สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สังชัย
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ทองวิเศษ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงนภา  หลักคำ
2. นางสาวศิริโสภา  ดวงอุประ
3. นางสาวสิริธร  วงเวียน
 
1. นางสาวแสงเดือน  บกน้อย
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชริดา  วัฒนาเนตร
2. เด็กหญิงสิตานัน  เยาวบุตร
3. เด็กหญิงอมิทตรา  ศิริดล
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองประสาน
2. นางสาวปรารถนา  แสวงศรี
3. นายอภิวัฒน์  คำแพงทอง
 
1. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดกมล  มณีเติม
2. นางสาวสุภาพันธ์  เพียแก่นแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทินบุตร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.7 ทอง 8 1. นายนราธร  ทำทอง
2. นางสาวศศิวิมล  พงษ์เฉลียว
3. นายสุรเกียรติ  กลิ่นดี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รวมธรรม
2. เด็กชายมงคลธรรม  สายโสภา
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพรรณ  ขุมรัตน์
2. เด็กชายมาโนชญ์  ชาวไทย
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์เพ็ญ
2. เด็กชายมานนท์  วงชาลี
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์