รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนงค์นาค  ลานุสัตย์
 
1. นางอุไร  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์อนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปัณฑรีย์  เพียรทำ
 
1. นางวันลี  หมุนอุดม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวเนตรชนก  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  เกื้อกูล
 
1. นางละออง  ทองมูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โกมลวรรค
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  ธนาคุณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โจมคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชิโณรส  คูหล้า
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  พันธ์เลิศ
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทียมวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  สมสืบ
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  สมสัตย์
 
1. นางวิภานุรักษ์  พรหมศรี
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ประถมชาติ
2. นางสาวทิพย์ญดา  พรทิพย์
3. เด็กหญิงศศิประภา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวดวงจิต  ชาธิพา
2. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  วงค์จำนงค์
2. นางสาวปิยนุช  อุปชัย
3. นายอภิสิทธิ์  สีมันตะ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางปันฑิตา  จิตรบรรจง
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา   ชูรัตน์
2. นางสาววิลาสินี  ราบรื่น
3. นางสาวสุภาพร  ทองทา
 
1. นางอรุณี  มาลัย
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทอง  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณิชากร  ข้องหลิม
 
1. นางพจนีย์  สว่างวงษ์
2. นางละออง  ทองมูล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  ผ่องใส
2. เด็กหญิงศศิธร  กุสุมาลย์
 
1. นางอุไร  พุ่มดั
2. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
 
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิจิตรา  นิยม
2. นายภานุพงศ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศานิตา  โสดก
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  รัศมีทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  รัชสมบัติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาววสุพร  พันธ์สาย
 
1. นายจำนง  มูลสาร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูริณัฐ  ใจธรรม
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสงภักดี
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ศรีสุรัตน์
3. เด็กหญิงวิจิตรศิลป์  จากผา
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวศิโณทัย  บุญศิริ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติยา  สร้อยจักร
2. เด็กชายศิวกร  ปามา
3. เด็กหญิงสัจจาธิษฐ์  สันตะวงค์
 
1. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา
2. นางสาวพัชรี  แสนโสม
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทัศนา  นิยมธรรม
2. นางสาววันดี  คำไขแก้ว
3. นางสาวสุปาณี  หนันเรือง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สีหาอาจ
2. นางสาวศุภรัตน์  วงษ์ทอง
3. นายอดิศร  สมภาร
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปวณิสรา  หารโสด
2. เด็กหญิงลลิตา  คองคง
3. เด็กหญิงวารุณี  วาจาดี
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวแสงมณี  วงศ์คูณ
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑณา   ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวฉวีวรรณ  คำสี
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  คงคารัตน์
2. นายภาณุพงศ์  ผิวผ่อง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพันธ์
 
1. นายวิเชียร   ศรีสะอาด
2. นางสาวลำปาง  กุดกุง
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจิราภรณ์  เนตรวงค์
2. นางสาวออริญา  ชำนิสาร
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พิมเครือ
2. นายธนพล  กมล
 
1. นายบัญชา  คำชัย
2. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธิลักษณ์  สุชิลา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองดวง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เมืองพิล
2. นายสิริวัฒน์  ละคร
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
2. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นายสำราญ  นามเรืองศรี
2. นางอรทัย  วันดี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชูรัตน์
 
1. นางเกศสุดา  ไชยช่วย
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งนภา  อุทสาร
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  แก้วคูนอก
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มโนนึก
2. เด็กชายนายอัษฎา   สีดี
3. นางสาวสุภาพร   มะนุโย
 
1. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย   พลเยียม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวินนุช  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ขยันทำ
3. เด็กหญิงอริยา  สีทาหล่อน
 
1. นางนราภรณ์  รักษาสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
2. นางสาวสวรินทร์  แสงแสน
3. นางสาวสุชญา  ใจธรรม
 
1. นางเข็มเพชร  แสนสุทธิ์
2. นางญาณิศา  แสงแสน
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา    อุทสาร
2. นางสาวกุลนัฐ    คำแสน
3. นางสาวน้ำเชี่ยว   จันทไชย
 
1. นางสาวขวัญตา    บุตรอำคา
2. นายปฤษฎางค์    เกี้ยงเก่า
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พหรมจารีย์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางสาวชุตติมลต์  สมสาย
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศักขิณาดี
2. เด็กชายวายุ  บุตรนาพา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหาวงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายธรรณธร  ผิวทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พวง
3. นางสาวสุพัตตรา  แจ่มจิตร
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิรณา  ขวัญทอง
2. นางสาวพิจิตรา  นิยม
3. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิกรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกิดด่าน
2. เด็กหญิงช่อผกา  พันแฮด
3. เด็กชายธีรพงศ์  คุณภู่
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายกฤษดา  จันทร์ทรัพย์
2. นายนันทศักดิ์  นนทะมา
3. นายพรชัย  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิสูญ
2. นายชนะชัย  ตันหง่าย
3. นายปาณัสม์  ลาภเย็น
 
1. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประพา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  สารณาคมน์กุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงแสน
3. เด็กหญิงรัญชญา  จริญศิริไพศาล
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางวรวีร์  อุดรกิจ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิรดา   บุญบรรลุ
2. เด็กหญิงวิรินทร์ญา    ทะสูญ
3. เด็กหญิงอรัญญา    โคตรทุมมา
 
1. นางสาววิรัญญา   ขุณิกากรณ์
2. นายชัยวิชิต    ศรีโชค
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัชชา  ฤทธิวุฒิ
2. นางสาวพรรณทิพย์  โตจำเริญ
3. นางสาวพินาลิน  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายอนุชา  อุ่นตา
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวดาราภัทร    แก้วมุงคุณ
2. นางสาวสุพัตรา  สีคำงาม
3. นางสาวสุรัญชนา    เวชกามา
 
1. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
2. นางวิบูลย์รัตน์    จันทร์ศิริ
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนโชติ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คำภักดี
 
1. นางสาวพรรณพร  บุญทศ
2. นางสาวนิจุฬา   ชุปวา
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  พละเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะพงษ์  บุญทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  ผลจันทร์
2. นางสาวพัสฝน  ในจิต
 
1. นายสกล  เดชพละ
2. นายสุวิช  แสงโชติ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายชยากร  สายหยุด
2. เด็กชายวโรทัย  จันทมาตย์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เสสา
2. เด็กชายอนาริน  ไชยหมาน
 
1. นายนันทวุธ   คณาดา
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เครือชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธุรา
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายชานนท์  ไตรสีมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสงเนตร
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม้น้อย
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  พุทธเสน
4. เด็กหญิงสรารัตน์  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุต
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ไชยรักษ์
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  พุฒจันทร์
2. นางสาวนภสรณ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงนิยดา  มาศขาว
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  จันดารักษ์
2. นางสาวผกาวรรณ  แสวงผล
3. นางสาวพิกุล  สินสมุทร
4. นายอนุรักษ์  พันธ์ครู
5. นางสาวเพ็ญนภา  สีหามาตย์
 
1. นางสร้อยสุวรรณ  พันธราช
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวรจนา  ดวงเคน
3. นางสาวศิริประภา  จันทร์เทพ
4. นางสาวสุภัทรา  บุตรคาน
5. นางสาวอรพรรณ  บุตรอำคา
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ประจงจิตร
2. นางสาวนภาพร  โคตสีสาย
3. นางสาวปรีชญา  สำราญจิตต์
4. นางสาววชิรินทร์ทรา  วงษ์กันยา
5. นางสาวอภิญญา  อัคภักดี
 
1. นายไชยา  คำแพง
2. นางดาราพิไล  คำแพง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินมนตรี
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  มาตประสงค์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  แสงประจักร์
4. เด็กหญิงเกษมณี  ทับแสง
5. เด็กหญิงเมวลิการ์  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เกษสุภะ
2. นางสาวทัชชา  เริงสันเทียะ
3. นางสาวปัทมาวดี  ศรีโสพันธ์
4. นางสาวสุธินี  อินใจดี
5. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นายไชยา  คำแพง
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  กุมารสิทธิ์
2. นายปิยทัศน์  สวัสดิรัตน์
3. นางสาวมะลิวรรณ  บรรลือ
4. นางสาวรังสิยา  วิบูรย์กูล
5. นางสาวศศิธร  ชมวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิณทอง
2. เด็กชายพศิน  ราศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  พุฒซอน
4. เด็กหญิงสุดาพรรณ  วระสาน
5. เด็กหญิงเสาวรส  วะหาโร
 
1. นางสุดาวดี  หอมวงษ์
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนิภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรศรี
3. เด็กหญิงอรสา  ศรีมันตะ
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สิทธิ
5. เด็กหญิงิวิชชุฎา  พิลา
 
1. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินาภรณ์  พุฒซ้อน
2. นายธีระภาพย์  ประสารสืบ
3. นางสาวพรนภา  เพียงตา
4. นางสาวสุชานันท์  คงรัมย์
5. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายทินกร  เสียงใส
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  บุญอเนก
2. นายณรงค์ชัย  คำผา
3. นางสาวธิดาพร  วิฉันเภท
4. นายประกิต  สามศรี
5. นางสาวศิริลักษณ์  บุญทวี
 
1. นายเหรียญ  อุ่นศิริ
2. นายเทียนชัย  ครุผาด
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชญาพรรณ  มีไชย
2. นายชลนธี  ปุนปอย
3. นายณรงค์ศักดิ์  เชื้อทอง
4. นางสาวถิรดา  อินปา
5. นางสาวธัญญารัตน์  เจริญตา
6. นายธีระ  มัธวรัตน์
7. นางสาวนฤมล  ทุ่มโมง
8. นายผดุงสิทธิ์  อุปชัย
9. นางสาวพรทิภา  พลสีหา
10. นายภานุวัฒน์  ดวงคำ
11. นางสาวละอองทิพย์  บุญเพิ่ม
12. นางสาววชิราภรณ์  หนองแคน
13. นางสาววลัยพร  ไชยกมล
14. นางสาวศศิประภา  ราศรี
15. นางสาวศิราณี  ราศรี
16. นางสาวศุทหทัย  ช่วงโชติ
17. นายสรชัย  วงจันทร์
18. นายอนันตศักดิ์  นามวงศ์
19. นางสาวอัจฉรา  ชูชี
20. นางสาวโสรญา  กันสี
 
1. นางขันทอง  ทองน้อย
2. นายจตุพร  ชมพูพื้น
3. นางจีระพา   ฉัตรสุวรรณ
4. นางเขมจิรา  เสาะแสวง
5. นายปรินทร์  ทุมจันทร์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสมพิศ  บุญทัย
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ยางก้อน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์สุดา  สุขมล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  อภิรัชไพฑูรย์
2. เด็กชายธนโชติ  เชื้อวณิชย์
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
2. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กอชารี
2. เด็กชายภูมิภัทร  พัตรภักดิ์
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางสำรวย  สมภักดี
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายบุลากร  คชลัย
2. นางสาวผ่องอำไพ  ทองอร่าม
 
1. นางบังอร  ดุมกลาง
2. นายไชยา  คำแพง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  นนสีลาด
2. นางสาวพรรณพร  กรไกสง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นแทศ
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ผังดี
2. นางสาวพรธิดา  ใจใชย
3. นางสาวพรศิริ  หลาบช่วย
4. นางสาวรัชดาวรรณ  ภารแสวง
5. นางสาววรรณิภา  คุณศักดิ์
6. นางสาววรัญญา  วงกัลยา
7. นางสาวสุจิตรา  ศรีนัครินทร์
8. นางสาวอรยา  ทวีกัน
9. นางสาวเบธิตา  ใจใชย
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองปลิว
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
3. นางดาราพิไล  คำแพง
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ดุงมะลี
2. นางสาวปรัชญานัน  ไชยนา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  กอแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ป่าติ้ว
5. เด็กหญิงวรนุช  เข็มพันธ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมษา
7. เด็กหญิงสุชาดา  สมสมัย
8. เด็กหญิงสุธาวดี  พูลพรหม
9. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  โกสุม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เต็มเปี่ยม
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
3. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
2. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
3. เด็กหญิงกุสุมาลย์  จันทร์พวง
4. เด็กหญิงปรารถนา  ชาวตะโปน
5. นางสาวปุณยนุช  ดียิ่ง
6. นางสาวพรพิมล  สีสุรีย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีระสิงห์
8. เด็กหญิงพัชรี  พันธ์เลิศ
9. นางสาววนิดา  ใจเอิบ
10. เด็กหญิงวาสนา  ประการแก้ว
11. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
12. นางสาวสุกัญญา  ดอกสะบา
13. นางสาวสุขิตา  ดอกสะบา
14. นางสาวหทัยกาญจน์  พันธ์เลิศ
15. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม
3. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
4. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจณิศตา  คำมะลุน
2. นางสาวจรุวรรณ  เชิงหอม
3. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งมาลา
4. นางสาวณัฏฐา  สุนทรา
5. นางสาวนัญวรรณ  จีนหลง
6. เด็กหญิงพัชธิดา  พัฒนไกรสิน
7. เด็กหญิงพีชานิภา  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงมณฑิณ  ศรีวิเศษ
9. นางสาวศรันยา  ทองเฟื่อง
10. เด็กหญิงสบันงา  พันธ์ศรี
11. นางสาวสุธาสินี  แสวงดี
12. เด็กหญิงสุภัทรชรินทร์  สัตนาโค
13. นางสาวอทิตยาพร  ต้นเฮง
14. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทัด
15. เด็กหญิงไอยลดา  ศิริโสม
 
1. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
2. นายปราโมมช  สุธีย์
3. นางนิตยา  นูสีหา
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  ธงไชย
2. นางสาวเพ็ญริยา  ชื่นตา
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  วงศ์จันทร์
2. นางสาวเกศกนก  อัคบุตร
 
1. นางปิติพร  ทองไชย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  โคกสีอำนวย
2. นางสาวดวงฤทัย  นามแก้ว
 
1. นายอดิศร  ศรศิลป์
2. นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริกันยา  สืบศรี
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอภิชิต  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพิมรพัฒน์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพฤษภา  ดอกจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัฐกร  ไชยบัง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวอัญชิตา  ผลจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  คำหาญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพงศกร  ฝอยทอง
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  เสากลาง
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุริยา  สีม่วง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  หงวนไธสง
 
1. นางสาวพรฤดี  มีชัย
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายพลวัฒน์  สุวรรณหาญ
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายมินทดา  บุตรอำคา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพัทยา  วงเวียน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายมาโนชญ์  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายพรทวี  คำลอย
2. เด็กหญิงสุดปรารถนา  ช่างเหล็ก
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวรำพรรณ  เสียงใส
2. นายอุทัย  ทองลุม
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หัสกรรัตน์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วิเศษสัตย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวนภาพร  แสงโมลา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิณฑ์จุฑา  ทวีกุลพาณิชย์
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนัทพร  คะเนแน่น
2. เด็กชายนิพนธ์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญย่อ
2. เด็กชายธนสิทธิ  สาคร
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เพลินสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายนราธิป  พิมพ์ภาค
2. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
3. นายสมบัติ  พรมจันทร์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  เพลินสมบัติ
2. นายธนาคาร  กลางเหลือง
3. นายนทีธร  โคตรสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวิทิตพงศ์  วิทูรางกูร
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายศิวัธชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญก่ำ
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวอริญา  เกษหอม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายอนุลักษณ์  หลักชัย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายสุริยชัย  เพียงทอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสวงสาย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ปกป้อง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววิไลวรรณ  รักสุจริต
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  รามัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ
 
1. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิพร  โสภา
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
2. นายปฏิภาณ  คำปัญญา
3. นายพินิจ  เปรี่ยมนอง
4. นายภานุเดช  ดวงศรี
5. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
6. นายศราพงษ์  จูมพิลา
7. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
8. นายโชคชัย  พิจารณ์
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
2. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สิเติม
6. นายธนทัต  งอยแพง
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  เหล่าผิวพรรณ
10. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
12. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
13. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
15. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
3. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สินเติม
6. เด็กชายธาวิน  ประทุม
7. เด็กหญิงปวีณา  หาหลัก
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
9. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงวรณัน  ศิริโสม
12. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
13. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
15. นางสาวศุฑิมาภรณ์  จินาพันธ์
16. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
17. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
18. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
19. เด็กชายอรรถวัฒน์   พรมาย
20. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
5. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งศรี
2. เด็กชายธรรมนูญ  สุวะศรี
3. นายนิธิวัฒน์  เทพเศรษฐา
4. นายปิยวัตร  ไชยโคตร
5. นายศิรวิทย์  อบทอง
6. นายอลังการ  วรโยธา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชลัมพล  วงษ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพัธมน  ตุยาใส
3. เด็กชายพิชเญช  ปัดลา
4. เด็กชายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
5. เด็กชายวันชนะ  บุญเดช
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาวะโนภาส
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกานต์  เขยสูงเนิน
2. นายจักรินทร์  คล่องการ
3. นายรัฐภูมิ  ศรีสมภาร
4. นายรัฐมนตรี  แจ่มจันทร์
5. นายสิทธิกร  สีดาธรรม
6. นายอธิคม  เลปนากูล
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกีรติ  บุษราคัม
3. นายธุรกิจ  บุตรกาล
4. นายนันทพงศ์  เวินชุม
5. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกตัญญู  ดาราแสน
2. เด็กหญิงกมลชนก  น้ำทอง
3. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
4. นางสาวขนิษฐา  ฝูงดี
5. นางสาวชนากานต์  ทิตาธร
6. เด็กชายชลัญธร  ภูอวด
7. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
8. เด็กหญิงณัฐทิตา  ทำดี
9. นางสาวทวิภา  ธรรมนัติ
10. นางสาวทิภาพร  ธรรมนัติ
11. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
12. นายบุญญฤทธิ์  สีงาม
13. นายปฏิภาณ  ดอกบัว
14. เด็กหญิงปภิชญา  อ่อนตาม
15. เด็กหญิงประกายเพชร  จำปาแดง
16. เด็กหญิงพรนภา  กุดเป่ง
17. นางสาวพรสวรรค์  เชิดชู
18. เด็กหญิงพรสุดา  สุตะคาน
19. นายพิราวัฒน์  ตาจุ่ม
20. นายภูมินที์  นิตุธร
21. เด็กหญิงระพีพร  แสาะแสวง
22. นางสาวลดาวัลย์  หงษ์สุวรรณ
23. เด็กชายวชิระ  แก้วคำ
24. นางสาววราภรณ์  โซ่ทอง
25. นายวราภรณ์  จูฑะวงศ์
26. เด็กชายวิระวัฒน์  สัมปันโน
27. นางสาววีรนุช  ภาคเพียร
28. นางสาวศศิประภา  แก้วลี
29. นายสิริวัฒน์  มะลิศรี
30. นางสาวสุดารัตน์  สมลี
31. นางสาวสุทรารักษ์  แสงใส
32. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญตาล
33. เด็กหญิงสุภาพร  เวชกามา
34. นางสาวสุมิตรา  ศรีจันทร์
35. นายอนุสรา  ว่องไว
36. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
37. เด็กชายอัครเดช  บุญสาร
38. เด็กหญิงอารียา  รุ่งแสง
39. นายเจริญลาภ  วันเที่ยง
40. นายเจษฎากร  ขยันเยี่ยม
 
1. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
2. นายอุทัย  ทองลุม
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
5. นางอังคณา  ดลสุข
6. นางพรฤดี   มีชัย
7. นายปัญญา  โพนทัน
8. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นางสาวกัลยานี  มูลสาร
3. นางสาวจารุวรรณ  ทั่งทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  สีตาแสน
5. นางสาวชัญญา   ทองบ่อ
6. นายธนพล  มูลสาร
7. นายธีระเดช  องอาจ
8. นายนพดล  จอมศรี
9. นางสาวนฤมล  ศรีมันตะ
10. นางสาวนุชชรา  มุกธวัช
11. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
12. นางสาวปริศนา  ทองบ่อ
13. นายภราดร  สิริโส
14. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ
15. นายยุทธชัย  งามถม
16. นายยุทธชัย  ผลจันทร์
17. นายรัตนโชติ  ทานะเวช
18. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
19. นายวายุ  ศรีมันตะ
20. นางสาวศนิวาร  สายรัตน์
21. นางสาวศิรินภา  แสงทิตย์
22. นางสาวศิริลักษณ์  คำทอง
23. นางสาวศุภลักษณ์  กะรัมย์
24. นางสาวสมใจ  ทองขาว
25. นางสาวสวรรยา  อำพรรัตน์
26. นางสาวสิริธร  อบรมทรัพย์
27. เด็กหญิงสิริยากร  สมหวัง
28. นางสาวสิริรักษ์  ศรีมันตะ
29. นางสาวสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
30. นายอนุชิต  กาลจักร
31. นางสาวอังคณา  ศรีไชย
32. นางสาวอารีรัตน์  นามแก้ว
33. นางสาวอุมาพร  กุลอาจศรี
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์งาม
35. นางสาวเกษวริน  มูลสาร
36. นายเกียรติศักดิ์  โสภาส
37. นางสาวเบญจมาภรณ์  งามคำ
38. นายเอกพันธ์  เสน่หา
39. เด็กชายเอกราช  พยุงวงษ์
40. นางสาวแก้วนิลรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายพิศาล  ไพรบึง
3. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
4. นายวุฒินันท์  บุญพา
5. นายธนกร  พุทธพรหม
6. นางสาวอมรรัตน์  กตะศิลา
7. นางวชิรา   กิ่งมิ่งแฮ
8. นายคมกริช  ปัดถาทุม
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุนผง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนผง
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
6. เด็กหญิงจันจิราพร  ชนะกิจ
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลุผล
8. นางสาวจิรนันท์  ดวงเนตร
9. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
10. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
12. นายธนากร  คนมาก
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รูปสวย
14. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ใหญ่
15. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
16. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
17. นางสาวนิชนันท์  ดวงคำจันทร์
18. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
19. นายพงศกร  ศรีสกุล
20. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์สาย
21. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภมิ
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. นางสาวพิมลพรรณ  จำปี
24. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
25. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
26. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
27. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเสนา
28. เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ป้องทา
29. นางสาววันวิสา  ฉิมกิจ
30. เด็กหญิงวิสาขรินทร์  อ่อนศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
33. นางสาวศศิธร  สืบศรี
34. นางสาวศศิประภา  ทองเฟื้อง
35. นางสาวศิริวิมล  นันทะวงษ์
36. นายสุเทพ  มานพ
37. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
38. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  สำเนียงนวล
40. นางสาวเบญมาศ  อ่อนหลง
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นายนิคม  ไชยะนา
3. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวกุลชดา  บุญพร
6. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
7. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
8. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกมลชนก  จันทะมาลี
2. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
3. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
4. นายชวลิต  วงศ์ไชยา
5. นายชัชชา  บุญสะอาด
6. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
7. นายธนดล  บุญรัตน์
8. นายธนรัตน์  จิณาวรณ์
9. นายธนาพันธุ์  นันทา
10. นายธวัชชัย  บุญศร
11. นายนราทิป  พรรษา
12. นายนันทวัฒน์  เนตรวงษ์
13. นางสาวนิรชา  โสดา
14. นางสาวบุษบง  ลัดดา
15. เด็กชายปชิต  รัตนวรรณ
16. นายปฐวี  ธนาคุณ
17. นายพงศกร  ศรีวิชา
18. เด็กหญิงพัชราพร  เขียวอ้วน
19. นางสาวพิชญา  ป้องทอง
20. นายพิทยศ  ป้องทอง
21. นายพีรัช  รักบุญ
22. นายภูมิไท  สารสุข
23. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
24. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
25. นายรัฐพงษ์  บินซูกอร์
26. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
27. นางสาววีนา  โมลิพันธ์
28. นายวีรภัทร  นราศรี
29. นางสาวศิรินันท์   ศรีอุบล
30. นายศิวะดล  ศรีสวัสดิ์
31. เด็กชายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
32. นายสิทธิศักดิ์  ไลไธสง
33. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
34. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
35. นายสุวิชา  ลำภา
36. นายหัตถพร  แก้วหาญ
37. เด็กหญิงอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
38. นางสาวอภัสรา  ไตรยวงศ์
39. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
40. นายอัครโยธิน  มาศขาว
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
4. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
5. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
6. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
7. นางสาวอรุชา  สุฉายา
8. นายณัฐพงษ์  ศรีโคตร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ป้องกัน
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรบดี  ลุนพิลา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ใจเติม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสมาน
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายศักดิ์ทิวา  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  อรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ยืนยง
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐปวิณ  เบญจกุลภัทร์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวมยุรี  ศรีมันตะ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมินตรา  แสงงาม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายเอกราช  อาจศรัตรู
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายถิรวัฒน์  ตรีนัย
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายวิศนุ  สุตะนา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาจันทร์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัช  ทองสา
2. เด็กหญิงกิตติภาพร  โกรินทร์
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงขวัญกมล  น้อยใส
5. เด็กหญิงฉันท์สินี  ถือทอง
6. เด็กหญิงฐิตินาถ  ป้องแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดใส
8. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
9. เด็กหญิงดรุณี  ป้องแก้ว
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   รูปสวย
11. เด็กหญิงธัญระวี  เสี้ยวทอง
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสุวรรณ
13. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
14. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเกิด
15. เด็กชายนิติกร  สมานทอง
16. เด็กชายนิธิกร  วงศ์สง่า
17. เด็กหญิงนิภาพร  หอมอ่อน
18. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศรี
19. เด็กหญิงประภาศรี  อ่อนวันนา
20. เด็กหญิงปริญา  พวงทอง
21. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรมดวงศรี
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
24. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
25. เด็กหญิงรัตนา  แพงศรี
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชาวรักษ์
27. เด็กหญิงวัฒนาพรรณ  ใจเด็จ
28. เด็กชายวิทยา  จันทพร
29. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสอน
30. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. เด็กหญิงศศิดานันท์  กันหาพันธ์
33. เด็กชายสิทธาจารย์  ป้องแก้ว
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นคำ
35. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
36. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
37. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองลือ
38. เด็กหญิงอุไรพร  อารัตผล
39. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทคูณ
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสวงดี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
6. นายนิคม  ไชยะนา
7. Mr.Arnold  Bajamonde Tag-at
8. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพิษญ์  เนตรวงศ์
2. เด็กชายกพิชย์  พันโนราช
3. เด็กหญิงจันทิมา  บุญลักษณ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  เสาะนา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญวรณ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษาเพียร
8. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมภักดี
9. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงญาศุมินทร์  สมรัตน์
11. เด็กหญิงณิยวรรณ  สีดีวงค์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชนะวงศ์
13. เด็กหญิงดาริน  กุมารสิทธิ์
14. เด็กชายทัตเดช  เสาร์ประทาน
