สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  นิลศรี
 
1. นางประพาฬรัตน์  บุรีรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวพัชรีพร  เกษหอม
 
1. นางประพาฬรัตน์  บุรีรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 34.33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดารัตน์  หล้าศรี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  มณีเขียว