สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกอปรกานต์  จำปางาม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สง่าทรัพย์
3. เด็กชายโชคพิสิฐ  ปิติเฉลิมโรจน์
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาทิพย์  ปิติเฉลิมโรจน์
2. นายธีระพล  สง่าทรัพย์
3. นางสาวมาลาทิพย์   อุ้มอุราญ
 
1. นายสง่า  แสวงหา
2. นางสาวกุลชดา  บุญพร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา   ยอดสุข
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โศรกศรี
3. เด็กหญิงพนินทรา  ศรีมะลัย
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวศดานันท์  พรมวงศ์
2. นางสาวศิริธิดา  มีศิลป์
3. นางสาวไอยรินทร์   แก้วศรีหาวงศ์
 
1. นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ
2. นางแสงเดือน  สายโสภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมโคตร
2. เด็กหญิงพายุรีย์  บุญน้อม
3. เด็กชายอนุชา  เดชบุรัมย์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์
2. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เทพเทียน
2. เด็กชายสนธยา  วรจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์
2. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวจิรภิญญา  สารักษ์
2. นางสาวบุษบา  อาจลุน
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน