเจริญ 25 6 4 2 35
3 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 18 12 4 6 34
4 บ้านสร้างถ่อ 18 6 1 4 25
5 ชุมชนไร่สีสุก 18 5 1 4 24
6 บ้านสว่างใต้ 18 2 2 3 22
7 ชุมชนเปือยหัวดง 17 6 2 1 25
8 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 17 5 3 0 25
9 บ้านนาหมอม้า 15 3 2 3 20
10 อนุบาลปทุมราชวงศา 15 1 3 4 19
11 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 13 5 1 4 19
12 พัฒนาสามัคคี 13 2 5 0 20
13 ชุมชนโคกสารวิทยา 12 9 4 4 25
14 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 12 9 2 0 23
15 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 12 5 2 1 19
16 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 12 4 0 2 16
17 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 12 4 0 1 16
18 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 3 0 0 15
19 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 12 2 0 2 14
20 นาเจริญหนองแดง 12 1 2 2 15
21 บ้านน้ำท่วม 11 6 2 7 19
22 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 11 6 0 4 17
23 บ้านบุ่งเขียว 11 3 1 1 15
24 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 11 2 1 0 14
25 ตชด.บ้านป่าก่อ 11 0 1 0 12
26 นาผือโคกกอก 10 5 0 3 15
27 บ้านโคกพระวินัยดี 10 2 2 0 14
28 บ้านจานลาน 9 10 1 1 20
29 บ้านหินเกิ้ง 9 3 0 0 12
30 บ้านเสียว 9 2 1 1 12
31 สามแยกผดุงวิทย์ 9 1 0 1 10
32 บ้านไก่คำ 8 8 2 6 18
33 อนุบาลเสนางคนิคม 8 3 3 1 14
34 เจริญวิทยา 8 3 0 0 11
35 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 7 6 2 1 15
36 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 7 5 3 3 15
37 ชุมชนบ้านคำพระ 7 5 2 2 14
38 บ้านลือนาคำ 7 4 2 2 13
39 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 7 3 1 1 11
40 บ้านคำปอแก้วคำไหล 7 2 1 0 10
41 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 6 11 0 0 17
42 บ้านหนองบัวสงยาง 6 6 2 2 14
43 บ้านกุงชัย 6 5 1 0 12
44 บ้านคำสร้างบ่อ 6 3 2 0 11
45 บ้านโพนเมืองน้อย 6 2 2 0 10
46 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 6 2 2 0 10
47 บ้านห้วยทม 6 1 2 3 9
48 บ้านหินสิ่ว 6 1 2 1 9
49 บ้านโนนค้อ 6 1 0 0 7
50 ประชารัฐวิทยา 6 0 0 0 6
51 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 5 5 4 3 14
52 บ้านไร่ขี 5 5 2 1 12
53 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 5 4 3 3 12
54 นาแต้โคกสำราญ 5 4 1 7 10
55 บ้านโนนแคน 5 3 1 0 9
56 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 5 3 0 2 8
57 บ้านหนองสะโน 5 2 1 0 8
58 บ้านหนองปลิง 5 2 0 1 7
59 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 5 1 3 2 9
60 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 5 1 3 2 9
61 บ้านกุดปลาดุก 5 1 3 1 9
62 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 5 1 2 1 8
63 บ้านโพนทอง 5 1 2 0 8
64 โพธิ์ศิลานาหว้า 5 1 0 0 6
65 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 5 1 0 0 6
66 บ่อบุโปโล 5 0 2 0 7
67 บ้านนายูง 5 0 1 1 6
68 บ้านโนนเมือง 5 0 0 0 5
69 ธันยธรณ์พิทยา 4 11 4 3 19
70 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 4 5 3 1 12
71 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 4 5 0 0 9
72 วิสุทธิวงศ์ 4 4 3 2 11
