สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  ยศสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงหทัย   ทองดี
3. เด็กหญิงสายธาร  ไตรผล
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองอร่าม
2. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์สถิตย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ชนะมี
2. นางสาวธัญลักษณ์  แนวทะวิต
3. นางสาวปัทมาวดี  ศรีโสพันธ์
 
1. นางสาวศุภวจี  ศรีเสน
2. นางนิตยา  อินทร์ชุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวราเทพ  มัดทองหลาง
2. เด็กหญิงสิรินภา  ภาระเวช
 
1. นายอาติคม  สาระวัน
2. นางสาวรมิตา  ผลาผล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิษณุ  มัดทองหลาง
2. นางสาวอรอนงค์  พิมวงค์
 
1. นางสุปรียาภรณ์  ไชยวิชิต
2. นายอาติคม  สาระวัน