สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เศิกศิริ
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวนิตยาพร  วะอาทิตย์
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิกุลแก้ว  รัตนวัน
 
1. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพงษ์  ธนาคุณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กชายสรัญวุฐิ  คำนึง
 
1. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายไพศาล  ชามัท
 
1. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.07 ทอง 4 1. นางสาวกรองกาญจน์  เสียงอ่อน
2. นายชวนันท์  รู้ขาย
3. นางสาวพนิษฐา  มัทกิจ
 
1. นางอุษณี  วรรณชัยมงคล
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรายุทธ  จิตแสง
2. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  ธงชัย
 
1. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวกฤติญาธร  ศรีมะลัย
2. นางสาวจินตนา  สุดแสวง
 
1. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
2. นางอุษณี  วรรณชัยมงคล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลาลัย  สายโสภา
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวพัทธมน  เจริญ
 
1. นางนิสิต  จำปางาม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนงหนุ่ย  พาหา
2. เด็กชายนวพล  วรรณจิตต์
3. เด็กหญิงวาธิณี  พงษ์ธนธรณ์
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  สีหาอาจ
2. นางสาวศุภรัตน์  วงษ์ทอง
3. นายอดิศร  สมภาร
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอาทิตย์  ภูจักรเพ็ชร
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  กรรมจันท์
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกอปรกานต์  จำปางาม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สง่าทรัพย์
3. เด็กชายโชคพิสิฐ  ปิติเฉลิมโรจน์
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาทิพย์  ปิติเฉลิมโรจน์
2. นายธีระพล  สง่าทรัพย์
3. นางสาวมาลาทิพย์   อุ้มอุราญ
 
1. นายสง่า  แสวงหา
2. นางสาวกุลชดา  บุญพร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา   ยอดสุข
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โศรกศรี
3. เด็กหญิงพนินทรา  ศรีมะลัย
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวศดานันท์  พรมวงศ์
2. นางสาวศิริธิดา  มีศิลป์
3. นางสาวไอยรินทร์   แก้วศรีหาวงศ์
 
1. นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ
2. นางแสงเดือน  สายโสภา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมโคตร
2. เด็กหญิงพายุรีย์  บุญน้อม
3. เด็กชายอนุชา  เดชบุรัมย์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์
2. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เทพเทียน
2. เด็กชายสนธยา  วรจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์
2. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวจิรภิญญา  สารักษ์
2. นางสาวบุษบา  อาจลุน
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรชฎา  ผาริโน
2. เด็กหญิงดรุณี  ทองขัน
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  พรมราช
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณาราย  โสดาราม
5. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีมงคล
 
1. นายชาญชิต  เชื้อจำพร
2. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวจันจิรา  ศรีมะลัย
2. นางสาวจียาพร  คำนึง
3. นางสาวธัญญารัตน์  เกตุลำ
4. นายธีรยุทธ  งบกระโทก
5. นางสาวสุมิตรา  ลีลา
 
1. นางสาวจุรี  คำทวี
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.74 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เครือวัลย์
 
1. นายชาญชิต  เชื้อจำพร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง 6 1. นางสาวศรบายศรี  แอนโก
 
1. นายวิรัช  สาระรักษ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พร้าวไธสง
2. เด็กชายธนศักดิ์  ศรีทุม
 
1. นายวิรัช  สาระรักษ์
2. นางสาวจุรี  คำทวี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประมวล  อัคบุตร
2. นางสาวสุกัญญา  บุญเต็ม
 
