สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายเจษฎา  หลักคำ
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  บุญศักดิ์
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรงกลาง
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนจุฑามาศ  สายสะอาด
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นายธราธร  กลมเกลียว
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวิศา  มาตขาว
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทา
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทิกานต์  กลิ้งกระโทก
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวรัตนา  คอแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเพียงระวี  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวรัตนา  คอแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราพร  หลักคำ
2. นางสาวนลินี  เกษหอม
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณภาภรณ์  คำศรี
2. นางสาวเจนจิรา  กอแก้ว
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข