หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 6/1 9 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 6/2 9 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป.6/3 9 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 6/4 9 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 6/5 9 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 6/6 9 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/1 9 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/2 9 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/3 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/4 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/5 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/1 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]