1. นายวิรัช  สาระรักษ์
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัช  ประพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาใส
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีมะลัย
4. เด็กหญิงนพร  สาริพันธ์
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ยิ่งนอก
6. เด็กหญิงรัชนีกร  วันทนิล
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปัดภัย
8. เด็กหญิงสิริพร   เพชรน้ำ
9. เด็กหญิงสิริยากร  ค่ำคูณ
10. เด็กหญิงสุมัทนา  ผ่องใส
11. เด็กหญิงอพชา  ช่างโทรเลข
12. เด็กหญิงอัญชลีพร  ผุยลี
13. เด็กหญิงอัญมณี  ย่อมจันแดง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  คำดี
15. เด็กหญิงเบญจมินทร์  รัญคำภา
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
2. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
3. นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ
4. นายเพชร  วิเศษรัตน์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิรานุช  อินทะเนีย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พันสุรีย์
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  แก้วภักดี
2. นางสาวณัฐรดี  ทองขำ
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  ทวีกันย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมรพัฒน์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิทักษ์  การจิต
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  คำหาญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพงศกร  ทวีกันย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรินทร  มารมย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธวัชชัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธวัชชัยเจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ใจเด็จ
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวปนัดดา  เสนานุช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑุรย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
3. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
4. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
6. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 1. นายจักรกริช  กรรมจันทร์
2. นายนันทจักร์  ป้องแก้ว
3. นายพงศกร  ศรีสกุล
4. นายภานุวัฒน์  แถวเพีย
5. นายวรสิฐ  สายบุญญา
6. นายเอกพงศ์  ศรีวิไลย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางมลิวัลย์  คำแท่ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุนผง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนผง
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
6. เด็กหญิงจันจิราพร  ชนะกิจ
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลุผล
8. นางสาวจิรนันท์  ดวงเนตร
9. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
10. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
12. นายธนากร  คนมาก
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รูปสวย
14. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ใหญ่
15. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
16. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
17. นางสาวนิชนันท์  ดวงคำจันทร์
18. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
19. นายพงศกร  ศรีสกุล
20. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์สาย
21. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภมิ
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. นางสาวพิมลพรรณ  จำปี
24. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
25. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
26. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
27. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเสนา
28. เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ป้องทา
29. นางสาววันวิสา  ฉิมกิจ
30. เด็กหญิงวิสาขรินทร์  อ่อนศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
33. นางสาวศศิธร  สืบศรี
34. นางสาวศศิประภา  ทองเฟื้อง
35. นางสาวศิริวิมล  นันทะวงษ์
36. นายสุเทพ  มานพ
37. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
38. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  สำเนียงนวล
40. นางสาวเบญมาศ  อ่อนหลง
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นายนิคม  ไชยะนา
3. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวกุลชดา  บุญพร
6. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
7. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
8. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 1. นายณัฐพงษ์  คำไสย
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวอรัญญา  โสภี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทจักร์  ป้องแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงอริศรา  ติวงศ์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายตะวัน  วงษ์สุวรรณ
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวธาริณี  สุคันทา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอานนท์  สุทธิสาร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  จันทะคูณ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัช  ทองสา
2. เด็กหญิงกิตติภาพร  โกรินทร์
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงขวัญกมล  น้อยใส
5. เด็กหญิงฉันท์สินี  ถือทอง
6. เด็กหญิงฐิตินาถ  ป้องแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดใส
8. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
9. เด็กหญิงดรุณี  ป้องแก้ว
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   รูปสวย
11. เด็กหญิงธัญระวี  เสี้ยวทอง
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสุวรรณ
13. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
14. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเกิด
15. เด็กชายนิติกร  สมานทอง
16. เด็กชายนิธิกร  วงศ์สง่า
17. เด็กหญิงนิภาพร  หอมอ่อน
18. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศรี
19. เด็กหญิงประภาศรี  อ่อนวันนา
20. เด็กหญิงปริญา  พวงทอง
21. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรมดวงศรี
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
24. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
25. เด็กหญิงรัตนา  แพงศรี
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชาวรักษ์
27. เด็กหญิงวัฒนาพรรณ  ใจเด็จ
28. เด็กชายวิทยา  จันทพร
29. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสอน
30. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. เด็กหญิงศศิดานันท์  กันหาพันธ์
33. เด็กชายสิทธาจารย์  ป้องแก้ว
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นคำ
35. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
36. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
37. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองลือ
38. เด็กหญิงอุไรพร  อารัตผล
39. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทคูณ
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสวงดี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
6. นายนิคม  ไชยะนา
7. Mr.Arnold  Bajamonde Tag-at
8. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ธีระบุตร
2. นางสาวจิราพร  ใหญ่สาร
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เสียงอ่อน
4. นางสาวชุติมา  ป้องแก้ว
5. นางสาวณัฐวดี  อินทร์พิมพ์
6. นายธนาดล  สองศรี
7. นายนพคเณศร์  บุญเกลี้ยง
8. นางสาวนฤมล  สีหาอาจ
9. นางสาวนันทิดา  ป้องแก้ว
10. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
11. นางสาวประภัสสร  คำนึง
12. นายพงศกร  ศรีสกุล
13. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
14. นายพัฒนชัย  ต้นคำ
15. นางสาวภัทราภรณ์  แหลมฉลาด
16. นายภานุพงษ์  นาชายคำ
17. นางสาวมัลลิกา  บุญเสนา
18. นางสาวยุพดี  แดงน้อย
19. นางสาวรุ่งทิพย์  แซ่โค้ว
20. นางสาววชิราภรณ์  ศรีเสมอ
21. นางสาววาริชา  นามโครต
22. นายวีระพล  นิยมสุข
23. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
24. นางสาวศิริรัตน์  เสี้ยวทอง
25. นางสาวสกาวใจ  ประเสริฐ
26. นายสงกรานต์  หล้าแหล่ง
27. นางสาวสาวิตรี  แก้วเกิด
28. นางสาวสุภัคกัญญา  สาริพันธ์
29. นางสาวสุวนันท์  พรหมรีย์
30. นางสาวสุวนิดา  ปัทมะ
31. นางสาวสุวรรณี  ลุนผง
32. นายอนันดา  พันธ์ศรี
33. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
34. นายอภิสิทธิ์  ทองสา
35. นางสาวอริยา  ดวงมาลา
36. นางสาวอัญชลีพร  ชัยวัตร
37. นางสาวอาทิตยา  คำดี
38. นายอานนท์  สุทธิสาร
39. นางสาวเจนจิรา  บุญโปร่ง
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ทิพศร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
6. นางสาวกุลชดา  บุญพร
7. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
8. นายนิคม  ไชยนา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยยุทธ  โพธิพันธ์
2. นายตะวัน  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายภูมินทร์  แหลมฉลาด
4. นายศรายุทธ  คำอ่อนสา
5. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ผ่องใส
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทอสมบัติ
2. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพูลศักดิ์  นามะนุ
2. นายศรุต  ฉิมสุข
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  จันทร์สม
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวอรัญญา  สิมารักษ์
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตนา  กันหาพันธ์
 