73 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 4 3 2 2 9
74 บ้านโนนงาม 4 3 2 0 9
75 บ้านนาเยีย 4 3 1 2 8
76 บ้านคำโพน 4 3 1 1 8
77 บ้านนิคม 4 3 1 1 8
78 บ้านดอนแดงนาโนน 4 3 0 0 7
79 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 4 2 2 1 8
80 หัวดงหนองคลอง 4 2 1 1 7
81 บ้านบ่อชะเนง 4 2 0 0 6
82 บ้านนาหนองใหญ่ 4 2 0 0 6
83 บ้านโคกกลางเหนือ 4 1 3 1 8
84 บ้านหนองเทา 4 1 0 0 5
85 บ้านโนนดู่ 4 1 0 0 5
86 บ้านถ่อนใหญ่ 4 0 1 0 5
87 บ้านหนองแมงดา 4 0 0 1 4
88 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 4 0 0 0 4
89 บ้านนาคำ 4 0 0 0 4
90 ชุมชนบ้านเสารีก 3 7 0 2 10
91 บ้านโนนกุง 3 5 1 0 9
92 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 3 4 0 0 7
93 บ้านแยหนองแคน 3 4 0 0 7
94 บ้านหนองแก้ว 3 3 2 1 8
95 บ้านโสกใหญ่ 3 3 1 1 7
96 บ้านสมสะอาดเนินกุง 3 3 1 1 7
97 บ้านคำเดือย 3 2 2 1 7
98 บ้านโคกเลาะ 3 2 1 0 6
99 บ้านนาเวียง 3 1 1 2 5
100 บ้านคำย่านาง 3 1 1 0 5
101 บ้านทวีผล 3 1 1 0 5
102 บ้านโคกกลาง 3 1 0 1 4
103 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 3 1 0 0 4
104 บ้านไร่สมบูรณ์ 3 1 0 0 4
105 บ้านดอนหมู 3 1 0 0 4
106 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 3 1 0 0 4
107 บ้านนาสีดา 3 1 0 0 4
108 บ้านโคกก่ง 3 1 0 0 4
109 บ้านโคกช้างฮ้าย 3 1 0 0 4
110 บ้านสงยางนาตากล้า 3 0 1 0 4
111 บ้านหัวตะพาน 3 0 1 0 4
112 บ้านโคกก่องนคร 3 0 0 0 3
113 ดอนหวายหวายตาใกล้ 3 0 0 0 3
114 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
115 คำมะเบื่อแสงเพชร 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองขอน 3 0 0 0 3
117 ประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
118 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 2 5 1 0 8
119 บ้านถ่อนดอนม่วง 2 3 2 0 7
120 อนุบาลชานุมาน 2 2 3 1 7
121 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 2 0 0 4
122 บ้านเป้า 2 2 0 0 4
123 ชุมชนบ้านจิกดู่ 2 1 2 3 5
124 ดงแสนแก้วดงสำราญ 2 1 2 0 5
125 บ้านเชือก 2 1 1 1 4
126 บ้านนาคำสามัคคี 2 1 1 0 4
127 บ้านหนองคล้า 2 1 1 0 4
128 บ้านคึมข่า 2 1 0 2 3
129 บ้านนางาม 2 1 0 1 3
130 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 2 1 0 1 3
131 บ้านทุ่งสว่าง 2 1 0 0 3
132 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 1 0 0 3
133 บ้านดอนชีหนองมะยอด 2 1 0 0 3
134 บ้านเหล่าหนาด 2 1 0 0 3
135 ดงบังโนนจานเสาเล้า 2 1 0 0 3
136 บ้านชะแงะ 2 0 1 4 3
137 โนนสูงโคกกลาง 2 0 1 3 3
138 หนองข่าป่าหวาย 2 0 0 2 2
139 บ้านเหล่าขวาว 2 0 0 0 2
140 บ้านนาสีนวน 2 0 0 0 2
141 บ้านหัวภู 2 0 0 0 2
142 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 2 0 0 0 2
143 บ้านก่อนาดี 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนเมย 2 0 0 0 2
145 บ้านโคกจักจั่น 2 0 0 0 2
146 ห้วยไร่หาดทรายมูล 1 3 2 2 6
147 บ้านโนนผักหวาน 1 3 2 0 6
148 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 2 3 1 6
149 บ้านนาสะแบง 1 2 2 1 5
150 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 2 1 1 4
151 บ้านนาเรือง 1 2 1 1 4
152 บ้านหนองแคน 1 2 1 0 4
153 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 2 0 3 3
154 บ้านคำข่า 1 2 0 1 3
155 ธันยธรณ์พิทยา2 1 2 0 1 3
156 บ้านม่วงสวาสดิ์ 1 2 0 0 3
157 บ้านสามัคคี 1 1 3 1 5
158 บ้านบก 1 1 2 1 4
159 บ้านตาด 1 1 1 3 3
160 บ้านคำแก้ว 1 1 1 2 3
161 บ้านนายม 1 1 1 1 3
162 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1 1 0 1 2
163 แก้งกฐินภูจำปา 1 1 0 0 2
164 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1 1 0 0 2
165 บ้านนาอุดม 1 1 0 0 2
166 บ้านห่องเตย 1 1 0 0 2
167 บ้านเวียงหลวง 1 1 0 0 2
168 บ้านโนนหวางโนนกุง 1 1 0 0 2
169 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 0 2 0 3
170 บ้านชาด 1 0 2 0 3
171 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 1 0 2
172 บ้านหนองโนสวนโคก 1 0 1 0 2
173 บ้านโคกสูง 1 0 0 2 1
174 นาแวงหนองหัวลิง 1 0 0 1 1
175 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 0 0 0 1
176 บ้านดอนชาด 1 0 0 0 1
177 บ้านดู่พัฒนา 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 0 1
180 มิ่งมงคล 1 0 0 0 1
181 บ้านพุทธรักษา 1 0 0 0 1
182 บ้านโป่งหิน 1 0 0 0 1
183 บ้านโพนขวาว 1 0 0 0 1
184 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
185 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 1 0 0 0 1
186 บ้านภูเขาขาม 1 0 0 0 1
187 บ้านวังแคน 1 0 0 0 1
188 คุรุประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
189 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 0 1
190 บ้านคันสูง 1 0 0 0 1
191 บ้านทับเมย 1 0 0 0 1
192 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
193 บ้านเกษมสุข 1 0 0 0 1
194 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนจาน 1 0 0 0 1
196 หนองยอดู่ในวิทยา 0 3 2 2 5
197 บ้านท่ายางชุม 0 2 1 1 3
198 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 2 1 0 3
199 บ้านกุดสิม 0 2 0 3 2
200 บ้านหนองยาง 0 2 0 2 2
201 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 1 2 1 3
202 บ้านเหล่าเลิง 0 1 2 0 3
203 บ้านโนนสูง 0 1 1 1 2
204 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 1 1 0 2
205 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 1 1 0 2
206 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 1 1 0 2
207 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 1 1 0 2
208 บ้านนาเมือง 0 1 0 2 1
209 บ้านหนองเรือ 0 1 0 2 1
210 บ้านโสกท่าวังหิน 0 1 0 2 1
211 บ้านห้วยงูเหลือม 0 1 0 1 1
212 บ้านดงบังพัฒนา 0 1 0 1 1
213 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 1 0 0 1
214 ขามนาเพียงโคกยาว 0 1 0 0 1
215 บ้านกุดน้ำกิน 0 1 0 0 1
216 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 1 0 0 1
217 บ้านคึมใหญ่ 0 1 0 0 1
218 บ้านบาก 0 1 0 0 1
219 บ้านฟ้าห่วน 0 1 0 0 1
220 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
221 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 0 1
222 บ้านดอนไร่ 0 0 2 0 2
223 บ้านน้ำซับ 0 0 2 0 2
224 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 1 1 1
225 บ้านคำเจริญ 0 0 1 0 1
226 บ้านชูชาติ 0 0 1 0 1
227 บ้านหินขัน 0 0 1 0 1
228 บ้านยางช้า 0 0 0 1 0
229 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
230 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 1 0
231 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0
รวม 925 438 205 197 1,765