สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวนิตยาพร  วะอาทิตย์
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวพัทธมน  เจริญ
 
1. นางนิสิต  จำปางาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  กรรมจันท์
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิรานุช  อินทะเนีย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พันสุรีย์
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นางสาวอมรรัตน์  สายโสภา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกษิรา  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววรฌา  ชื่นสว่าง
2. นางสาวสุทธิดา  พุฒป่า
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 4 1. เด็กชายคมกริช  ลุผล
2. เด็กชายธนากร  รัตนวัน
3. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญสาง
 
1. นายเจษฎาภรณ์  บุญพัฒน์
2. นายรักเสมอ  ไชยมาโย