สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คณานิตย์
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายชัยชนะ  บุญเล่ห์
 
1. นางสุภาพร  พจน์ชนะชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายณัฐพงษ์  เพชรแสง
2. นางสาวอังควรรณ  อุ่นทวง
 
1. นางพจนีย์  สว่างวงษ์
2. นางยุพิน  เหมือนชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  เพชรฤาชา
 
1. นางวาสนา  สิงหะคเชนทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีสุนาครัว
 
1. นายมนชัย  เลิศพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายเมธิชัย  กลีบสุวรรณ
 
1. นางจันทร์แรม  แดงท่าขาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวจิตรารัตน์  มณีวงษ์
2. นางสาวอรอนงค์  ภิญโย
3. นางสาวอารียา  แก้ววิเศษ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริชัย
2. นางพรรุ่ง  สิทธิศรีจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิกา  จิตตระการ
2. นางสาวณัฏฐพร  โพธิ์พันธ์
3. นางสาวพลอยไพลิน  ดีจันทร์ดา
 
1. นายสมาน  สุระสร
2. นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  ลีลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พึ่งสุข
 
1. นายวีระชัย   บุญถา
2. นายชัชชัย   ทัศนะเกษม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายอดิเทพ  กุลสุทธิชัย
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงแสน
 
1. นางสาวลำพูน  แสนสุด
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายแมทธิว  แวนเจียน
 
1. นางประยม  สวัสดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐสุภา  สิงห์ครุธ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.75 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอภิญญา  สีสมยา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปวีณา  โคดม
2. นายสุรศักดิ์  สุคำภา
 
1. นางสาวพิศสวาท  ศรีเสน
2. นางศิริลักษณ์  ผลสุข
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพคุณ  เวียงคำ
2. นางสาวปณิตตา  ฑีฆะสุข
3. นางสาวสาธิตา  สืบขวัญ
 
1. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
2. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 9 1. นายกฤษฎา  จาระนิตย์
2. นายดนัย  เฉยชิต
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขเพ็ง
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทีฆะสุข
5. นางสาวสุพรรณี   โหงลำ
6. นายโชคชัย   บัวสาย
 
1. นางบุษบา  ครองยุทธ
2. นางอุบลวดี   วงษ์ใหญ่
3. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์