สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. นางสาวณัฐริกา  รวมธรรม
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  รามบุตร
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 4 1. นางสาวจันทิมา  แก่นสาร
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกานต์  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  กลางนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มุ่งงาม
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชริดา  วัฒนาเนตร
2. เด็กหญิงสิตานัน  เยาวบุตร
3. เด็กหญิงอมิทตรา  ศิริดล
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองประสาน
2. นางสาวปรารถนา  แสวงศรี
3. นายอภิวัฒน์  คำแพงทอง
 
1. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพรรณ  ขุมรัตน์
2. เด็กชายมาโนชญ์  ชาวไทย
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกายสิทธิ์  สันดร
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายเจษฎา  หลักคำ
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นางสาวนุสรา  บุญสาร
2. นางสาวประภัสสร  มาสำโรง
3. นางสาวสุทธิดา  ศรีปัญญา
 
1. นางมินตรา  งามทรัพย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายศิริศักดิ์  ดวงมณี
2. นางสาวเจนจิรา  วงษ์ณะรัตน์
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