สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทิตพงศ์  วิทูรางกูร
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แทนเหล็ก
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  รักสุจริต
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
2. นายนรชน  โทบุดดี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์พันธ์
4. นางสาวปัญญาพร  ดีกาลกล
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดีกาลกล
6. นายพรทิพย์  แทนเหล็ก
7. นางสาวศิริวรรณ  นามบุญตรี
8. นางสาวสุดารัตน์  สายตา
9. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สายพันธ์
 
1. นายอุทัย  ทองลุม
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
2. เด็กชายวิระวัฒน์  สำปันโน
3. เด็กชายศตวรรษ  ขยันหา
4. เด็กชายศุภมิตร  ประจำถิ่น
5. เด็กชายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายครุฑ  มาลัย
2. นายชนาพงษ์  ศรีวิสุทธิ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
4. นายธนากร  สุวรรณเพชร
5. นายพงษ์ภพ  แก้วจันทร์
6. นายสุขชัย  เจริญคงคา
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
3. นายอุทัย  ทองลุม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกตัญญู  ดาราแสน
2. เด็กหญิงกมลชนก  น้ำทอง
3. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
4. นางสาวขนิษฐา  ฝูงดี
5. นางสาวชนากานต์  ทิตาธร
6. เด็กชายชลัญธร  ภูอวด
7. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
8. เด็กหญิงณัฐทิตา  ทำดี
9. นางสาวทวิภา  ธรรมนัติ
10. นางสาวทิภาพร  ธรรมนัติ
11. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
12. นายบุญญฤทธิ์  สีงาม
13. นายปฏิภาณ  ดอกบัว
14. เด็กหญิงปภิชญา  อ่อนตาม
15. เด็กหญิงประกายเพชร  จำปาแดง
16. เด็กหญิงพรนภา  กุดเป่ง
17. นางสาวพรสวรรค์  เชิดชู
18. เด็กหญิงพรสุดา  สุตะคาน
19. นายพิราวัฒน์  ตาจุ่ม
20. นายภูมินที์  นิตุธร
21. เด็กหญิงระพีพร  แสาะแสวง
22. นางสาวลดาวัลย์  หงษ์สุวรรณ
23. เด็กชายวชิระ  แก้วคำ
24. นางสาววราภรณ์  โซ่ทอง
25. นายวราภรณ์  จูฑะวงศ์
26. เด็กชายวิระวัฒน์  สัมปันโน
27. นางสาววีรนุช  ภาคเพียร
28. นางสาวศศิประภา  แก้วลี
29. นายสิริวัฒน์  มะลิศรี
30. นางสาวสุดารัตน์  สมลี
31. นางสาวสุทรารักษ์  แสงใส
32. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญตาล
33. เด็กหญิงสุภาพร  เวชกามา
34. นางสาวสุมิตรา  ศรีจันทร์
35. นายอนุสรา  ว่องไว
36. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
37. เด็กชายอัครเดช  บุญสาร
38. เด็กหญิงอารียา  รุ่งแสง
39. นายเจริญลาภ  วันเที่ยง
40. นายเจษฎากร  ขยันเยี่ยม
 
1. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
2. นายอุทัย  ทองลุม
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
5. นางอังคณา  ดลสุข
6. นางพรฤดี   มีชัย
7. นายปัญญา  โพนทัน
8. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรบดี  ลุนพิลา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ใจเติม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 5 1. นายสุขชัย  เจริญคงคา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นายญาดา  สมชอบ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐปวิณ  เบญจกุลภัทร์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยศบุรี
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  แสงงาม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. นายอาทิตย์  คงทิม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วหนองแสง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาทินี  พุ่มพันธ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง