หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 030 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
2 031 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
3 032 2.000 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
4 007 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
5 008 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
6 009 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
7 036 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
8 037 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
9 038 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
10 041 5.000 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
11 046 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
12 047 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]