สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศินา  โยธี
2. เด็กหญิงศุภนุช  ศรีสมาน
3. นางสาวสุพัตตรา  อินทรบุญญา
 
1. นางสุนทรี  สุดแสน
2. นางอาลร  สังกษัตริย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมวัติ
2. นางสาวสุวิมล  แฝงทรัพย์
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โรมพันธ์
 
1. นางวัชรา  พรหมจารีย์
2. นางสุนทรี  สุดแสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจาตุรนต์  ดวงจิตร
2. เด็กชายมัชพล  พรมนิกร
3. นายศุภกิจ  ผมน้อย
 
1. นางอาลร  สังกษัตริย์
2. นางวัชรา  พรหมจารีย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาภา  คำพันธ์
2. นางสาวฐาปราณี  บุญยิ่ง
3. นายมนัสวี  ศรีโชค
 
1. นางพรรุ่ง  สิทธิศรีจันทร์
2. นางนงลักษณ์  ศิริชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรกมล  ช่างการ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตะนูรักษ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  อินแก้ว
 
1. นายสมาน  สุระสร
2. นางสาวอาภาพร  กมล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวณัฐฐาพร  แก้วคำ
2. นางสาววรนุช  จุลบุตร
3. นายเมทนี  สัมมาสูงเนิน
 
1. นายบุญเสริม  สายบัวบาน
2. นายธงชัย  มารารัมย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเนื้อ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นายธงชัย  มารารัมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสรา  แนวน้อย
2. นางสาวอนุสรา  พลไธสงค์
 
1. นายธงชัย  มารารัมย์
2. นายบุญเสริม  สายบัวบาน