สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุธ  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ชอบศิลป์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญาพัชร  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวนัฐริดา  ไชยมี
3. นางสาวไพรลิน  บุพชาติ
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวสิรินทรา  จันทนา
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนา
3. นางสาวอนงค์นาถ  ทาสมบูรณ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ช่างไถ
2. เด็กหญิงวริศรา  สลับศรี
3. เด็กหญิงอัณดา  มหาคำ
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวจิตติมา  ชูรัตน์
2. นายธีระพงษ์  สีมันตะ
3. นายเทียนชัย  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นายวิเชียร  จันทร์สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ขันเงิน
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายชาญชัย  ชูรัตน์
2. นายธนากรณ์  บุญทศ
3. นางสาววิสา  วงศ์เหลา
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เขียวชะอุ่ม
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์