สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. นางสาวณัฐริกา  รวมธรรม
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสีลา
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  รามบุตร
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 4 1. นางสาวจันทิมา  แก่นสาร
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิยะดา  ชาวไทย
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เมฆมล
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกานต์  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  กลางนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มุ่งงาม
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.48 ทอง 6 1. นางสาวทรายเพชร  ศิลารักษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  นักผูก
3. นางสาวอรทัย  วงศ์ชาลี
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 -    
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายคมชาญ  เนาวโรจน์
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปราถนา  คงสุขมาก
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองประสาน
2. เด็กหญิงราตรี  พูพวง
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
2. นายวรุทร์  วรรณสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวปิยะวรรณ  วงษ์ศิริ
2. นางสาวมณีวรรณ  รวมธรรม
 
1. นายวรุทร์  วรรณสุข
2. นางนฤมล  ร้อนกลิ่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูจัตตุ
 
1. นางนฤมล  ร้อนกลิ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกัมปนาท  คงสุขมาก
 
1. นายวรุทร์  วรรณสุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สังชัย
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ทองวิเศษ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงนภา  หลักคำ
2. นางสาวศิริโสภา  ดวงอุประ
3. นางสาวสิริธร  วงเวียน
 
1. นางสาวแสงเดือน  บกน้อย
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชริดา  วัฒนาเนตร
2. เด็กหญิงสิตานัน  เยาวบุตร
3. เด็กหญิงอมิทตรา  ศิริดล
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองประสาน
2. นางสาวปรารถนา  แสวงศรี
3. นายอภิวัฒน์  คำแพงทอง
 
1. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดกมล  มณีเติม
2. นางสาวสุภาพันธ์  เพียแก่นแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทินบุตร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.7 ทอง 8 1. นายนราธร  ทำทอง
2. นางสาวศศิวิมล  พงษ์เฉลียว
3. นายสุรเกียรติ  กลิ่นดี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รวมธรรม
2. เด็กชายมงคลธรรม  สายโสภา
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพรรณ  ขุมรัตน์
2. เด็กชายมาโนชญ์  ชาวไทย
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์เพ็ญ
2. เด็กชายมานนท์  วงชาลี
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ทองเจียว
2. นางสาวธิติมา  หลักคำ
3. นางสาวเบญวลี  บุ้งทอง
4. นางสาวเพชรรัตน์  ทองทา
5. นางสาวเสาวนี  เอนกบุญ
 
1. นายสมาน  มาตขาว
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบรรจบพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวปานทิพย์  สีงาม
3. นางสาวศศิธร  สีงาม
4. นางสาวศิริขวัญ  นันท์ดี
5. นางสาวสุนิตา  ชมวงษ์
 
1. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  คอลเลอร์
2. นายคมกริช  ทองจันทร์
3. นายดรัณภพ  บกน้อย
4. นางสาววริษา  รวมธรรม
5. นายวิโรจน์  ณ อุบล
 
1. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะนุช  บุญจรัส
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณพัฒน์
 
1. นางพรรณี  สิงห์คิบุตร
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 10 1. นายสิทธิพล  ภาคะ
2. นางสาวอนิลตา  รวมธรรม
 
1. นางอาภาพร  วรรณสุข
2. นางพรรณี  สิงห์คิบุตร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.75 ทอง 4 1. นางสาวธัญชนก  โคตรพันธ์
2. นางสาวธัญญาพร  ทะเสนฮด
3. นางสาวนภัสสร  ทาจิตร์
4. นางสาวพรธิดา  บัวเกษ
5. นางสาวพรรณี  แก้วศรี
6. นางสาววิลาสินี  มณีเติม
7. เด็กหญิงสุนิษา  นิทัศน์
8. เด็กชายสุรวิช  หลักคำ
9. นางสาวเพ็ญนะภา  ไกรเวช
10. นางสาวโสภิดา  บุญจรัส
 
1. นายสมาน  มาตขาว
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีงาม
2. นางสาวอันธิยา  ทองเจียว
 
1. นายกำพล  พลพวก
2. นายสลับ  นุตะไว
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 14 1. นางสาวดวงนภา  ทรชาติ
2. นางสาวภูสุดา  รอบคอบ
 
1. นายกำพล  พลพวก
2. นายสลับ  นุตะไว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ก้านบุญไสย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  แสนสุด
2. เด็กหญิงวิกานดา  รวมธรรม
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
2. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ภูธาร  ทำดี
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนราธร  ชาวไไทย
 
1. นายกิตติกรณ์  บุญยืน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรยุทธ  ทองทา
2. นายวุฒิชัย  นิวงษา
3. นายอานนท์  ทองปาน
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
2. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 -    
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิชาจารย์
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอินทิรา  บกน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 10 1. นางสาวจริยาพร  มีศิลป์
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายโรจนศักดิ์  รอบคอบ
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นายนนทวัฒน์  หลักคำ
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สมจิตร
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวภาวิณี  อ่อนคำศรี
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกายสิทธิ์  สันดร
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิศนุ  สุตะนา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศนุ  สุตะนา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัญมณี  สอนกะสิน
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายเจษฎา  หลักคำ
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  บุญศักดิ์
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรงกลาง
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนจุฑามาศ  สายสะอาด
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นายธราธร  กลมเกลียว
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวิศา  มาตขาว
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทา
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทิกานต์  กลิ้งกระโทก
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวรัตนา  คอแก้ว
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเพียงระวี  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวรัตนา  คอแก้ว
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราพร  หลักคำ
2. นางสาวนลินี  เกษหอม
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณภาภรณ์  คำศรี
2. นางสาวเจนจิรา  กอแก้ว
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นางสาวนุสรา  บุญสาร
2. นางสาวประภัสสร  มาสำโรง
3. นางสาวสุทธิดา  ศรีปัญญา
 
1. นางมินตรา  งามทรัพย์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายศักดา  นันทะสัย
2. นายอิทธิพร  บุญโกศล
3. นายเนติพงษ์  ภาคะ
 
1. นางมินตรา  งามทรัพย์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรพล  ใจฟัก
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรารถนา  คงสุขมาก
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  มุ่งงาม
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิศราภรณ์  บกน้อย
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
 
72 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรันย์  กิ่งสุวรรณ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายทศพร  ศิลารักษ์
2. เด็กชายระพี  ศิลาลาย
 
1. นางดนุภัค  เชาวศรีกุล
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  ทองมี
2. นายธีรดนย์  พิมพ์หา
 
1. นางดนุภัค  เชาวศรีกุล
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายภูวดล  ภููมิพงษ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  ทองแท้
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชรินทร  คอลเลอร์
2. นายธนากร  สุตะคาน
 
1. นางดนุภัค  เชาวศรีกุล
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพร  รวมธรรม
2. นางสาววิจิตรา  เมฆมล
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  พูพวง
2. นางสาวพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางดนุภัค  เชาวศรีกุล
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายธนกร  สุขเกษม
2. นายวัชระ  เสาแก้ว
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพนธ์  พลพวก
2. นางสาวสมฤทัย  อุปมา
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นายชานล  นนทกุลพงศ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ภาคะ
2. เด็กหญิงปภาดา   คำสิงชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กอแก้ว
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรลดา  มุ่งงาม
2. นางสาวจินตะนา  วงษ์นะรัตน์
3. นางสาวสุพรรษา  พลภัฎ
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายศิริศักดิ์  ดวงมณี
2. นางสาวเจนจิรา  วงษ์ณะรัตน์
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตา  ศรีไสย์
2. เด็กหญิงทองทา  สีงาม
3. เด็กชายธีระยุทธ  บุญเสริม
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัฐทิชา  มูลทวี
2. นางสาวพิยดา  บุญแท้
3. นางสาวศศิธร  ปะสาวะโถ
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นายชานล  นนทกุลพงษ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันติชา  สง่าศรี
2. เด็กชายนนเชษฐ์  ดวงตา
3. เด็กชายอพิสิฐ  ศิลารักษ์
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายกิตติกรณ์  บุญยืน
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กชายชัยมงคล  ชินทวัน
2. เด็กหญิงวันงาม  สีนวน
3. เด็กหญิงอรุโนทัย  รวมธรรม
 
1. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมงคล  ทองเทียว
2. นางสาวศศิวิมล  พงษ์เฉลียว
3. นางสาวอรอุมา  บุญไชย
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นายชานล  นนทกุลพงษ์