สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
3. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
4. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
6. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 1. นายจักรกริช  กรรมจันทร์
2. นายนันทจักร์  ป้องแก้ว
3. นายพงศกร  ศรีสกุล
4. นายภานุวัฒน์  แถวเพีย
5. นายวรสิฐ  สายบุญญา
6. นายเอกพงศ์  ศรีวิไลย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางมลิวัลย์  คำแท่ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุนผง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนผง
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
6. เด็กหญิงจันจิราพร  ชนะกิจ
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลุผล
8. นางสาวจิรนันท์  ดวงเนตร
9. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
10. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
12. นายธนากร  คนมาก
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รูปสวย
14. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ใหญ่
15. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
16. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
17. นางสาวนิชนันท์  ดวงคำจันทร์
18. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
19. นายพงศกร  ศรีสกุล
20. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์สาย
21. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภมิ
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. นางสาวพิมลพรรณ  จำปี
24. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
25. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
26. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
27. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเสนา
28. เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ป้องทา
29. นางสาววันวิสา  ฉิมกิจ
30. เด็กหญิงวิสาขรินทร์  อ่อนศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
33. นางสาวศศิธร  สืบศรี
34. นางสาวศศิประภา  ทองเฟื้อง
35. นางสาวศิริวิมล  นันทะวงษ์
36. นายสุเทพ  มานพ
37. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
38. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  สำเนียงนวล
40. นางสาวเบญมาศ  อ่อนหลง
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นายนิคม  ไชยะนา
3. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวกุลชดา  บุญพร
6. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
7. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
8. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 1. นายณัฐพงษ์  คำไสย
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวอรัญญา  โสภี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทจักร์  ป้องแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงอริศรา  ติวงศ์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายตะวัน  วงษ์สุวรรณ
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวธาริณี  สุคันทา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอานนท์  สุทธิสาร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  จันทะคูณ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัช  ทองสา
2. เด็กหญิงกิตติภาพร  โกรินทร์
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงขวัญกมล  น้อยใส
5. เด็กหญิงฉันท์สินี  ถือทอง
6. เด็กหญิงฐิตินาถ  ป้องแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดใส
8. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
9. เด็กหญิงดรุณี  ป้องแก้ว
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   รูปสวย
11. เด็กหญิงธัญระวี  เสี้ยวทอง
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสุวรรณ
13. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
14. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเกิด
15. เด็กชายนิติกร  สมานทอง
16. เด็กชายนิธิกร  วงศ์สง่า
17. เด็กหญิงนิภาพร  หอมอ่อน
18. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศรี
19. เด็กหญิงประภาศรี  อ่อนวันนา
20. เด็กหญิงปริญา  พวงทอง
21. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรมดวงศรี
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
24. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
25. เด็กหญิงรัตนา  แพงศรี
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชาวรักษ์
27. เด็กหญิงวัฒนาพรรณ  ใจเด็จ
28. เด็กชายวิทยา  จันทพร
29. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสอน
30. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. เด็กหญิงศศิดานันท์  กันหาพันธ์
33. เด็กชายสิทธาจารย์  ป้องแก้ว
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นคำ
35. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
36. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
37. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองลือ
38. เด็กหญิงอุไรพร  อารัตผล
39. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทคูณ
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสวงดี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
6. นายนิคม  ไชยะนา
7. Mr.Arnold  Bajamonde Tag-at
8. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ธีระบุตร
2. นางสาวจิราพร  ใหญ่สาร
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เสียงอ่อน
4. นางสาวชุติมา  ป้องแก้ว
5. นางสาวณัฐวดี  อินทร์พิมพ์
6. นายธนาดล  สองศรี
7. นายนพคเณศร์  บุญเกลี้ยง
8. นางสาวนฤมล  สีหาอาจ
9. นางสาวนันทิดา  ป้องแก้ว
10. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
11. นางสาวประภัสสร  คำนึง
12. นายพงศกร  ศรีสกุล
13. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
14. นายพัฒนชัย  ต้นคำ
15. นางสาวภัทราภรณ์  แหลมฉลาด
16. นายภานุพงษ์  นาชายคำ
17. นางสาวมัลลิกา  บุญเสนา
18. นางสาวยุพดี  แดงน้อย
19. นางสาวรุ่งทิพย์  แซ่โค้ว
20. นางสาววชิราภรณ์  ศรีเสมอ
21. นางสาววาริชา  นามโครต
22. นายวีระพล  นิยมสุข
23. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
24. นางสาวศิริรัตน์  เสี้ยวทอง
25. นางสาวสกาวใจ  ประเสริฐ
26. นายสงกรานต์  หล้าแหล่ง
27. นางสาวสาวิตรี  แก้วเกิด
28. นางสาวสุภัคกัญญา  สาริพันธ์
29. นางสาวสุวนันท์  พรหมรีย์
30. นางสาวสุวนิดา  ปัทมะ
31. นางสาวสุวรรณี  ลุนผง
32. นายอนันดา  พันธ์ศรี
33. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
34. นายอภิสิทธิ์  ทองสา
35. นางสาวอริยา  ดวงมาลา
36. นางสาวอัญชลีพร  ชัยวัตร
37. นางสาวอาทิตยา  คำดี
38. นายอานนท์  สุทธิสาร
39. นางสาวเจนจิรา  บุญโปร่ง
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ทิพศร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
6. นางสาวกุลชดา  บุญพร
7. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
8. นายนิคม  ไชยนา