หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-acr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิจิตร วุฒสังข์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อัปกาญจน์โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
3. นางธนัญญา ดวงใจโรงเรียนแก้งกฐินภูจำปากรรมการ
4. นางสาวธิราพร กองแก้วโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนาฏนภา โลหะสารโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียรมณี จำปาโทโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางอุทัย ศีลาสารโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
4. นางสุภาลักษณ์ ธุมาลาโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย มีแสงโรงเรียนบ้านน้ำท่วมประธานกรรมการ
2. นางกองมี จันทบาลโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
3. นางอาภากรณ์ ศุภตรัยวรพงษ์โรงเรียนบ้านคำโพนกรรมการ
4. นางคำภี ลันไธสงโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางลำเทียน ปุระมงคลโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุดใจ นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลิขิต รักพรมโรงเรียนบ้านนาป่าแชง(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวโกศล พุทธขันธ์โรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางมนัส อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ตุ้มมลโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางยุพา ดอนสิงห์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
3. นางอรชร กันภูมิโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชฯ)กรรมการ
4. นางพรอารี บัวเขียวโรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ ศรีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
3. นางบุญเย็น สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนหัวดอนขามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ไชยพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางละอองดาว หยุดรัตน์โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอภิญญา พูลเชื้อโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางอ่ำ สมุทรเวชโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา นรารักษ์โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
3. นางเพ็ญพัฒน์ พลเทพโรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวายกรรมการ
4. นางพิสมัย แก่นสาร์โรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการ
5. นางพิรัฎฐา แสงสุขวาวโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อำนาจวรรณพรโรงเรียนบ้านไร่ขีประธานกรรมการ
2. นางรจนา กันยวิมลโรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ชาววังโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางเหรียญทอง คำมอญโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายศรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางประครอง ผสมศรีโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
4. นางวัชรี เกตุกุลโรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางเมตตา อินทสินโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ขัวญเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวประไพ บรรลุโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นางรพีพร จันทร์แจ้งโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มารุตะพันธ์โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทำเลดีโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางศิรินัดดา นาแพงโรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)กรรมการ
5. นางละออ ทองเถาว์โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสงดอกไม้โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ศิริสุภะโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการ
4. นางศรีสุดา อินทรชัยโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางสาวจรัญญา สีมาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางสาวมลิวรรณ หามทองโรงเรียนบ้านสร้องถ่อกรรมการ
7. นางสาวสุปรียา พันธุ์ดวงโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางทองดี กันไชยชาติโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
3. นายสมิทธิ์ โสมรักษ์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางสาวพรหมภรณ์ เผ่าพันธุ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางณัฎฐวิกา ธานีโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
6. นางสาวหนูเวียง อนุภักดิ์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
7. นางสุนิดา อุปาละโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึ่งโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นางลำพูน โพธิ์งามโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
5. นายวิทยา ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางภัททิรา กาญจนีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นนทราโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
3. นายสมัคร เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นายภมรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
5. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
6. นายประภาส นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางภัททิรา กาญจนีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นนทราโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
3. นายสมัคร เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นายภมรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
5. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
6. นายประภาส นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางภัททิรา กาญจนีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นนทราโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
3. นายสมัคร เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นายภมรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
5. นายประภาส นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางภัททิรา กาญจนีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางธิติพร ทรวงดอนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางไทยศรี โสเสมอโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
4. นางพิไล อุตส่าห์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตรโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ ภาคสุโพธ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันจอมโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ์ ศรีชาติโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการ
6. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทรา ศิลปรายะโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกประธานกรรมการ
2. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดกโรงเรียน ตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ พันธะไชยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
4. นางรัชนี สิงห์โทโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
5. นายธนงค์ กองอุดมโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
6. นายธวัชชัย นนทภาโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
7. นางสาวสมพร มีมาโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ระหงษ์โรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นางสาวอัปสร พึ่งภพโรงเรียนบ้านคำโพนกรรมการ
4. นายพลาย เสมอภาคโรงเรียนบ้านคำโพนกรรมการ
5. นางสาวสุภาพรรณ ตรีเดชโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ ภาคสุโพธิ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายอธิฆัมพร วามะลุนโรงเรียนบ้านคำพระกรรมการ
8. นางสุวารีย์ โกมลศรีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
9. นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยโรงเรียนบ้านลือนาคำประธานกรรมการ
2. นางพิเศษศรี อุทธาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางโอกาส เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสุพัฒน์ ชาจันทึกโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางมัลฑลิกา นีระพันธ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
7. นางสาวสุรีรัตน์ บุญรอดโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
8. นางจิราพร เพียรผลโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางบังอร กาญจนาภาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวกษมภรณ์ วันทองโรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร)กรรมการ
4. นางบรรจง ถิ่นขามโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายไพสิฐ กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผา สุระเกษโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)ประธานกรรมการ
2. นางดวงตา โยริพันธ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวอาทิตย์ เห็มภิระโรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นางสุวารีย์ โกมลศรีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ ช่วยสุขโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ สิมเสมอศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี อนุพรรณสว่างโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอิงกมล บุญลือโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางสุลักษณา จันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนโคกสารวืทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายถาวร รับรองฤทธิ์อนันต์โรงเรียนบ้านสร้องถ่อประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
4. นางนิ่มนวล สายศักดาโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นางจันทรรัตน์ สีหารัตน์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สารธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางบังอร กาญจนาภาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายธีระชัย นามสิงห์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางสุรภี แฮดเมยโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางทองสอน สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางสิริญาณี สิงห์คู่โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางอนงค์ ดองโพธิ์โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
4. นางสุธีกานต์ ราชวงศ์โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ คืนดีโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรักประชา ธิศาเวชโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางนราทิพย์ เฟ้าหนูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกาญจนา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ คืนดีโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางแก่นใจ เวชศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ภูมีศรีโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา ธารารมย์โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นายวิชัย จำปาโทโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ คืนดีโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางจันทรรัตน์ สีหารัตน์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางไพฑูรย์ ทัศบุตรโรงเรียนบ้านดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นางศิริเนตร สุดใจโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
3. นางรำไพภัทร สืบสินโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นายอำนาจ รุจิตรโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นายศรชัย แวววงศ์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถาวร รับรองฤทธิ์อนันต์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นางนงนุช บุพชาติโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
3. นายเยื้อน พิมพาเพียรโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
4. นางจงใจ จันทบาลโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางวรรณภา เลิศล้ำโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสานิตย์ กาตีวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ภาระเวชโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอำพล พรสี่โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
4. นายนิวัติ กุลหอมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นายสมเพชร นิยมสัตย์โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำซับประธานกรรมการ
2. นายจารึก ทองวิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าลิงกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ไชยเสริฐโรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นายสมบัติ ประธานโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง เหนือโชติโรงเรียนบ้านน้ำท่วมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ดวงศิริโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แพงเนตรโรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
4. นายวรวุฒิ จอมหงษ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายสมคิด อาบุญงามโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง สินชูโรงเรียนบ้านไก่คำประธานกรรมการ
2. นายแมน มั่นแสงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ผิวสุวรรณโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการ
4. นายสนใจ จันทร์โทวงศ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ สิงห์ชูโรงเรียนบ้านท่ายางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ แก้วโทโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์โรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นายรุ่งเรื่อง ไชยคำโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมประสงค์ จันทศรีโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ สุรารักษ์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญหลงโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
3. นายฉลอม ดาดกโรงเรียนบ้านจอกกรรมการ
4. นางสาคร ช่อดอกไม้โรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นางช่อผกา ศรีทองโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ จันทะชิตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายคำสิงห์ สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาป่าแชง(ประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางอรทัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นายวิทยา ชาววังโรงเรียนสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ศรีมาชัยโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านดงพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ประธานโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
4. นางกัญญนันท์ เชยคำดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นางยุทิพร แก้วขวัญโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ รักภูเสนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
3. นางสาวประริญา วาปีโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ พันธะไชยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นางอภิรดา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
6. นางสาวกุสุมาลย์ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายกุศล ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาดกรรมการ
3. นางไพบูลย์ แก้วดีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
4. นายชวลิต ปาวะรีย์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
5. นายธรรมนูญ ล้อมทองโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
6. นางกันยลักษมิ์ นวลอินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา มาลีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
3. นางลัดดา โสดาภักดิ์โรงเรียน ตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายสมพรพนม ลาภรัตน์โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์กรรมการ
5. นางทิพภา คุณวุฒิโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายบุญวัฒนา ตั้งตระกูลโรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา พิศชวนชมโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรทิน รัตนรักษ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
3. นายดิลก ชื่อเพราะโรงเรียนสร้างนกทาดอนหวายกรรมการ
4. นายคงศักดิ์ สาระรัตน์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีกสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สุริยะศรีโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
3. นายวีระเดช คูณมาโรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์กรรมการ
4. นายธนราช ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางไกรสอน จันทร์มาลาโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางอาภรณ์ ดารุนิกรโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
7. นางสาววิไล สิงห์แก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายแมน มั่นแสงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นายประยูร พรประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
4. นายสถิตย์ ตรงเที่ยงโรงเรียนแก้งกฐินภูจำปากรรมการ
5. นายประเสริฐ บัวลาโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดีกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์ ดารุนิกรโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
7. นายประมวล รื่นเริงโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
8. นายเมตตา จันทร์ดาโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวพัชราภรณ์ นานวลคำโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ คำผาลาโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นางละไม วรุณพงษ์โรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
3. นางดวงตา อุณาภาคโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ มาสุขโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางวรรณภา เอกศรีโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพรพนม ลาภรัตน์โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางออมสิน ซึ่งเสนโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นายสุนันท์ โมทองโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สุริยะศรีโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สิมเสมอโรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นายอนันต์ แสงชาติโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางประยูร กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางวัลลภา คำจรโรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางบังอร ชาววังโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางนิลุบล ธนะพลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ แสงใสโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางชุติกานต์ ชาววังโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ฉลาดสุขโรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ จำปานนท์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
4. นายประมวล รื่นเริงโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
5. นางสุดสวาท โล่ห์คำโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุดคิด มานะบุตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ชมชิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
5. นางสงกรานต์ บุตรจันทร์โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางอมลณัฐ แก้วกองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางมินตรา สาริบุตรโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงกรรมการ
3. นางปราวิวรรณ์ ผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
4. นางพิมพ์ประภา ศรีสมบัติโรงเรียนโคกก่องนครกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวนันทวดี แท่งพรมโรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์กรรมการ
7. นางคมคาย โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
8. นายโอกาส พิมพารัตน์โรงเรียนบ้านชูชาติกรรมการ
9. นางสาวส่งศรี สาริบุตรโรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกมะนายกรรมการ
10. นางช่อผกา ทองสันโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการ
11. นางยอแสง ปรัสพันธ์โรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
12. นางพัชรินทร์ แก้วสาลีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการและเลขานุการ
13. นางนุชนารถ พลศรีโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมร ทวีบุญศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
3. นางสิริธร ลาภสารโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอรัญญา เจริญวงศ์โรงเรียนอนุบาลชานุมานกรรมการ
5. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายรังสัน ป้องสีดาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
3. นายประทักษ์ ปอแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอาวุธ มูลหลวงโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไฉน ปริปุรณะโรงเรียนบ้านโค้งอร่ามกรรมการ
3. นายศักดา จันมีโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายวิชัย เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
5. นายเจริญ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไฉน ปริปุรณะโรงเรียนบ้านโค้งอร่ามกรรมการ
3. นายศักดา จันมีโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายวิชัย เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
5. นายเจริญ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางกัญณภัทร พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
4. นายมานะ พิมพ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นางดวงใจ อินทร์หาโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิยม บุญแจ้งโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายฉลาด โทบุดดีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
4. นายนคร พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายสงัด พละศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นายวีระพล วรรณขาวโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
4. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางจิราวัลย์ ทานนท์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์โรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ธรรมนุโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสวงนามโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางกษมา บุญรอดโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
