สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองประสาน
2. เด็กหญิงราตรี  พูพวง
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
2. นายวรุทร์  วรรณสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวปิยะวรรณ  วงษ์ศิริ
2. นางสาวมณีวรรณ  รวมธรรม
 
1. นายวรุทร์  วรรณสุข
2. นางนฤมล  ร้อนกลิ่น
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีงาม
2. นางสาวอันธิยา  ทองเจียว
 
1. นายกำพล  พลพวก
2. นายสลับ  นุตะไว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทิกานต์  กลิ้งกระโทก
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราพร  หลักคำ
2. นางสาวนลินี  เกษหอม
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววรรณภาภรณ์  คำศรี
2. นางสาวเจนจิรา  กอแก้ว
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายศักดา  นันทะสัย
2. นายอิทธิพร  บุญโกศล
3. นายเนติพงษ์  ภาคะ
 
1. นางมินตรา  งามทรัพย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายธนกร  สุขเกษม
2. นายวัชระ  เสาแก้ว
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