15. เด็กชายธนากร  สมประสงค์
16. เด็กหญิงธนาภา  นาโควงค์
17. เด็กชายธีรดนย์  แดงอาจ
18. เด็กชายธีรภัทร  ห้องแซง
19. เด็กชายนิติภูมิ  ป้องทอง
20. เด็กหญิงนุชศรีกมล  ไชสาคร
21. เด็กหญิงบุญญารักษ์  บุญกาญจน์
22. เด็กหญิงปณิดา  เกษิต
23. เด็กหญิงปริณญา  อินทร์ลี
24. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  สิงห์คู่
25. นายพสิษฐ์  โนรินทร์
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเจริญ
27. เด็กหญิงพัชรีพิณ  ศรีสุพรรณ
28. เด็กชายมนพร  ป้องแก้ว
29. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ไชยสัจ
30. เด็กหญิงรัญชิดา  วงสิทธิ
31. เด็กชายวัชโรธร  สุทธิประภา
32. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ปาตะศรี
33. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกัญญา
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรไพร
35. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
36. เด็กหญิงอนัญยา  เมืองพิล
37. เด็กหญิงอรนิชา  การมาโล
38. เด็กหญิงอรุโณทัย  ธามณี
39. เด็กหญิงอันทิรา  กุลวงศ์
40. เด็กชายเกรียติศักดิ์  หนูน้อย
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
2. นายกัลป์  กัลปดี
3. นางสาวขนิษฐา  จันทร์แดง
4. นายชนวีร์  ศรีวิเศษ
5. นางสาวชุติมา  เวชกามา
6. นางสาวณัชชา  ทิพอาส
7. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
8. นายณัฐพงศ์  พารา
9. นายดนูสิทธิ์  สอนพลทัน
10. นางสาวทักษพร  พวงชมภู
11. นายนราวิชญ์  คำดา
12. นางสาวนรินทร  ไศลบาท
13. นางสาวบุญฑริกา  ปริบาล
14. นางสาวปรียาณัฐ  ยืนสุข
15. นางสาวปิยฉัตร  เอมโกวิทย์
16. นางสาวพรมพร  แสนแก้ว
17. นางสาวพัชรี  ศิริเลี้ยง
18. นายพิสิษฐ์  ขันเงิน
19. นางสาวภัคคินี  พงษ์โสภา
20. นางสาวมณฑาทิพย์  พูลสวัสดิ์
21. นางสาวรัตติยากร  สำราญ
22. นางสาววิไลลักษณ์  วงศใส
23. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยสุทธิ์
24. นางสาวสมฤทัย  สว่างวงษ์
25. นางสาวสิตานันท์  แสนพันธ์
26. นางสาวสุมาลี  ธานี
27. นางสาวอธิษฐาน  เสริมจันทร์
28. นายอามรินทร์  แก้วขอนแก่น
29. นางสาวอุทุมพร  โพนแดง
30. นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
2. นายอนันต์  กังสดาร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรลุสันต์
2. นางสาวกัญยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวจิตติญา  กัณหาฤกษ์
4. นางสาวจินตหรา  โรยลำไพ
5. นางสาวจิราภา  อรมาตร
6. นายจิรายุทธ  ใคร่บุตร
7. นางสาวจิรารัตน์  คล่องดี
8. นายชานนท์  อุณวงค์
9. นายฐิติวัสส์  ผิวทอง
10. นายทวี  อุลวงศ์
11. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
12. นายนัฐพล  ธรรมปัต
13. นายปฏิภาณ  ปัดภัย
14. นางสาวประกายดาว  พิมโพธิ์
15. นายปริญญา  ผิวทอง
16. นายพรชัย  จันทรบุตร
17. นางสาวพรรณิภา  อยู่สุข
18. นางสาวพัชราภรณ์  ปูคะธรรม
19. นายพิจิตร  บรรลุสันต์
20. นายภัทรวิตต์  พรหมเงิน
21. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
22. นายภานุเดช  อินทร์จำปา
23. นางสาวรสสุคนธ์  ผิวทอง
24. นายวรพล  กุระโท
25. นางสาววรรณนิภา  ส่องแก้ว
26. นายวิศวพล  นามมั่น
27. นางสาวสิริวรรณ  สุขกุล
28. นางสาวสุกัลยา  ชารีมาตย์
29. นางสาวสุภาวดี  นิตญ์อินทร์
30. นางสาวอภัสรา  แจ่มจิตร
31. นายอรรถพงษ์  ผิวทอง
32. นางสาวอัจฉรา  อุปสาร
33. นางสาวเจนจิรา  ส่องแก้ว
34. นางสาวเดือนฉาย  แสนศรี
35. นางสาวเบญจมาศ  วันคำ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
5. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
6. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
7. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายก้องภพ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงณัฐฎธิดา  นัตจิต
3. เด็กชายปชิตะ  รัตนวรรณ
4. เด็กหญิงฝ้าย  โมธรรม
5. เด็กชายพงศธร  หลาบคำ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวอ้วน
7. เด็กหญิงวริศรา  ลาบุตร
8. เด็กชายหัตถพร  แก้วหาญ
9. เด็กชายอัครโยนชิน  มาสขาว
10. เด็กหญิงเอ็มทิวาภรณ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงชลมาศ  หินทอง
3. เด็กชายธนวุฒิ  วงศ์ชมภู
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จูมลี
5. เด็กชายนภัสกร  วะลิวรรณ์
6. เด็กชายวรวิช  คณานิตย์
7. เด็กชายวิศรุต  สุขแสน
8. เด็กหญิงอรอนงค์  นนทวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจน้อย
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
2. นายพงศกร  ศรีวิชา
3. นายพิรัช  รักบุญ
4. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
6. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
7. นายศิวกุล  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
9. นายอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
10. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายขจรศักดิ์  น้ำทอง
2. นางสาวญานิศา  อนันต์
3. นายธนากร  ลับรัมย์
4. นายธรรมรัฐ  เชาวลิต
5. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
6. นางสาวปิยธิดา  วุ่นบำรุง
7. นางสาวพัชริยาภาว์  สุขส่ง
8. นางสาวลัดดาวรรณ  หงษ์สุวรรณ
9. นางสาวสุธารักษ์  แสงใส
10. นายอิทธิฤทธิ์  พุฒกำพร้า
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
3. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
4. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
5. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
2. นางสาววราพร  แก้วใส
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
3. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
4. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
5. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
6. นายโชตอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
4. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
5. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
6. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
7. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
8. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทาตะไชย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทิทา
3. นางสาวชุตินันท์  ธรรมปัตย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงทอง
5. เด็กหญิงนิตยา  ผดาเวช
6. เด็กหญิงรินระดี  เรืองประคำ
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชารีคำ
8. เด็กหญิงลริตา  พุทธลิต
9. เด็กหญิงศุภดา  เสียงเย็น
10. เด็กหญิงสุจิตรา  อยู่สุข
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
4. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
4. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
5. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
6. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
7. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
8. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
9. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
10. นางสาวอรยา  เนื่องจำนง
11. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
12. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  คณะรูป
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวน้ำฝน  ผิวเหลือ
4. นางสาวพรพิมล  ทารักษ์
5. นางสาวพิศมัย  ลูกบัว
6. นางสาววราภรณ์  ชาติศรี
7. นางสาวศิริรำไพ  ศุภพินิ
8. นางสาวสุกัญญา  นิ้วทอง
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สาระคำ
2. เด็กหญิงทิพากร   ส่งศรี
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
5. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
6. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
7. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
8. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
9. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
10. เด็กหญิงวรางคณาวดี   จันทร์สว่าง
11. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
12. เด็กหญิงเมขลา   เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  แก้วใส
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นายณัฐวุฒิ  ผดุงสุข
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นายธีรเดช  มีสิทธิ์
6. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
7. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
8. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
9. นายพิพัฒน์  จงเกิด
10. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
11. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
12. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
13. นายอภิชาติ  ขันเงิน
14. นายอัฉริยะ  เด่นดวง
15. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
16. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  นิติสุข
2. นายชูพงษ์  นิติสุข
3. นายธวัชชัย  คาถา
4. นายสุรศักดิ์  รูปสะอาด
5. เด็กชายอนันต์ธนา  กุระโท
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกรวิชญ์  ไชยเอิก
2. นายคมสันต์  หัวดอน
3. นายทวีศักดิ์  สุดแสน
4. นายรัชชานนท์  ทรายทอง
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
2. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพูลศักดิ์  นามะนุ
2. นายศรุต  ฉิมสุข
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวประภาพร  ศรีบัวบาล
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  คุณาพันธ์
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคัมภีร์  สายแวว
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนริศรา  ทวยทน
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวประภากร  บรรหารบุตร
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  สุภโกศล
 
1. นายอุทัย  สุภาพัฒน์
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  บุตรสมบัติ
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลอดคำ
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวธาดา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางสาวกุลชนก  ทิพฤๅชา
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวกรสุภา  เวชภันธ์
 
1. นางกัญญภัทร์  จันทร์ผิว
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายอนาวิล  โภคทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ยุทธชัย
 
1. นายสง่า  จันละมา
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปิยวรรณวดี  ทองดี
 
1. นางโสภณ  เชื้อแก้ว
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวรวิทย์  ดุมกลาง
 
1. นางเบญจพร  คงสุข
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  จวนสาง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พสุรัตน์
3. เด็กชายวรเลิศ  อินนันทะ
4. เด็กหญิงสุจิตตา  วงศ์จันทร์
5. เด็กชายเชาว์วัฒน์  อ่อนพุทธา
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พิจารสฤษดิ์
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพิติยา  ชายทวีป
2. นางสาวพิมระพัช  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรินทร  ทองสถิตย์
4. นายสุทธิชัย  พิสสุวรรณ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
2. นายธรรมศักดิ์  วรวงศ์
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพงษ์  คมกล้า
2. นายพิทักษ์  สายจันดา
3. นางสาววันวิสา  อุย
4. นายสุจิตร  แสงวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนลินทิพย์  บุญมา
2. นางสาวปฏิญญา  โคตรมนตรี
3. นายรัฐศาสตร์  กิจเกียรติ
4. นางสาววราภรณ์  จูฑะวงศ์
5. นายเศรษฐสิริ  เพ็ญเนตร
 
1. นางพันธุ์ปวีร์  จันทร์เหลือง
2. Miss Cao Thi  Hongvan
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  น้อยพึ่ง
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  ปวงสุข
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงหัสทยาภรณ์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุธาศินี  วงค์จันทา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนภประภา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุธาลินี  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ไชยลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางศิริพร  พันธ์ละออ
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  กลางนา
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ลิ้มฮวบ
 
1. นางธันยพร  สงเคราะห์
2. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวปิยะมาภรณ์  ไชยดำ
2. นางสาวเจนจิรา   การณ์สุวรรณ
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุภักษร  ฝีปากดี
2. นางสาวอรนัฐ  พวงศรี
 
1. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
2. นางธันยพร  สงเคราะห์
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายคงคา  โชติเชื้อวงศ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศักดิ์ซ้ายดา
3. เด็กชายนันธวัฒน์  มิตรสีดา
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุตรดาวงศ์
5. เด็กชายศิริชัย  คุณธรรม
6. เด็กชายสันติสุข  อาจหาญ
7. เด็กชายอนุชิต  หงส์นคร
8. เด็กชายเสกสรรค์  จรูญพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายกิตติชัย  บุษราคัม
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  หินกล้า
2. นายธรณินทร์  อสิพงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  เกตุบรรจง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  พิกุล
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  พลายมนต์
6. เด็กชายศุภชัย  อินทวงค์
7. เด็กชายสุนทราทร  หงษ์อินทร์
8. นายสุริยะ  โงนคำ
 
1. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
2. นายสง่า  แสวงหา
3. นายสำเนียง  บุญทรัพย์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายพงษ์ภักดิ์  มีสิทธิ์
2. นายราชัน  พรมจันทร์
3. นายสุทัศ  สารทอง
4. นายอภิเดช  ยวนยี
5. นายอรรครพงษ์  สุตะพันธ์
6. นายอัครวินทร์  สุภาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวนิตยา  พันธมาศ
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  อาจกล้า
2. นายณัฐพล  วันเพ็ญ
3. นายทศพล  อัคบุตร
4. นายธวัชชัย  ผ่าผล
5. นายพีรพงษ์  สีหมอก
6. นายเมธาวิน  โสภี
 
1. นายสง่า  แสวงหา
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
3. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธรรมรัฐ  สันทา
2. นายนพเก้า  ตราบุรี
3. นางสาวนัยนา  สุกสกุลนี
4. นางสาวปารมีย์  แสงสว่าง
5. นายวรายุทธ  ศรีทา
6. นายศิริศักดิ์  สิงห์แสน
7. นางสาวเกศธิดาพร  เหล็กกล้า
8. นายเตชัส   โคตระการ
9. นายเอื้ออังกูร  ศรีวงค์
 
1. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
2. นายอำนวย  เวชกามา
3. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกฤษณา  วงศ์สมัคร
2. นายกิตติศักดิ์  ดอกบัว
3. นางสาวพรปวีณ์  สาระคำ
4. นายภานุพงษ์  เนื้อนาค
5. เด็กชายภูวตรัย  บุญทศ
6. นางสาววรางคณา  ทุมมา
7. นางสาวศุภธิดา  สมโคตร
8. นางสาวศุภนิดา  พิมพิสุทธิ์
9. นางสาวสุรารักษ์  วิเศษกุล
10. นางสาวอรอมล  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางพาณี  วงษ์เหลา
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงจิตติกาญจน์  สิริธนาวรากุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงธัญรัต  วรรณฟัก
5. เด็กชายศรายุทธ  อุทพันธ์
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
2. นางจรรยา  ศรีใสคำ
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  เกียรติจรุงพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มุละสิวะ
3. เด็กหญิงสิรินันท์  วนันโท
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวิเศษ
5. เด็กหญิงอารยา  สีทาหล่อน
 
1. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
2. นางจิรภา  สมหวัง
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดารารัศมี  ทองลือ
2. นายพงศกร  พร้อมจิตร
3. นางสาวมุธิตา  หอกคำ
4. นางสาวศิรินภา  พลโยธา
5. นางสาวอภิญญา  พูดดี
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
2. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์พาด
2. นางสาวปฎิมากร  บุญบรรลุ
3. นายพีรพัฒน์  แก้วหาญ
4. นางสาวอัจฉราวดี  ไชยเสนา
5. นายเกียรติศักดิ์  เสมอหน้า
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวลิลณี  ดอกไม้จีน
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีมันตะ
3. นางสาวเพชรมณี  ผุดผ่อง
 
1. นางมลัยศรี  โพธิวรรณา
2. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  กองแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  คำมีแก่น
3. เด็กหญิงวรรณภา  พรมรัก
 
1. นางชรินทร์  เนื่องศรี
2. นางราตรี  วามะลุน
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านลำมะจาก
2. นางสาวศกุนตลา  พิจารณ์
3. นางสาวเพลินจิต  ตองติดรัมย์
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวศิริรัตน์  มุติมาลย์
2. นางสาวอาทิตยา  มุละศิวะ
3. นางสาวโสภา  การินทร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สุภาพ
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุญโสม
3. เด็กหญิงสุภาพร  นนทบุตร
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวพิณลดา  สีโคตร
2. เด็กหญิงอทิตยา  สุดวิเศษ
3. นางสาวอรอุมา  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายทศพล  ทองอร่าม
2. นางสาววลัยภรณ์  งอยกุดจิก
3. นางสาวสนธยา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกัลญา  เพชรไพร
2. นางสาวจรรยา  จิตสมาน
3. นางสาวอภิญญา  ทองภูบาล
 
1. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
2. นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล
 
247 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกฤษ  พันรัตน์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
248 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจัตุพล  ใยดี
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
249 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร   เผ่าเพ็ง
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
250 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  สาวิสิทธิ์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
251 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายอานนท์  แสวงชัย
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
252 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
253 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายเมธาวี  บุญทศ
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
 
254 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุวิชา  ลำภา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
255 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายขจรศักดิ์  เวชกามา
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ชนะวงศ์
3. นายจักรภพ  ชายทวีป
4. เด็กหญิงจันจิรา  สำราญจิต
5. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
6. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
7. นายธนศักดิ์  มีศิลป์
8. นางสาวธนัชชพร  นวลจันทร์
9. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
10. นายนิกร  ชมภูเขา
11. นางสาวนิจสิรี  สายทรัพย์
12. เด็กชายภคพงษ์  มะลิเผือก
13. เด็กชายภคภูมิ  มะลิเผือก
14. นายภูวนาถ  วงศ์สุวรรณ
15. นางสาวมัจฉิมา  ไกรเนตร
16. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
17. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  บุญพร้อม
18. นายวุฒิชัย  ชะโกฎ
19. นายสมคิด  พุ่มจันทร์
20. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
21. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
22. นายอภิชาติ  ขันเงิน
23. นางสาวอรยา  เนื่องจำนงค์
24. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
25. นายอานนท์  แสวงชัย
26. นายเกียรติภูมิ  สมัครไทย
27. นายเดชดำรงค์  รุ่งศรีรัตน์
28. เด็กหญิงเมธินี  แท่งทอง
29. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
30. นายโชคอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
4. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
5. นายชัยวิชิต  ทันพรม
6. นายสมพร  หมื่นแสน
7. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
256 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร   ผุดผ่อง
2. นายกิตติพงษ์   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงจริยา   มุละสิวะ
4. นางสาวณัฐณิชา   กัลละวัน
5. นายดนัย    ชูรัตน์
6. เด็กชายธำรงศักดิ์   ถือมั่น
7. นายนันทชัย   ขันแข็ง
8. นางสาวประภาขวัญ   ศรีชนะ
9. นางสาวปรียาภรณ์    มีคุณ
10. นางสาวปวีณา  วิรุณพรรณ์
11. นางสาวปิยาพร   แก้วศรีนวล
12. นายพงษ์พัฒน์  สำราญเย็น
13. นายพนมสรรค์    อินทนาม
14. เด็กหญิงพรรณิกา   จันทร์เรือง
15. เด็กหญิงพัชริดา   การสุวรรณ์
16. นางสาวพัตรดา  สุโภชน์
17. นายพัลลภ   ประจญ
18. นายพุทธา   แสงสุข
19. นางสาวยุภาพร   จารุเนตร
20. นายวัฒนศิลป์  การินทร์
21. นายวุฒิไกร    เผ่าเพ็ง
22. นางสาวศุภรัตน์   สอนสะอาด
23. นายสันติภาพ    เหลาคำ
24. เด็กหญิงสุวนันท์   สีดี
25. เด็กหญิงหัสดีวรรณ   ภาคแก้ว
26. นายอดิศร   ทองจันทร์
27. นางสาวอนุศรา   ศรีวะสุทธิ์
28. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น
29. นางสาวเทพธิดา   งามแก้ว
30. นายเล็ก   ยาวะโนภาส
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
3. นายสังวาลย์  งามแก้ว
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายนิกร  โพธิ์กฎ
6. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
7. นางกัญญา  สีดี
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงอรอุมา    ด้วงคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี   ซองทอง
2. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  วรรรประภา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายธนากร  ทองมี
2. นายธีรดนย์  พิมพ์หา
 
1. นางดนุภัค  เชาวศรีกุล
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สนิท
2. นางสาวกฤติยากรณ์  จันทะมาตย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายอุทาน  ศรีละโคตร
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวนวลจันทร์  อินทนาม
2. นางสาวพิมลพรรณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพศ  มาลัย
2. นายรุ่งชัย  นาคศรี
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์   โครตสมบัติ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ป้องสีดา
 
1. นายธวัฒชัย    รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี   ซองทอง
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนลธวัช  ใจเกื้อ
2. เด็กชายพลาธิป  ชัยเคนวงศ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์   น้อยวงค์
2. นายอนุรักษ์   บุญศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
2. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนนทนันท์  เสรีรัตนาคร
2. นายปิยังกูร  สอนส่งกลิ่น
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นางสาวสุดา  สำโรง
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรัญญา  อุ่นทวง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิลากร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปราบโสม
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   จิตบรรจง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   แก้วใส
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญากรณ์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญาภัคร   ลครชัย
 
1. นายศุภเกียรติ   สร่างโศก
2. นายพิสุทธิ์   เศิกศิริ
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายกานต์   กัลปดี
2. เด็กชายฐิติพงษ์  พลหาญ
 
1. นางสาววนิดา  ผุดผ่อง
2. นายถาวร   เพ็งธรรม
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายพุทธรักษา  ศรีดี
2. เด็กชายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางเอื้องฟ้า  ศิริโท
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติวิทย์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  อุปนิสากร
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายพงศธร  ทองบ่อ
2. นางสาวโสภาดา  สีหนาจ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมทรัพย์
2. นางสาววรารัตน์  ศิริโสม
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวยุพา  ภูมิฐาน
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพล  ไชยมี
2. นายธนวัฒน์  หลอดแก้ว
 
1. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
2. นายชาตรี  สมคะเณย์
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติเดช  วะระหาร
2. นายวีระชัย  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มาสขาว
2. นางสาวธนภร  ชุมสวัสดิ์
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายชัยนคร  ส่งศรี
2. นายสุรศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
279 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงทอฝัน  ภาคะ
2. เด็กหญิงปภาดา   คำสิงชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กอแก้ว
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
280 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ปกป้อง
2. เด็กชายสุภชัย  มูลสาร
3. เด็กชายหัสดินทร์  ศรีณพรม
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
281 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจิตรลดา  มุ่งงาม
2. นางสาวจินตะนา  วงษ์นะรัตน์
3. นางสาวสุพรรษา  พลภัฎ
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
282 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  คงจันทร์
2. นางสาววรรณภา  ชื่นตา
3. นายไชยพงษ์  ในจิต
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางวิทิตา  นามมนตรี
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายอธิราช  ต้นพุฒ
2. นางสาวอรวิลัย  วงษ์คำชัย
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายชัชชล  โนนตูม
2. นายธีธัช  พงษ์ภูริพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อักษร
2. นางสุวสกนธ์  กาญจนะวิศิษฏ์
 
285 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงโคตร
2. นายภูวนาท  แก่นจำปา
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเอนก  เนินภู
 
286 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กรสินแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีแสง
3. เด็กชายโชคทวี  วิลามาศ
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
287 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวหทัยรัตน์  ราษฏรดี
2. นายเพียรอนันต์  ปัญญาทอง
3. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
288 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นายสุทธิชัย  ชัยมี
3. นายโสวัจน์  รัตนเรืองศรี
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
2. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ขันธุลา
3. เด็กหญิงวิภูชิตา  นครวงษ์
 
