สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  เกื้อกูล
 
1. นางละออง  ทองมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรินทร์  ใจทน
 
1. นางสุภาพร  พจน์ชนะชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คชลัย
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 1. นางสาวธัญญารักษ์  แสงเพ็ชร
 
1. นางประคอง  พราวศรี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนนอก
2. นางสาวกลอักษร  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงฬุธาดา  ราชบุตร
 
1. นางจันทร์ฉาย  ภักดีสุวรรณ
2. นางยุพิน  เหมือนชาติ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.56 ทอง 5 1. นางสาวทัศนีย์  แก้วสีนวล
2. นางสาวน้ำทิพย์  วงษ์จันทร์
3. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ภักดีสุวรรณ
2. นางยุพิน   เหมือนชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองทอง  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณิชากร  ข้องหลิม
 
1. นางพจนีย์  สว่างวงษ์
2. นางละออง  ทองมูล
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  ยศสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงหทัย   ทองดี
3. เด็กหญิงสายธาร  ไตรผล
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองอร่าม
2. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์สถิตย์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ชนะมี
2. นางสาวธัญลักษณ์  แนวทะวิต
3. นางสาวปัทมาวดี  ศรีโสพันธ์
 
1. นางสาวศุภวจี  ศรีเสน
2. นางนิตยา  อินทร์ชุม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวราเทพ  มัดทองหลาง
2. เด็กหญิงสิรินภา  ภาระเวช
 
1. นายอาติคม  สาระวัน
2. นางสาวรมิตา  ผลาผล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิษณุ  มัดทองหลาง
2. นางสาวอรอนงค์  พิมวงค์
 
1. นางสุปรียาภรณ์  ไชยวิชิต
2. นายอาติคม  สาระวัน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศินา  โยธี
2. เด็กหญิงศุภนุช  ศรีสมาน
3. นางสาวสุพัตตรา  อินทรบุญญา
 
1. นางสุนทรี  สุดแสน
2. นางอาลร  สังกษัตริย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมวัติ
2. นางสาวสุวิมล  แฝงทรัพย์
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โรมพันธ์
 
1. นางวัชรา  พรหมจารีย์
2. นางสุนทรี  สุดแสน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจาตุรนต์  ดวงจิตร
2. เด็กชายมัชพล  พรมนิกร
3. นายศุภกิจ  ผมน้อย
 
1. นางอาลร  สังกษัตริย์
2. นางวัชรา  พรหมจารีย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาภา  คำพันธ์
2. นางสาวฐาปราณี  บุญยิ่ง
3. นายมนัสวี  ศรีโชค
 
1. นางพรรุ่ง  สิทธิศรีจันทร์
2. นางนงลักษณ์  ศิริชัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรกมล  ช่างการ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตะนูรักษ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  อินแก้ว
 
1. นายสมาน  สุระสร
2. นางสาวอาภาพร  กมล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวณัฐฐาพร  แก้วคำ
2. นางสาววรนุช  จุลบุตร
3. นายเมทนี  สัมมาสูงเนิน
 
1. นายบุญเสริม  สายบัวบาน
2. นายธงชัย  มารารัมย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเนื้อ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นายธงชัย  มารารัมย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสรา  แนวน้อย
2. นางสาวอนุสรา  พลไธสงค์
 
1. นายธงชัย  มารารัมย์
2. นายบุญเสริม  สายบัวบาน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริยา  ชนะกิจ
2. เด็กหญิงรัตนาประภา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พาผล
4. เด็กหญิงวรุณี  โผผิน
5. เด็กหญิงศิรินภา  นันทา
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นางนิตยา  ผาจำปา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ห่อพาน
2. นางสาวพนมจิตร  อ่อนผิว
3. นางสาวพัชรี  วิลุน
4. นางสาวสุกัญญา  เสริมศรี
5. นางสาวเบญจมาศ  มณีวงศ์
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นางบังอร  ดุมกลาง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  ประจงจิตร
2. นางสาวนภาพร  โคตสีสาย
3. นางสาวปรีชญา  สำราญจิตต์
4. นางสาววชิรินทร์ทรา  วงษ์กันยา
5. นางสาวอภิญญา  อัคภักดี
 
1. นายไชยา  คำแพง
2. นางดาราพิไล  คำแพง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  เกษสุภะ
2. นางสาวทัชชา  เริงสันเทียะ
3. นางสาวปัทมาวดี  ศรีโสพันธ์
4. นางสาวสุธินี  อินใจดี
5. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นายไชยา  คำแพง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิณทอง
2. เด็กชายพศิน  ราศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  พุฒซอน
4. เด็กหญิงสุดาพรรณ  วระสาน
5. เด็กหญิงเสาวรส  วะหาโร
 
1. นางสุดาวดี  หอมวงษ์
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. นายศราวุธ  เวียงแก้ว
 
1. นายเฉลิมนคร  บุญรักษ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพิกุล  เรียบร้อย
 
1. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉันท์สินี  โลหะกุล
2. นายชลสิทธิ์  สีตะโกเพชร
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นางบังอร  ดุมกลาง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุลากร  คชลัย
2. นางสาวผ่องอำไพ  ทองอร่าม
 
1. นางบังอร  ดุมกลาง
2. นายไชยา  คำแพง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรัญญา  ผังดี
2. นางสาวพรธิดา  ใจใชย
3. นางสาวพรศิริ  หลาบช่วย
4. นางสาวรัชดาวรรณ  ภารแสวง
5. นางสาววรรณิภา  คุณศักดิ์
6. นางสาววรัญญา  วงกัลยา
7. นางสาวสุจิตรา  ศรีนัครินทร์
8. นางสาวอรยา  ทวีกัน
9. นางสาวเบธิตา  ใจใชย
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองปลิว
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
3. นางดาราพิไล  คำแพง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.75 ทอง 6 1. นางสาวกัญญาณี  พบตระกูล
2. นายกิตติพงษ์  พิลาธร
3. นางสาวจริยา  กองแก้ว
4. นางสาวจิตรกัญญา  สารีพันธ์
5. นางสาวชลิตา  ชนะการ
6. นางสาวบวรรัตน์  ลานุสัตย์
7. นางสาวรัตติยาภรณ์  สายกันยา
8. นางสาวศุภจี  อันปัญญา
9. นายศุภณัฐ  สมัครศรี
10. นายศุภโชค  ยืนยงค์
11. นางสาวอนงค์ลักษณ์  แสงอุ่น
12. นางสาวอังคณา  รูปสวย
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีภาค์
14. นางสาวเพ็ญนภา  บุญเต็ม
15. นายโชคชัย   บัวสาย
 
1. นายเสนอเกียรติ  พราวศรี
2. นางยุพิน  เหมือนชาติ
3. นายสุดใจ  บุญพร
4. นายพรพรต  หล้าอำพันธ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวสงกรานต์   คำแพง
 
1. นางสุธันยานาติย์  อินชะนะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 1. นายชนะศักดิ์  บุญทองเถิง
2. นายนพรัฐ  ปรุงหอม
3. นายปฏิพล  หยวกวิ่ง
4. นายภาณุพงศ์  บัวสาย
5. นายวิศรุต  นาสารีย์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
3. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วีระจินตารักษ์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรายุทธ  แหวนหล่อ
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสมาน
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ผลสุข
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณพิมล  ศรีวิสุทธิ์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีแสง
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวงพร  วงศ์มั่น
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญณรงค์  บุญยิ่ง
2. นายพงศธร  สาโพลาย
3. นายยุธินันท์  บุญพร้อม
4. นางสาวสุมิตรา  คำภูษา
5. นายอิสระ  เชื้อสุข
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองยืน
 
1. นายณัฐนัย  อินทร์แก้ว
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทัยอัน
 
1. นายดำรงศักดิ์  บุรีรัตน์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริกิติรัชต์  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวปิยะพร  พราวศรี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  ขันทวัตร
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อัครพัฒน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ผลสุข
2. นางสาวพิศสวาท  ศรีเสน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  กองแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  คำมีแก่น
3. เด็กหญิงวรรณภา  พรมรัก
 
1. นางชรินทร์  เนื่องศรี
2. นางราตรี  วามะลุน
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพรัตน์  ผินสู่
2. นางสาวสุมิตรา  คำมีแก่น
3. นางสาวสุรีย์รัตน์  สังฆพันธ์
 
1. นางประคอง  พราวศรี
2. นางราตรี  วามะลุน
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  สุภาพ
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุญโสม
3. เด็กหญิงสุภาพร  นนทบุตร
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  ทองอร่าม
2. นางสาววลัยภรณ์  งอยกุดจิก
3. นางสาวสนธยา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
49 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจัตุพล  ใยดี
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระศักดิ์  สาวิสิทธิ์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรากร  ศิริเกต
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
52 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวลิต  ประกอบสุข
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชนะชัย  โยธะชัย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปราบโสม
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนลธวัช  ใจเกื้อ
2. เด็กชายพลาธิป  ชัยเคนวงศ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐปฏิภาณ  ศิริบุตร
2. นายธฤต  ขนันเนือง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิต
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัญญา  อุ่นทวง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิลากร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปราบโสม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธิติกร  นครวงษ์
2. นายนพณัฐ  สงครามพล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยานี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หอมวงษ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปราบโสม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอักษรวรรณ  มาลัย
2. นางสาวเจนจิรา  จุริวัล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  จูทะรัตน์
2. นางสาวพัชราภา  บุญคุ้ม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สายวัน
2. เด็กหญิงกุหลาบ  ประจำสุข
3. เด็กหญิงจตุพร  โรมพันธ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พานิชสิทธิ์
5. เด็กหญิงบุษยารัตน์  เอ็มรัตน์
6. เด็กหญิงหฤทัย  จุระยา
 
1. นางบุษบา  ครองยุทธ
2. นางอุบลวดี   วงษ์ใหญ่
3. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  จิตระการ
2. นางสาวนารีรัตน์  มาลี
3. นางสาววิศัลย์ศยา  ยอดเครือมา
 
1. นายอนันต์  อินทร์ชุม
2. นายมนูญ  ใจเด็จ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินกร  เฉวี่ยงหงษ์
2. เด็กชายธวัช  อ่อนธรรม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คุณลุน
 
1. นายอนันต์  อินทร์ชุม
2. นางสาวณัฐวดี  วังสินธ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชุมพล  ประจำสุข
2. นายระพีพัฒน์  พิลาธร
3. นายอภิสิทธิ์  มณีวงค์
 
1. นางสาวณัฐวดี  วังสินธ์
2. นายลิขิต  ตระการจันทร์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสรา  สืบศิริ
2. เด็กหญิงสุชาดา  แนวทวิช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์คำ
 
1. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
2. นางอุบลวดี   วงษ์ใหญ่
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธเนศ  เพชรแสง
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภินันชัย  ศรีสุธรรม
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา