สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรดา  หาญพังงู
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  มิศิริ
3. เด็กหญิงเรือนฤทัย  สมชอบ
 
1. นายอนุชา  อุ่นตา
2. นางนิภรณ์  เนตรหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญทิมา  ประทุม
2. นายชาคริต  โภคสวัสดิ์
3. นายสุริยันต์  ปกป้อง
 
1. นางสาววงเดือน  แสวงผล
2. นางสาวพจนี  สร้อยเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  ไชยนา
2. เด็กหญิงชุติมา  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงมยุริญ  สีงาม
 
1. นางรจนา  สาธุสัตย์
2. นางสาวภัทราพร  ช่างเกวียน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิรณา  ขวัญทอง
2. นางสาวพิจิตรา  นิยม
3. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิกรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกิดด่าน
2. เด็กหญิงช่อผกา  พันแฮด
3. เด็กชายธีรพงศ์  คุณภู่
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิสูญ
2. นายชนะชัย  ตันหง่าย
3. นายปาณัสม์  ลาภเย็น
 
1. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  ดอนชมภู
2. เด็กชายปรมินทร์  สืบสกุล
3. เด็กหญิงพิชญานิน  ขลิบทอง
 
1. นายอนุชา  อุ่นตา
2. นายเมธี  หินทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ฤทธิวุฒิ
2. นางสาวพรรณทิพย์  โตจำเริญ
3. นางสาวพินาลิน  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายอนุชา  อุ่นตา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษกร  สุนทรพุทธศาสน์
2. เด็กหญิงปวีญ์นุช  นุวงศ์ศรี
 
1. นายฐาปนัท  เทียบสี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายพีระพงษ์  นักผูก
2. นายศิวดล  วงลาษี
 
1. นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  เสนาวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  หิรัญนา
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เครือชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธุรา
 
1. นายเมธี  หินทอง