สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนงค์นาค  ลานุสัตย์
 
1. นางอุไร  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัณฑรีย์  เพียรทำ
 
1. นางวันลี  หมุนอุดม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชไมพร  สีอ่อน
 
1. นางสมพร  เพียรทำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 1. นายธนกฤต  เกษมราช
 
1. นางศุภพร  บุญพา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวสุกัญญา  สายสีแก้ว
 
1. นางสาวมะลิ  สำโรง
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทียมวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  สมสืบ
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  สมสัตย์
 
1. นางวิภานุรักษ์  พรหมศรี
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา   ชูรัตน์
2. นางสาววิลาสินี  ราบรื่น
3. นางสาวสุภาพร  ทองทา
 
1. นางอรุณี  มาลัย
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มนต์ขลัง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปกป้อง
 
1. นางชนกนันท์  จันดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิจิตรา  นิยม
2. นายภานุพงศ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรนิติพัศณ์  วรแก่นทราย
 
1. นายประหยัด  เนตรหาญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพัทธ์  เจริญไชย
 
1. นายธงชัย  พลอยอ่ำศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภาคะ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุขเกษม
3. เด็กชายวุฒิไกร  ทองเจียว
 
1. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
2. นายเอกชัย  นาครินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  คงคารัตน์
2. นายภาณุพงศ์  ผิวผ่อง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพันธ์
 
1. นายวิเชียร   ศรีสะอาด
2. นางสาวลำปาง  กุดกุง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรัชดา  เหมือนชาติ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาระวัน
 
1. นายเอกชัย  นาครินทร์
2. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐปัตย์  พิมพ์ทอง
2. นายเศรษฐโสธร  สาระวัน
 
1. นางสาวสุภชา  เพ็ญจันทร์
2. นายวุฒิไกร  ไชยช่วย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเจรจิรา  ใจกล้า
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญทรัพย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรดา  หาญพังงู
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  มิศิริ
3. เด็กหญิงเรือนฤทัย  สมชอบ
 
1. นายอนุชา  อุ่นตา
2. นางนิภรณ์  เนตรหาญ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  ไชยนา
2. เด็กหญิงชุติมา  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงมยุริญ  สีงาม
 
1. นางรจนา  สาธุสัตย์
2. นางสาวภัทราพร  ช่างเกวียน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิรณา  ขวัญทอง
2. นางสาวพิจิตรา  นิยม
3. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิกรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกิดด่าน
2. เด็กหญิงช่อผกา  พันแฮด
3. เด็กชายธีรพงศ์  คุณภู่
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิสูญ
2. นายชนะชัย  ตันหง่าย
3. นายปาณัสม์  ลาภเย็น
 
1. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  ดอนชมภู
2. เด็กชายปรมินทร์  สืบสกุล
3. เด็กหญิงพิชญานิน  ขลิบทอง
 
1. นายอนุชา  อุ่นตา
2. นายเมธี  หินทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ฤทธิวุฒิ
2. นางสาวพรรณทิพย์  โตจำเริญ
3. นางสาวพินาลิน  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายอนุชา  อุ่นตา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษกร  สุนทรพุทธศาสน์
2. เด็กหญิงปวีญ์นุช  นุวงศ์ศรี
 
1. นายฐาปนัท  เทียบสี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายพีระพงษ์  นักผูก
2. นายศิวดล  วงลาษี
 
1. นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  เสนาวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  หิรัญนา
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เครือชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธุรา
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ขันธหัตถ์
2. เด็กหญิงพินธุมาศ  ก้านคำ
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญก่ำ
4. เด็กหญิงอริญา  จิตรมั่น
5. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ศรีแสน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย
2. นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  ขยันหา
2. นางสาวจิรัชญา  ขันธะหัตถ์
3. นายณัฐพล  เทียนทอง
4. นางสาวปรียาฉัตร  เกษกัน
5. นางสาวเขมจิตรา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
2. นางสาวลลิตา  สายแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  เวชกามา
2. เด็กหญิงธัญวรา  เครือชาลี
3. เด็กหญิงบุญฉวี  มาหา
4. เด็กชายสะบันแก้ว  จันย่อยศ
5. เด็กหญิงสุวัจจี  จันคุณ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  พลเวียงพล
2. นางสาวนริศรา  โคตรดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินาภรณ์  พุฒซ้อน
2. นายธีระภาพย์  ประสารสืบ
3. นางสาวพรนภา  เพียงตา
4. นางสาวสุชานันท์  คงรัมย์
5. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายทินกร  เสียงใส
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.03 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คุณภู่
 
1. นางกาญจนา  ทองสมบัติ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวดมิสา  ศรีมันตะ
 
1. นางเพียรพักตร์  พรหมศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  หินทอง
2. เด็กหญิงเมทินี  มนต์ขลัง
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  พลเวียงพล
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง 4 1. นายปฏิภาณ  โคสุโน
2. นางสาวยุวรรณดา  เวชกามา
 
1. นางสาวจิรวรรณ  แนวบุตร
2. นางกาญจนา  ทองสมบัติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  นันทาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  สมยง
3. นางสาวนันทิชา  หัวดอน
4. นางสาวปิยะนุช  ศิริดล
5. นางสาวพรทิพย์  สมอ่อน
6. นางสาววรรณวิภา  แสงสว่าง
7. นางสาววิมล  ชูแสง
8. นางสาวศุภาพิชญ์  พากเพียร
9. นางสาวอภิญญา  แถลงการณ์
10. นางสาวแสงจันทร์  เหลาทอง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย
2. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
3. นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริญญา  ขยันหา
2. นางสาวจิรัชญา  ขันธะหัตถ์
3. นายชัยวัฒน์  เนื่องโคกแปะ
4. นางสาวธัญรัตน์  วงที
5. นายนที  กุลวงศ์
6. นางสาวนิรัชชา  กตะศิลา
7. นางสาวบังอร  มะลิ
8. นางสาวปรียาฉัตร  เกษกัน
9. นายพรประชา  ขันธุรา
10. นางสาวพัชรินทร์  นามแสง
11. นายศรธยา  ศรีเสมอ
12. นางสาวศิริลักษณ์  โรมพันธ์
13. นายอนิรุตต์  วระเกตุ
14. นางสาวอภัสรา  หาระพันธ์
15. นางสาวเขมจิตร  เพชรสุวรรณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มีชัย
2. นายกระเษม  แก้วสิมมา
3. นายสุรเชษฐ  วิเศษบำรุงเจริญ
4. นางพิรีภรณ์  กล้าหาญ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  โคกสีอำนวย
2. นางสาวดวงฤทัย  นามแก้ว
 
1. นายอดิศร  ศรศิลป์
2. นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤเบศธ์  สรสิงห์
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภามณัฐ  ตัณฑวณิชย์
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  เสากลาง
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราธิป  หงวนไธสง
 
1. นางสาวพรฤดี  มีชัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรียา  วิเศษ
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัทยา  วงเวียน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวรำพรรณ  เสียงใส
2. นายอุทัย  ทองลุม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หัสกรรัตน์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจีรา  พุ่มพวง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิณณพัต  ไชยนา
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ดวงทาแสง
3. เด็กชายวีระชิต  พิมพ์ศรี
 
1. นายคุณากร  สมสาย
2. นางพรฤดี  มีชัย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิจิตร  คำทา
2. นายอธิวัฒน์  พร้อมจิตร
3. นายอนุชิต  จอกน้อย
 
1. นายอุทัย  ทองลุม
2. นางรำพรรณ  เสียงใส
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทิตพงศ์  วิทูรางกูร
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แทนเหล็ก
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  รักสุจริต
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
2. นายนรชน  โทบุดดี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์พันธ์
4. นางสาวปัญญาพร  ดีกาลกล
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดีกาลกล
6. นายพรทิพย์  แทนเหล็ก
7. นางสาวศิริวรรณ  นามบุญตรี
8. นางสาวสุดารัตน์  สายตา
9. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สายพันธ์
 
1. นายอุทัย  ทองลุม
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
2. เด็กชายวิระวัฒน์  สำปันโน
3. เด็กชายศตวรรษ  ขยันหา
4. เด็กชายศุภมิตร  ประจำถิ่น
5. เด็กชายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายครุฑ  มาลัย
2. นายชนาพงษ์  ศรีวิสุทธิ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
4. นายธนากร  สุวรรณเพชร
5. นายพงษ์ภพ  แก้วจันทร์
6. นายสุขชัย  เจริญคงคา
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
3. นายอุทัย  ทองลุม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกตัญญู  ดาราแสน
2. เด็กหญิงกมลชนก  น้ำทอง
3. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
4. นางสาวขนิษฐา  ฝูงดี
5. นางสาวชนากานต์  ทิตาธร
6. เด็กชายชลัญธร  ภูอวด
7. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
8. เด็กหญิงณัฐทิตา  ทำดี
9. นางสาวทวิภา  ธรรมนัติ
10. นางสาวทิภาพร  ธรรมนัติ
11. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
12. นายบุญญฤทธิ์  สีงาม
13. นายปฏิภาณ  ดอกบัว
14. เด็กหญิงปภิชญา  อ่อนตาม
15. เด็กหญิงประกายเพชร  จำปาแดง
16. เด็กหญิงพรนภา  กุดเป่ง
17. นางสาวพรสวรรค์  เชิดชู
18. เด็กหญิงพรสุดา  สุตะคาน
19. นายพิราวัฒน์  ตาจุ่ม
20. นายภูมินที์  นิตุธร
21. เด็กหญิงระพีพร  แสาะแสวง
22. นางสาวลดาวัลย์  หงษ์สุวรรณ
23. เด็กชายวชิระ  แก้วคำ
24. นางสาววราภรณ์  โซ่ทอง
25. นายวราภรณ์  จูฑะวงศ์
26. เด็กชายวิระวัฒน์  สัมปันโน
27. นางสาววีรนุช  ภาคเพียร
28. นางสาวศศิประภา  แก้วลี
29. นายสิริวัฒน์  มะลิศรี
30. นางสาวสุดารัตน์  สมลี
31. นางสาวสุทรารักษ์  แสงใส
32. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญตาล
33. เด็กหญิงสุภาพร  เวชกามา
34. นางสาวสุมิตรา  ศรีจันทร์
35. นายอนุสรา  ว่องไว
36. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
37. เด็กชายอัครเดช  บุญสาร
38. เด็กหญิงอารียา  รุ่งแสง
39. นายเจริญลาภ  วันเที่ยง
40. นายเจษฎากร  ขยันเยี่ยม
 
1. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
2. นายอุทัย  ทองลุม
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
5. นางอังคณา  ดลสุข
6. นางพรฤดี   มีชัย
7. นายปัญญา  โพนทัน
8. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรบดี  ลุนพิลา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ใจเติม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 5 1. นายสุขชัย  เจริญคงคา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นายญาดา  สมชอบ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐปวิณ  เบญจกุลภัทร์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยศบุรี
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  แสงงาม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. นายอาทิตย์  คงทิม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วหนองแสง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาทินี  พุ่มพันธ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงชลมาศ  หินทอง
3. เด็กชายธนวุฒิ  วงศ์ชมภู
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จูมลี
5. เด็กชายนภัสกร  วะลิวรรณ์
6. เด็กชายวรวิช  คณานิตย์
7. เด็กชายวิศรุต  สุขแสน
8. เด็กหญิงอรอนงค์  นนทวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจน้อย
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  น้ำทอง
2. นางสาวญานิศา  อนันต์
3. นายธนากร  ลับรัมย์
4. นายธรรมรัฐ  เชาวลิต
5. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
6. นางสาวปิยธิดา  วุ่นบำรุง
7. นางสาวพัชริยาภาว์  สุขส่ง
8. นางสาวลัดดาวรรณ  หงษ์สุวรรณ
9. นางสาวสุธารักษ์  แสงใส
10. นายอิทธิฤทธิ์  พุฒกำพร้า
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  ไชยเอิก
2. นายคมสันต์  หัวดอน
3. นายทวีศักดิ์  สุดแสน
4. นายรัชชานนท์  ทรายทอง
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
2. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภาพร  ศรีบัวบาล
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  คุณาพันธ์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ทวยทน
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  สุภโกศล
 
1. นางสาริศา  อาจกล้า
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลอดคำ
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาววษา  อยู่ไว
 
1. นางสุธารัตน์  ค่ายหนองสวง
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ยุทธชัย
 
1. นายสง่า  จันละมา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวิทย์  ดุมกลาง
 
1. นางเบญจพร  คงสุข
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  จวนสาง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พสุรัตน์
3. เด็กชายวรเลิศ  อินนันทะ
4. เด็กหญิงสุจิตตา  วงศ์จันทร์
5. เด็กชายเชาว์วัฒน์  อ่อนพุทธา
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พิจารสฤษดิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลินทิพย์  บุญมา
2. นางสาวปฏิญญา  โคตรมนตรี
3. นายรัฐศาสตร์  กิจเกียรติ
4. นางสาววราภรณ์  จูฑะวงศ์
5. นายเศรษฐสิริ  เพ็ญเนตร
 
1. นางพันธุ์ปวีร์  จันทร์เหลือง
2. Miss Cao Thi  Hongvan
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  กลางนา
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ลิ้มฮวบ
 
1. นางธันยพร  สงเคราะห์
2. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภักษร  ฝีปากดี
2. นางสาวอรนัฐ  พวงศรี
 
1. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
2. นางธันยพร  สงเคราะห์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยาพร  ชาตาดี
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ต้นพรหม
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์โกมลเชษฐ์
4. เด็กหญิงหงส์สุดา  นพรัตน์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บั้งทอง
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวนัตยา  จันทกรณ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัศมี  ทองลือ
2. นายพงศกร  พร้อมจิตร
3. นางสาวมุธิตา  หอกคำ
4. นางสาวศิรินภา  พลโยธา
5. นางสาวอภิญญา  พูดดี
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
2. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐพร  วรรณสุข
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ล้วนศรี
3. เด็กหญิงวราทิพย์  ทิพละ
 
1. นางอุไร  โสภา
2. นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เชี่ยวชาญ
2. นายธนน  เจนโชคชัยกุล
3. นายโสภณ  ศรีประสาร
 
1. นางเอื้อมพร  คำแพง
2. นายเกรียงกมล  ชาญไชย
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต้นพุฒ
2. เด็กหญิงอารียา  มุ่งแฝงกลาง
 
1. นางวรารัตน์  วิทูรางกูร
2. นางสาวลำปาง  กุดกุง
 
92 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนำโชค  โทบุดดี
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
 
93 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นายนรชน  โทบุดดี
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.25 ทอง 4 1. เด็กชายเพรียวพันธ์  ขวัญทอง
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระ  สารบูรณ์
2. เด็กชายพิระดล  กางแก้ว
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นางสาวสุดา  สำโรง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพศ  มาลัย
2. นายรุ่งชัย  นาคศรี
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทนันท์  เสรีรัตนาคร
2. นายปิยังกูร  สอนส่งกลิ่น
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นางสาวสุดา  สำโรง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติวิทย์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  อุปนิสากร
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกุลทิพย์  จันใด
2. นายสุวิทย์  ศรีวรมย์
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติเดช  วะระหาร
2. นายวีระชัย  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิราช  ต้นพุฒ
2. นางสาวอรวิลัย  วงษ์คำชัย
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ขันธุลา
3. เด็กหญิงวิภูชิตา  นครวงษ์
 
1. นางรัชนี  คุณานุวัฒน์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรศิริ  เชิดชู
2. นางสาวยศวดี  ชื่นบาน
3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีนามล
 
1. นางวิจิตรา  พรมชาติ
2. นางเรณู  ซื่อตรง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญหลาย  วรรณจันทร์
2. นายประชาสรรค์  วรรณดี
3. นายพรประชา  ขันธุรา
4. นายสุวัฒน์  ดุสิต
5. นายอนิรุตต์  วรเกตุ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  ปัดภัย
 
1. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.13 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมทย์  ใจต๊ะวงศ์
2. นายสรวิชญ์  ขันอาษา
3. นายอิสรา  วันเที่ยง
 
1. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอทิติยา  พวงศรี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนทัต  พินิจมนตรี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  อาเทศ
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล