หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 6 9 8
2 002 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 9 21 12
3 003 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 1 2 1
4 004 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 0 0 0
5 007 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 1 2 2
6 008 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 3 10 7
7 009 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 10 2
8 018 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 16 30 22
9 019 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 8 17 12
10 020 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 3 19 7
11 021 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 16 36 26
12 022 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 13 22 15
13 023 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 29 63 42
14 017 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 29 74 43
15 024 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 29 86 51
16 025 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 3 7 3
17 026 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 5 11 9
18 027 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 3 19 7
19 028 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 12 46 18
20 029 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 2 4 3
21 037 โรงเรียนนาผือโคกกอก 18 41 27
22 038 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 0 0 0
23 040 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 0 0 0
24 035 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 17 46 27
25 036 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 17 33 28
26 039 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 2 2 2
27 041 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 9 16 11
28 042 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 4 4 4
29 044 โรงเรียนบ่อบุโปโล 7 20 12
30 046 โรงเรียนบ้านกุงชัย 13 23 18
31 047 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 1 1 1
32 048 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 11 21 17
33 049 โรงเรียนบ้านกุดสิม 5 9 8
34 045 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 2 4 3
35 052 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 1 1 1
36 053 โรงเรียนบ้านคันสูง 1 1 1
37 054 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 3 12 5
38 056 โรงเรียนบ้านคำข่า 4 8 5
39 060 โรงเรียนบ้านคำน้อย 0 0 0
40 059 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 1 3 2
41 061 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 11 16 13
42 063 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 7 16 12
43 064 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 5 10 8
44 065 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 11 23 19
45 057 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 1 1
46 058 โรงเรียนบ้านคำเดือย 8 21 12
47 055 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 5 9 6
48 062 โรงเรียนบ้านคำโพน 9 19 13
49 066 โรงเรียนบ้านคึมข่า 5 14 7
50 067 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 1 2 2
51 079 โรงเรียนบ้านจอก 0 0 0
52 080 โรงเรียนบ้านจานลาน 22 87 42
53 081 โรงเรียนบ้านจิก 0 0 0
54 083 โรงเรียนบ้านชะแงะ 7 12 9
55 084 โรงเรียนบ้านชาด 4 24 10
56 085 โรงเรียนบ้านชูชาติ 1 1 1
57 087 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 7 4
58 088 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 10 37 17
59 089 โรงเรียนบ้านดงสวาง 0 0 0
60 090 โรงเรียนบ้านดงสีโท 0 0 0
61 091 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 1 1
62 092 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 3 3 3
63 093 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 2 5 4
64 094 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 2 6 3
65 099 โรงเรียนบ้านดอนว่าน 0 0 0
66 100 โรงเรียนบ้านดอนหมู 4 8 4
67 097 โรงเรียนบ้านดอนเมย 2 4 2
68 096 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
69 095 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 7 15 11
70 098 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 2 13 5
71 101 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1 3 2
72 102 โรงเรียนบ้านตาด 6 9 7
73 103 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 17 49 27
74 104 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 9 27 16
75 105 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 5 5 5
76 106 โรงเรียนบ้านทวีผล 5 10 9
77 107 โรงเรียนบ้านทับเมย 1 1 1
78 109 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 4 4
79 108 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 5 18 7
80 111 โรงเรียนบ้านนาคำ 4 6 5
81 110 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 4 4 4
82 112 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 1
83 113 โรงเรียนบ้านนางาม 4 9 4
84 114 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 1 1
85 115 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 2 5 4
86 116 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 15 40 22
87 119 โรงเรียนบ้านนายม 4 9 6
88 120 โรงเรียนบ้านนายูง 7 11 10
89 125 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 0 0 0
90 124 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 6 20 11
91 126 โรงเรียนบ้านนาสีดา 5 12 6
92 127 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 2 2 2
93 128 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 6 18 11
94 129 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 30 56 46
95 131 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 4 2
96 130 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 4 7 5
97 118 โรงเรียนบ้านนาเมือง 3 7 5
98 121 โรงเรียนบ้านนาเยีย 10 28 18
99 122 โรงเรียนบ้านนาเรือง 5 15 9
100 123 โรงเรียนบ้านนาเวียง 7 8 8
101 117 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
102 134 โรงเรียนบ้านนิคม 9 16 13
103 132 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 2 5 4
104 133 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 26 48 32
105 152 โรงเรียนบ้านบก 5 7 5
106 154 โรงเรียนบ้านบาก 1 5 2
107 155 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 22 46 30
108 153 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 6 12 7
109 158 โรงเรียนบ้านผึ้ง 0 0 0
110 159 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 2 18 3
111 164 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 2 1
112 165 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 1 3 2
113 166 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 3 6 4
114 169 โรงเรียนบ้านยางช้า 1 1 1
115 173 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 4 13 5
116 174 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 17 49 27
117 175 โรงเรียนบ้านวังแคน 2 2 2
118 177 โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0
119 178 โรงเรียนบ้านศรีราชา 0 0 0
120 179 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 4 10 6
121 180 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 8 35 17
122 181 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 41 70 59
123 182 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 29 71 46
124 183 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 26 67 41
125 185 โรงเรียนบ้านสามัคคี 6 10 7
126 184 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 7 12 10
127 186 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 0 0 0
128 193 โรงเรียนบ้านหนองขอน 3 5 5
129 194 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 5 4
130 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 16 36 22
131 199 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 8 12 10
132 201 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 21 55 33
133 204 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 8 3
134 206 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 8 14 12
135 207 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 12 24 18
136 211 โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 0 0 0
137 196 โรงเรียนบ้านหนองเทา 5 10 8
138 202 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
139 205 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 3 3
140 192 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 9 21 14
141 195 โรงเรียนบ้านหนองแคน 4 11 8
142 203 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 6 33 11
143 210 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
144 208 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 4 7 6