5. นายพิชิต จรูญภาคโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนุชจรี ยุบลโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนริศ นรารักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพิมประภา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
4. นายประมวล บุญหลงโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
5. นางสาวน้ำใจ นิ่มพงษ์พันธ์โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังสิต พิพิธพลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ โยคณิตย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายประสาน หาระสารโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
4. นายวีระพล นามวงศ์โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา รักษาพลโรงเรียนบ้านทุ่งสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิสันต์ อุทธาโรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายวิมลศักดิ์ บรรพตาธิโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
3. นายวิสิษฐ์ ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
4. นางละเอียด งามเถื่อนโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ วงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินลีโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน)ประธานกรรมการ
2. นายประคองสิน บุญมีโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ วงศ์แสงคำโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นางสำลี ศรีพลายโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเผชิญ จันทรภูมีโรงเรียนนาแต้โคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ภูตะเวชโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
3. นางสมปอง จำปาอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการ
4. นางสาวสลินญา สุวไชยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายคำสอน นาคพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางพรศรี โสภาพรมโรงเรียนบ้านโคกชาดกลางท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ขุลังโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพรรณี สายโทโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวทิพย์ธัญญา แสนสุขโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญมี มัฐผาโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอุบล ธำรงลักษณ์รัตน์โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
3. นางอุบล อัศวภูมิโรงเรียนบบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสมจิต พิมพ์โพธิ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางนะพีพรรณ บุญแจ้งโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอัสนีย์ อุปนิสากรโรงเรียนโคกศรีหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บรรลือหาญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางจิราวัลย์ ทานนท์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายสนธิพนธิ์ ฝั่งสิริโรงเรียนบ้านอีเก้งกรรมการ
5. นางสาวอุทัย บุญทิมาโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ก้งซุยโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรจิตต์ ทองเถาว์โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการ
4. นายยุทธกิต แสนจันทร์โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ ธงไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ แสงสุขวาวโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
3. นายพรชัย ดวงศิริโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายไพโรจน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นายสงวน เถาว์โทโรงเรียนบ้านคำย่างนางกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายถานนท์ แสงก่ำโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
4. นางสุภารักษ์ บำรุงชาติโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางจินตนา หินทองโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภาโรงเรียนบ้านโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนานันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายพชรธร หนันอ้ายโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกนกวรรณ บรรลือหาญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภาโรงเรียนบ้านโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนานันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางกนกวรรณ บรรลือหาญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายคมเพชร โพธิารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงานโรงเรียนบ้านพุทธรักษารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายอุฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านพุทธรักษารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายอุฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงานโรงเรียนบ้านพุทธรักษารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายอุฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงานโรงเรียนบ้านพุทธรักษารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุบผาเจริญโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายอุฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฒ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาววรรณยุพา สาชิตโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
6. นางสมสวรรค์ บาระมีโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิไล สิงห์แก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
6. นางพินิจ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสุกัญญา รักสมบัติโรงเรียนคำกลางคำสมบูรณ์กรรมการ
6. นางนันทา รินทรักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
8. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
6. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
6. นางมยุรี แก้วโสโรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3กรรมการ
7. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายรังสัน ป้องสีดาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
3. นายนพภา เจริญบุญโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายรังสัน ป้องสีดาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
3. นายนพภา เจริญบุญโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางยินดี หลินหะตระกูลโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
3. นางดวงเดือน ปัดสำราญโรงเรียนเพียงหลวง9กรรมการ
4. นางสาวฐิตาภา ลุสมบัติโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางสาวน้ำใจ นิ่มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอัสนีย์ อุปนิสากรโรงเรียนโคกศรีหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุขโทโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางยุพเรศ บัวนาคโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายดำรงค์ พระสุรัตน์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวธัญวรัชต์ พลเทพโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงรุนีย์ มีพรศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ คงโภคาโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางบัวทิพย์ อุดมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางยุพเรศ บัวนาคโรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นางสุกรี กมุทมาศโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
3. นางสาวอรัญญา เหล็กเพชรโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ปามุทาโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา ทองศรีโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เขื่อนคำโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีภาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา จูงพันธุ์ท้าวโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นางกุลธันยา วอทองโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
5. นายคุณัช จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ธนาศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัสนีย์ อุปนิสากรโรงเรียนโคกศรีหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุริยวรรณโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
3. นางสาวฐิตาภา ลุสมบัติโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นางฐิตารี ธารรักษ์โรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
5. นายจันทร์แปลง วงค์แก้วโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา วงศ์อนันต์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คงไชยโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
5. นางภานุมาศ ทองห่อโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
6. นางสาวธิดาภัทร์ กาหาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางยินดี หลินหะตระกูลโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มีบ้านต้นโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
3. นางเมตตา อินทสินโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวน้ำใจ นิ่มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ จารุจิตรโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
6. นางสาวธัญวรัชต์ พลเทพโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา สุขโทโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โมลัยรักษ์โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)กรรมการ
3. นางบัวศรี เจริญรัตน์โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายสมนึก สุทธิเมฆโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ผาใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
6. นายนคร ศิลป์ชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านบุ่งเขียวประธานกรรมการ
2. นางกานดา หิรัญนุเคราะห์โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวณัฎฐาพร บุตรีโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ไกรยานาถโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นายสมนึก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นางสาวชนิดา สมานพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบัวทิพย์ อุดมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ บุญเหล้าโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นางสาววาสนา ผาเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
4. นางอุไร บุญหลงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ คงโภคาโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพินิจ บุญรำไพโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏสินี โพธิสารโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายธนภูมิ ทาปัญญาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวณัฎธินี ชาญเฉลิมโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพินิจ บุญรำไพโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฎสินี โพธิสารโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายธนภูมิ ทาปัญญาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายเกียรติยศ บุญพุธโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นางสาวณัฎธินี ชาญเฉลิมโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติกร ทองเนตรรองผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ไพรสณฑ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
3. นางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน เพชรขันโรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพรมมา พรมบางโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายไพจิตต์ ดีกีเกอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุณิสา มาลีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา พิศชวนชมโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ทัพซ้ายโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวลีนา สารีแผลงโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นางเพชราภรณ์ ปานะดิษฐ์โรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
5. นายดำรงค์ พระสุรัตน์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวธีรนันท์ จันมีโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
3. นายจักรี ศรีมุงคุณโรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
4. นายบุญเถิง มลีรัตน์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายประหยัด ใสบาลโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นายยุทธชัย มหาชาติโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
7. นายศิริพร เปรมทาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
8. นายสุพรรณ หินทองโรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือกรรมการ
9. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบุญมี พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.สุพรรณ พุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ คำผาลาโรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชรกรรมการ
4. นายบุญมี เปรมทาโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
5. นายวันชัย เชื้อทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นายมนตรี ไวยพันธ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายสำเร็จ เถาว์โทโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
8. นายพงษ์อนันต์ จันทนามโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการ
9. นายเด่น พุทธิเฉลิมชัยโรงเรียนบ้านคึมใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ทองรังโรงเรียนโค้งอร่ามประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ภานุสถิตย์นักวิชาการศึกษา สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายมานพ ฤาไชยโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
3. นายมนตรี เชื้อนิลโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นายสมควร อรอินทร์โรงเรียนชุมชนโคกสารวืทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเทวัญนิมิต ทิพย์อุตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ถูระวันโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
3. นายชาตรี อุปาละนักวิชาการศึกษา สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางรำไพ นามเหลาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ อุดมสันต์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายธนิต อุทิตสารนักวิชาการศึกษา สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นายณัฏฐพงศ์ มาสขาวโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นางมยุรี บุดดาวงศ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมนัญญา ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มีบ้านต้นโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
3. นางเติม หลอดโสภาโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนี สามัคคีโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางสุพัฒน์ ทิพอุตร์โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เอกศรีโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการ
3. นางนพวรรณ บุญโสมโรงเรียนบ้านโคกก่งกรรมการ
4. นางปราณี โพธิหอมโรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ร่วมรักษ์โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ ลาหาญโรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางสาวประยงค์ ไชยขันธ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิจิตร วุฒสังข์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ทองเพ็ญโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ผาใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นางสาวธัญวรัชต์ พลเทพโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
4. นายสมหมาย งามแสงโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
5. นางสาวฐิตารีย์ โหง่นคำโรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ อุดมสันต์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งกรรมการ
3. นางสุขสันต์ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
5. นางสาวประภากร ปัญญาดีโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ อุดมสันต์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งกรรมการ
3. นางสุขสันต์ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
5. นางสาวประภากร ปัญญาดีโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางยุพเรศ บัวนาคโรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นางพัชรี โสภากันต์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นางอำไพ มีบ้านต้นโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
4. นางนิ่มนวล สายศักดาโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นางกองมี จันทะบาลโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวสมพร มีมาโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการ
5. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวสมพร มีมาโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการ
5. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายจักรวาล ธรรมวรีย์โรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านหนองแมงแดงกรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิวา เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกันจนา พิลาหลงโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางถนอมศรี ธนภากุลโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เจตนาโรงเรียนบ้านดอนไร่กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
4. นายธีระชัย ปานุเวชโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ทิวา เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
3. นายจิรัฐติกาล รักพรมโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุงกรรมการ
4. นายสุรชัย ป้อมอาษาโรงเรียนบ้านโสกท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ สังฆวัตรโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นายโอภาส เมฆาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายประจักษ์ อินหงษาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ กาลทิสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางพรรณี ตังคณิตานนท์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายณัฐภูมิ นาคพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิริวัฒน์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
3. นายปวรณัฎฐ์ จันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนโคกสารวืทยากรรมการ
4. นางสาวทำนอง เสนสรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เจตนาโรงเรียนบ้านดอนไร่กรรมการ
3. นายณัฐภูมิ นาคพันธ์โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญกรรมการ
4. นางสาวผุษรัตน์ โลหะสารโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา เวรวรโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นางกมลนุช ไวยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
4. นายมะโนต อินรีย์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายเสน่ห์ กาเล็กโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายกฤตมนูญ ศรีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบังอร โพธิ์จันทร์โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวมาลย์ สุทธิเมฆโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงศ์วัฒนา สืบสิงห์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายณัฐพล อุทธาโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นายโอภาส เมฆาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงศ์วัฒนา สืบสิงห์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ กาลทิสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายกฤตมนูญ ศรีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
6. นายสุริยา จารุจริตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฦ์ สมเนตรโรงเรียนบ้านโคกโนนสำราญกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพิชัยยุทธ กะมณีโรงเรียนโคกพระวินัยดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางสาวณฐมน เสี้ยวทองโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
4. นายสุข ภูตะเวชโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชยธร เถาว์โทโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางภราดา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นายกุศล แก้วแสนโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
4. นายเฉลิม เดชผลโรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ อุดรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปารีส พุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสุดคิด มานะบุตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ทองพุ่มโรงเรียนบ้านทวีผลกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นารีบุตรโรงเรียนบ้านดอนว่านกรรมการ
5. นายเยื้อน พิมพาเพียรโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศศิประภา โถบำรุงโรงเรียนบ้านคึมใหญ่กรรมการ
2. นายสุจิตร บุญลักษณ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
3. นางสุรภี แฮดเมยโรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
4. นางเตือนจิต จันทรเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อุทธาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางผุสดี เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นางสุมาลี มลสินโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ไชยโยโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางนราพร บุญประสารโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
3. นางอ่อนจันทร์ วงศ์จันทร์โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนากรรมการ
4. นางลาวัณย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา สายแดงโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
3. นางพิสมัย อิสระโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทิว กาเผือกโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายพัฒนสิทธิ์ เจริญบุญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นางอัฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร ผ่องสุขโรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญกรรมการ
3. นางวราพร ลูกไทยโรงเรียนบ้านทวีผลกรรมการ
4. นายบัณฑิต สิงห์ชาโรงเรียนโนนสูงโคกกลางกรรมการ
5. นางประจบ ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อน แสวงรักษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นายไพรัช เอกศรีโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นางจินตนา กวนเมืองใต้โรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กาเผือกโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำพร อุทธาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา เพ็งคำศรีโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
3. นางวาสนา กาเล็กโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางยุภาพร บุญหลงโรงเรียนดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
5. นางอุษณีย์ พิมพ์ทองโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร เพียรคุ้มโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ดาวัลย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา91กรรมการ
4. นางระวิวรรณ จันทนชาติโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางบังอร ไชยวรรณโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ ทองทีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางไสว ธรรมสารโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางรำไพ จันทรภูมีโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
4. นางจริยาวดี ผดาเวชโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิไล นวลอินทร์โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)กรรมการ
3. นางมุกดา คงไชยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางสาวจารุพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสุจิมา ทองโกฎิโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิยม หวานอารมณ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรี โสภากันต์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
4. นางอรัญญา อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นางณัฐธภา มุกดาสนิทโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มลสินโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภรณ์ ถาพรโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ รัญชกานนท์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ศุภพินิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสวลีภิรมย์ เสือสานักวิชาการศึกษา สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
3. นางแก่นใจ ตาทองโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
4. นางสาวสุพินดา สงวนสินโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางกัญลักษมิ์ นวลอินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ ทองทีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรคิด แสงทองโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดีกรรมการ
3. นางวงเดือน นรารักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ วงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางดลฤดี โสภากันต์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายทรงวุฒิ มีศิริศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ วุฒิเสลาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กัลยาโรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร)กรรมการ
4. นางวิมล นามเจริญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพานิตตา แจ่มจันทร์โรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางศุภนิดา หน่อแก้วโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
3. นางสุจิตรา พิกุลโรงเรียนอนุบาลชานุมานกรรมการ
4. นางศิริพร เหนือโชติโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสาววิมลพรรณ พันธ์สูงโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสะอาด มีศิริโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงินหมื่นโรงเรียนบ้านถ่อดอนม่วงกรรมการ
4. นางบุญโฮม อาลัยรักโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางวันนิภา พงษ์พัน์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายทรงวุฒิ มีศิริศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสะอ้านจิต วิริยธรรมเจริญโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
3. นางพรรณี ปาวะรีย์โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
4. นางรจจิรา สมดีโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางละมัยพร คัทนศรีโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางละมัยพร คัทนศรีโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นายนัฐธวรรษ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วนทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วมทมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วนทมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นายนัฐธวรรษ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมนัญญา ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช ลือนามโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางกาญจนา วรชินาโรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายกรรมการ
4. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางปราณี โสภาพงษ์โรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ลาหาญโรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
5. นางมนัส อุปนิสากรโรงเรียนอุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมลณัฐ แก้วกองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางภานุษร บรรเทาโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชฯ)กรรมการ
3. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภานุษร บรรเทาโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชฯ)กรรมการ
2. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นางสาวสุทธินี พันพินิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
6. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
7. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
9. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
6. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
7. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
9. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
6. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
7. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
9. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
6. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
7. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
9. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
5. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
6. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางไพวรรณ ลิวงษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
8. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
6. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้าคำไหลกรรมการ
7. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
9. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางยอแสง ปรัสพันธ์โรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ พิมพาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางยอแสง ปรัสพันธ์โรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ พิมพาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]