1. นางรัชนี  คุณานุวัฒน์
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายประกาศิต  ศรีจันทร์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  งามเนตร
3. เด็กชายอุทัย  บริบูรณ์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุข
2. นายวรวุฒิ  พุทธสิม
3. นายอดิศักดิ์  เหนือคูเมือง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศรีวงษ์
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  สุถิตมงคลชัย
2. นางสาวภาวิดา  วงศ์อินตา
3. นางสาวเจนจิรา  ช่างไถ
 
1. นางศิวาพร   ครองสิน
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จันทร์
2. นางสาววิภา  พึ่งพงษ์
3. นางสาวเกวลิน  วรรณวงษ์
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองศรี
2. เด็กหญิงวนารี  องอาจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  หลักคำ
 
1. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
2. นายวุฒินันท์  บุญพา
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายก้องเกียรติ  แก้วกึ่งกรม
2. นางสาวภัสรา  พลไชยสงค์
3. นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววิภาดา  สมหวัง
2. นางสาวสกาวรัตน์  สุระขันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ผ่องใส
 
1. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  สายวัน
2. เด็กหญิงกุหลาบ  ประจำสุข
3. เด็กหญิงจตุพร  โรมพันธ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พานิชสิทธิ์
5. เด็กหญิงบุษยารัตน์  เอ็มรัตน์
6. เด็กหญิงหฤทัย  จุระยา
 
1. นางบุษบา  ครองยุทธ
2. นางอุบลวดี   วงษ์ใหญ่
3. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์เตี้ย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงมุฐิตา  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิวาพัฒน์
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญทองดี
 
1. นางลักขณา  สังข์ทอง
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายบุญหลาย  วรรณจันทร์
2. นายประชาสรรค์  วรรณดี
3. นายพรประชา  ขันธุรา
4. นายสุวัฒน์  ดุสิต
5. นายอนิรุตต์  วรเกตุ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  ปัดภัย
 
1. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายกฤติพงษ์  คิดการ
2. นางสาวกุลธิดา  อ่อนพุทธา
3. นางสาวนงลักษณ์  โสสุด
4. นางสาวนิดา  ดารุนิกร
5. นายศักดิ์ดา  ทองเฟื่อง
6. นางสาวอุมาภรณ์  วันชา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางสาวอมร  มูลสาร
3. นางสาวศิริพร  รูปทอง
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงอริสา  องอาจ
 
1. นางรุจิตรา  ยานะรมย์
2. นางประภาพร  บุณยโพธิ
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงประจบ  ส่วนเสน่ห์
2. เด็กหญิงวาสนา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุนิสา  พิษสุวรรณ
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มีชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ลี้ลับ
3. นางสาวประกายใจ  กันภัย
 
1. นางอรุณี  มอญพันธ์ุ
2. นายกฤติเดช  พันธุ์แก้ว
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จิตระการ
2. นางสาวนารีรัตน์  มาลี
3. นางสาววิศัลย์ศยา  ยอดเครือมา
 
1. นายอนันต์  อินทร์ชุม
2. นายมนูญ  ใจเด็จ
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑลักษณ์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายปรีชา  มานะจักร
3. เด็กหญิงอารียา  ดอกสะบา
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิมณี
2. เด็กหญิงสมฤทัย  วงศ์โชคชัยปิติ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำทอง
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นางสุขาวดี  มูลสาร
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายปราโมทย์  ใจต๊ะวงศ์
2. นายสรวิชญ์  ขันอาษา
3. นายอิสรา  วันเที่ยง
 
1. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจตุพงษ์  โรจนชีวะ
2. นายจักรพรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวปนัดดา  โคตถา
 
1. นายชุมพล  ทองบ่อ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญพร  เศิกศิริ
2. เด็กหญิงจตุพร  นาคจันทึก
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์คำ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงมณีรันต์  ศรีฐาน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงส่อง
3. เด็กหญิงอรทัย  ละนาม
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนพวรรณ  กองโฮม
2. นางสาวสุจิตรา  บัวเขียว
3. นางสาวเกศรินทร์  ขืนเขียว
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวเกศญา  ทองลา
2. นางสาวเบ็ญญา  ไชยนา
3. นางสาวเอื้องดอย  สลับศรี
 
1. นายกฤติเดช  พันธ์แก้ว
2. นางนิภา  บุญทศ
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะสีรัมย์
2. เด็กหญิงวิสุดา  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จีระพันธ์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพล  พวงสมบัติ
2. เด็กชายฐิติชานนนท์  สิงห์แข็งแรง
3. เด็กชายศรราม  พึ่งเพียร
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทิยา  แก้วยงกฏ
2. นางสาวนิภาพร  สว่างแสง
3. นางสาวพิจิตตรา  พลเยี่ยม
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายสมพงษ์  คำดี
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายราชันย์  บุญทวี
2. นายอภิวัฒน์  วรสาร
3. นายอภิสิทธิ์  บุญปก
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิกุล  คำศรี
2. เด็กหญิงสุปราณี  วงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สระแก้ว
 
1. นางผกาวดี   ศรีวะสุทธิ์
2. นางสำอาง   บุศยอำคา
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองอินทร์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวชลาลัย  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายอภิชาติ  มิ่งไชย
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวชลิตา  มิตสีดา
2. นางสาวชุติมา  บุญบรรลุ
3. นางสาวรุ่งเรือง  ดอกแก้ว
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  มวลพรหม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ลูกเงาะ
3. นางสาวภาวิณี  ชูรัตน์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสวยราช
2. เด็กชายธีรวุฒิ  วุฒิเสลา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้วนเต็ม
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
2. นางพูนสุข  บรรหารบุตร
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองกุดเรือ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุยคำไฮ
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญอาจ
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   ไลไธสง
2. นางสาวธัญลักษณ์   ประเสริฐ
3. นางสาวเมรียา   เศิกศิริ
 
1. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
2. นางรติกร  ชื่นตา
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญธิญา  มิ่งแก้ว
2. นางสาวชลียา  ธรรมคุณ
3. นางสาวศศิวิมล  คำแก้ว
 
1. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
2. นางพรพิมล   แสงโชติ
 
325 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
326 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอทิติยา  พวงศรี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
327 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธเนศ  เพชรแสง
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
328 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีธาตุ
3. เด็กชายวันชัย  นักร้อง
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
2. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
329 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายปิตุรงค์  พรมวงศ์
3. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
330 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวสุดารัตน์  มุ่งประโยชน์
2. นายสุรเดช  อินใส
3. นางสาวเมรีย์  คำลอย
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
331 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธนา  บูชาบุตร
2. เด็กชายอดิสร  ศรีโชค
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
2. นางเทวา  ลุสุข
 
332 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิระวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
333 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ล่ำสัน
 
1. นายรพีภัทร   มั่นจิต
 
334 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
335 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  จารุจินดา
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
336 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อุปชัย
 
1. นางสุมาลี  มูลสาร
 
337 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  เขียวขำ
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
338 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูวนัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
 
339 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  อาเทศ
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
 
340 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายอมรเทพ  นาเวียง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
341 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายอภินันชัย  ศรีสุธรรม
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
342 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ไชยนา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