สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิกุลแก้ว  รัตนวัน
 
1. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายไพศาล  ชามัท
 
1. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกอปรกานต์  จำปางาม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สง่าทรัพย์
3. เด็กชายโชคพิสิฐ  ปิติเฉลิมโรจน์
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตนา  กันหาพันธ์
 
1. นางจิรนันท์   ไชยชาญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวบุษยาวรรณ  รัตนวัน
 
1. นางจิรนันท์  ไชยชาญ