145 209 โรงเรียนบ้านหนองแสง(อำเภอเมือง) 0 0 0
146 197 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 2 4 2
147 200 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 4 4
148 213 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 20 37 27
149 212 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 18 29 23
150 218 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 17 53 31
151 219 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 4 17 8
152 220 โรงเรียนบ้านหัวภู 2 9 5
153 221 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 13 30 18
154 222 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 2 12 2
155 224 โรงเรียนบ้านหินขัน 1 3 2
156 225 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 10 24 14
157 223 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 13 27 19
158 217 โรงเรียนบ้านห่องเตย 2 4 3
159 214 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 10 28 15
160 215 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 2 4 3
161 216 โรงเรียนบ้านห้วยทม 12 26 19
162 232 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 12 31 20
163 233 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 3 6 6
164 050 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1 2 2
165 082 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 3 1
166 086 โรงเรียนบ้านเชือก 5 11 8
167 156 โรงเรียนบ้านเป้า 4 8 6
168 176 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 2 6 4
169 187 โรงเรียนบ้านเสียว 13 25 18
170 226 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 2 5 3
171 227 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0
172 228 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 3 7 5
173 230 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 4 4 4
174 229 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 3 4 3
175 170 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 7 21 13
176 188 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 1 1
177 070 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 10 5
178 069 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 9 21 14
179 068 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 4 7 5
180 071 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 3 11 5
181 072 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 0 0 0
182 073 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 2 13 2
183 074 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 4 10 6
184 012 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 18 71 26
185 076 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
186 077 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 5 3
187 075 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 6 12 8
188 078 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 0 0 0
189 135 โรงเรียนบ้านโนนกุง 9 16 10
190 137 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 7 11 9
191 136 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 2 7 4
192 139 โรงเรียนบ้านโนนงาม 9 18 13
193 140 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 5 2
194 141 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 5 14 8
195 142 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 3 13 7
196 143 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 6 13 9
197 146 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 2
198 147 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1 1
199 148 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 7 6
200 150 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 1
201 149 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 2 4 4
202 151 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 2 2 2
203 145 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 5 14 8
204 138 โรงเรียนบ้านโนนแคน 9 15 14
205 144 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 3 2
206 157 โรงเรียนบ้านโป่งหิน 1 2 1
207 160 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 1 1
208 161 โรงเรียนบ้านโพนทอง 10 29 20
209 163 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 1 1
210 162 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 10 19 15
211 189 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 0 0 0
212 190 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 3 4 4
213 191 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 9 19 14
214 231 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
215 051 โรงเรียนบ้านไก่คำ 24 61 41
216 167 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 3 12 7
217 171 โรงเรียนบ้านไร่ขี 13 34 16
218 172 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 4 30 10
219 234 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 6 15 10
220 235 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 13 6
221 236 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 15 48 26
222 237 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 21 41 29
223 238 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 21 39 34
224 155238 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1 1 1
225 241 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 10 28 12
226 244 โรงเรียนมิ่งมงคล 1 2 2
227 243 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 16 25 21
228 242 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 9 53 20
229 247 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 13 18 13
230 248 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 0 0 0
231 249 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 0 0 0
232 250 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 11 36 18
233 251 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 4 12 6
234 252 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 3 2
235 253 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 7 16 10
236 255 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 24 55 39
237 155255 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1 2 2
238 254 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 6 23 13
239 256 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 0
240 257 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 25 40 31
241 259 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 8 40 16
242 258 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 8 16 9
243 263 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 8 31 16
244 262 โรงเรียนอนุบาลช่อผกา 0 0 0
245 266 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 25 56 39
246 267 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 11 20 14
247 270 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 18 29 22
248 271 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 55 170 100
249 155271 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 3 6 6
250 269 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 16 24 18
251 010 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 25 60 36
252 239 โรงเรียนเพียงหลวง9 0 0 0
253 245 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 41 119 68
254 260 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 17 38 28
255 261 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 6 13 9
256 005 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 2 2 2
257 011 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 3 22 7
258 013 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 0 0 0
259 014 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 7 24 14
260 015 โรงเรียนโคกสูง-เหล่าหนาด 0 0 0
261 043 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 6 12 10
262 240 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 7 15 11
263 033 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 0 0 0
264 006 โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา 0 0 0
265 034 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 22 52 29
266 275 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 4 8 4
267 265 โรงเรียนอนุบาลนพเก้า 0 0 0
268 272 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 17 32 20
269 016 โรงเรียนเจริญวิทยา 11 18 16
270 031 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 1 5 2
271 032 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 4 10 7
272 246 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 2 2
273 030 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง 0 0 0
รวม 1856 4485 2805
7290

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]