สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สังชัย
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ทองวิเศษ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงนภา  หลักคำ
2. นางสาวศิริโสภา  ดวงอุประ
3. นางสาวสิริธร  วงเวียน
 
1. นางสาวแสงเดือน  บกน้อย
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 14 1. นางสาวดวงนภา  ทรชาติ
2. นางสาวภูสุดา  รอบคอบ
 
1. นายกำพล  พลพวก
2. นายสลับ  นุตะไว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรงกลาง
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนจุฑามาศ  สายสะอาด
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทา
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์