สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เศิกศิริ
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลาลัย  สายโสภา
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอาทิตย์  ภูจักรเพ็ชร
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวศดานันท์  พรมวงศ์
2. นางสาวศิริธิดา  มีศิลป์
3. นางสาวไอยรินทร์   แก้วศรีหาวงศ์
 
1. นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ
2. นางแสงเดือน  สายโสภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวจิรภิญญา  สารักษ์
2. นางสาวบุษบา  อาจลุน
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวจันจิรา  ศรีมะลัย
2. นางสาวจียาพร  คำนึง
3. นางสาวธัญญารัตน์  เกตุลำ
4. นายธีรยุทธ  งบกระโทก
5. นางสาวสุมิตรา  ลีลา
 
1. นางสาวจุรี  คำทวี
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.74 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เครือวัลย์
 
1. นายชาญชิต  เชื้อจำพร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  แก้วภักดี
2. นางสาวณัฐรดี  ทองขำ
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรินทร  มารมย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวปนัดดา  เสนานุช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑุรย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  จันทร์สม
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิรากร  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญารัตน์  เชื้อสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเวียงกัน
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีศิลป์
2. เด็กหญิงฐานิษา  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุมินตรา  แพงสี
2. นายอัครวินท์  ทุมณี
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสาวนัฎทญา  จันใด