สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเรือง
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุจิรา  จักษุกรรฐ
 
1. นางอรวรรณ  ดิษยโสธรศิลป์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญทิมา  ประทุม
2. นายชาคริต  โภคสวัสดิ์
3. นายสุริยันต์  ปกป้อง
 
1. นางสาววงเดือน  แสวงผล
2. นางสาวพจนี  สร้อยเงิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิรารัตน์  ใจทอง
2. นางสาวณัฐธิดา  แผงเพ็ชร
3. นางสาววรพร  แววบุตร
4. นางสาวศศิพร  จันทร์จวง
5. นางสาวอภิญญา  ทองทา
 
1. นายวันวิวัฒน์  จิรเมธาภัทร
2. นางสาวศรีสุดา  วรครุฑ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันลาภา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์ทอง
 
1. นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์
2. นายดำรง  สาธุสัตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายวินัย  บุญแน่น
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ชาติทอง
 
1. นางรินี  โนภาศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสันติวิภา  ชูแก้ว
 
1. นายZhang  Zhen kai
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.25 เงิน 5 1. นายจิรวัฒน์  วงศ์แดง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงศ์ฟองทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  เสาหิน
2. นายวัฒนา  กลบกลิ่น
 
1. นายสมสมัย  อินทะมน
2. นางสาววิจิตรา  บุตรสมศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวลัย  บุญประคอง
2. นางสาววิภาวดี  ภูมิสะอาด
3. นางสาวสุธาทิพย์  วันเพ็ญ
 
1. นายสมสมัย  อินทะมน
2. นางสาววงเดือน  แสวงผล
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจกรรม  แสงจันเทศ
2. เด็กชายธนพล  มานุช
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า