1. นางจิรนันท์   ไชยชาญ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวบุษยาวรรณ  รัตนวัน
 
1. นางจิรนันท์  ไชยชาญ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพียงระวี  แสงกล้า
 
1. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นางสาวอมรรัตน์  สายโสภา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิรากร  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกษิรา  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญารัตน์  เชื้อสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเวียงกัน
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววรฌา  ชื่นสว่าง
2. นางสาวสุทธิดา  พุฒป่า
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  หินกล้า
2. นายธรณินทร์  อสิพงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  เกตุบรรจง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  พิกุล
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  พลายมนต์
6. เด็กชายศุภชัย  อินทวงค์
7. เด็กชายสุนทราทร  หงษ์อินทร์
8. นายสุริยะ  โงนคำ
 
1. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
2. นายสง่า  แสวงหา
3. นายสำเนียง  บุญทรัพย์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  อาจกล้า
2. นายณัฐพล  วันเพ็ญ
3. นายทศพล  อัคบุตร
4. นายธวัชชัย  ผ่าผล
5. นายพีรพงษ์  สีหมอก
6. นายเมธาวิน  โสภี
 
1. นายสง่า  แสวงหา
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
3. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองกาญจน์  เสียงอ่อน
2. นางสาวจิราวรรณ  รูปสวย
3. นายชัยยุทธ   โพธิ์พันธุ์
4. นางสาวณัฏฎาพร  พูนภิญโญ
5. นายณัฐชนน  หล้าแล่ง
6. นายปิยะพงษ์  มัควิน
7. นางสาวพรอุมา  ทองศรี
8. นางสาวรัตนาภรณ์  วรสาร
9. นางสาวสุวภา  สำเนียงนวล
10. นายอัครวินท์  ทุมณี
 
1. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
2. นายสง่า  แสวงหา
3. นายนัฐพล  จำปา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุตรภักดี
2. เด็กหญิงภัคธีมา  โอนหอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์ทอง
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
2. นายสง่า  แสวงหา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรวดี  สุขศรี
2. นางสาวภัทรชิรี  สมสร้าง
3. นางสาววรางคณา  มูลเปา
 
1. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
2. นางอุษณี  วรรรชัยมงคล
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนพรรษมล  ปั่นยวง
2. เด็กหญิงวีริศรา  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงสุพรรณดา  แสงกล้า
 
1. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
2. นางสาวอนิศรา  จันทร์ขาว
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาภัส  งามล้วน
2. นางสาวลลิตวดี  เสียงอ่อน
3. นางสาวสิริญญา  แก้วคำ
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญานิกา  แทนคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลุนพิลา
 
1. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
2. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  พุฒป่า
 
1. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระชัย  เหง้าโพธิ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปรือทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ประจวบสุข
2. นายนัฐพล  จำปา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุมินธวัฒน์  มูลเกษ
 
1. นายนัฐพล  จำปา
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกอรปกานต์  จำปางาม
 
1. นางสาวนิตยา  ประจวบสุข
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทจักร  ป้องแก้ว
 
1. นายนัฐพล  จำปา
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  วรรรประภา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชนชม
2. เด็กชายวิทูล  อรรคจันทร์
 
1. นางสาวนัฏทญา  จันใด
2. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีศิลป์
2. เด็กหญิงฐานิษา  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุมินตรา  แพงสี
2. นายอัครวินท์  ทุมณี
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 4 1. เด็กชายคมกริช  ลุผล
2. เด็กชายธนากร  รัตนวัน
3. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญสาง
 
1. นายเจษฎาภรณ์  บุญพัฒน์
2. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นางสาวจิระนันท์  สีหมอก
2. นางสาวจุฑามาศ  สุดง
3. นางสาวเกษมณี  กำไรทำ
 
1. นายเจษฎาภรณ์  บุญพัฒน์
2. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมราช
2. เด็กหญิงฐิติยา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงพิยดา  สองศรี
4. เด็กหญิงวนิดาภรณ์  บุญลา
5. เด็กหญิงศิราพร  สรีสว่าง
6. เด็กหญิงอรยา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวนัฏทญา  จันใด
2. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
3. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรธิตา  เสาะหายิ่ง
2. เด็กหญิงวัลลภา  บุญศรี
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นายเจษฎาภรณ์  บุญพัฒน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวปนิตา  เพชรินทร์
2. นางสาวมณีรัตน์  ขันเงิน
3. นางสาวสุทัศตา  คำไสย
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นายเจษฎาภรณ์  บุญพัฒน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองกุดเรือ
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุยคำไฮ
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญอาจ
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภา  ยุติภักดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  เห็มทอง
3. นางสาวอาทิตยา  คำดี
 
1. นางสถาภรณ์  เขียวศรี
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด