สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวชนิภา  หนองเป็ด
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญทศ
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูรัตน์
 
1. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายณัฐกานต์  ภูพานทอง
 
1. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญทศ
2. เด็กหญิงสนิมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิทัก
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดารณี  สารบาล
2. นายสุทธิพงษ์  พบขุนทด
3. นางสาวอัษฎาภรณ์  ไถวเลิศ
 
1. นายสุุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญทศ
2. เด็กหญิงสนิมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิทัก
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวดารณี  สารบาล
2. นายสุทธิพงษ์  พบขุนทด
3. นางสาวอัษฎาภรณ์  ไถวเลิศ
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นายสุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายเจษฎา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายชุมพล  ประชุมชัย
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุธ  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ชอบศิลป์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกัญญาพัชร  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวนัฐริดา  ไชยมี
3. นางสาวไพรลิน  บุพชาติ
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวสิรินทรา  จันทนา
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนา
3. นางสาวอนงค์นาถ  ทาสมบูรณ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ช่างไถ
2. เด็กหญิงวริศรา  สลับศรี
3. เด็กหญิงอัณดา  มหาคำ
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวจิตติมา  ชูรัตน์
2. นายธีระพงษ์  สีมันตะ
3. นายเทียนชัย  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นายวิเชียร  จันทร์สุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ขันเงิน
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายชาญชัย  ชูรัตน์
2. นายธนากรณ์  บุญทศ
3. นางสาววิสา  วงศ์เหลา
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เขียวชะอุ่ม
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สร้อยมุกข์
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงภักดี
3. นางสาวจุฬาพร  ไชยศรี
4. นางสาวชฎารัตน์  วารินทร์
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุญสุข
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัชชา  แก้วมิ่ง
2. นางสาวรัชนีกร  บุญสุข
3. นางสาวศรัญญา  บุญทศ
4. นางสาวอัญชลี  บุญทศ
5. นางสาวเบญจมาศ  สุดสงสาร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญบรรลุ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กชายชนะศักดิ์  อุปชัย
2. เด็กหญิงอารยา  แสงดารา
 
1. นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง 6 1. นายพงศธร  ธาตุทอง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันทราชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรหมมาตร์  จันทร์ดี
2. เด็กชายเทียนชัย  สมจิตร
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
2. นายปรีชา  ภาคแก้ว
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวฐานิช  ไกรศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีชม
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
2. นายปรีชา  ภาคแก้ว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปิ่นคำ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใบบัว
2. เด็กชายปณิธาน  อนุสรณ์
3. เด็กชายภารดา  พันธ์ครู
4. เด็กชายรุ่งตะวัน  พลยุทธ์
5. เด็กชายสุเทพ  จันทราไชย
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 1. นายสุรเชษฐ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาววราภรณ์  ทาบัณดิษฐ
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธิตา  บุญทศ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เตาแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
2. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวยุวดี  เตาแก้ว
2. นางสาวอารยา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
2. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกรณ์  อุปสาร
2. เด็กหญิงปัทมา  ทองมณี
3. เด็กชายพงศกร  บุญทศ
4. เด็กชายศุภชัย  ใบบัว
5. เด็กหญิงอภิญญา  ขันเงิน
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรินันท์  คำปัญญา
2. นางสาวสุภาวดี  ขันเงิน
3. นายสุรศักดิ์  ประชุมชัย
4. นางสาวอรณี  ไชยศรี
5. นายโชคชัย  ขันเงิน
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะวุฒิ  วงษีแก้ว
2. เด็กหญิงศิราณี  สุนันทิพย์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ตรงกลาง
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
2. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวณิชาวีร์  บุญทศ
2. นายธนุต  ดวงณรงค์
3. นางสาวลัดดา  เศิกศิริ
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
2. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนากร  ศรีธรรมา
2. เด็กชายเจษฎา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
2. นางสาวสาคร  มีแก้ว
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริวรรณ  จันทนา
 
1. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลชญา  มหาคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันเงิน
 
1. นางสาวกรชนก  สิงคิบุตร
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาพัชร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมติยาภรณ์  เบ้านาค
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขันเงิน
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
2. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลัดดา  เศิกศิริ
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  หนองหงอก
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจารุกิตต์  ศรีเจริญ
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  สายหยุด
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราดล  บุญทศ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะ  บุญทศ
2. นายณัฐพล  สังฆพรหม
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กชายทัศน  อภัยวงค์
2. เด็กชายวศิลป์  บุญทศ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  กิจขยัน
2. เด็กหญิงอธิภรณ์  ยางเดี่ยว
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  วิรุณพันธ์
2. นายศราวุธ  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญทศ
2. เด็กชายปัญญา  งามฉลวย
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุญตะนัย
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายกานต์พิภัช  อยู่คง
2. นายธีรวุธ  สลับศรี
3. นายวีระชัย  บุญทศ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงวิไลพรรณ  สีมันตะ
3. เด็กหญิงอรุณ  ศรีมันตะ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ  แก้วกึ่งกรม
2. นางสาวภัสรา  พลไชยสงค์
3. นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  พันธ์ครู
2. เด็กหญิงนันธิชา  ชาวไทย
3. เด็กหญิงยุภาภรณ์  ธงชัย
4. เด็กหญิงละอองดาว  ปิตาระเต
5. เด็กหญิงศิริภา  จันทราชัย
6. เด็กหญิงสุนันทา  พลแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
3. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายธีระวัฒน์  ขันเงิน
2. นายนิลวัตต์  บุญทศ
3. นางสาวปองทิพย์  ใจน้อย
4. นางสาวพิจิตรา  หลักแก้ว
5. นางสาวศิริศร  สีนิล
6. นางสาวเจนจิรา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
3. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิญชฎา  ขันเงิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมันตะ
3. เด็กหญิงนิภาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวพรทิพย์  นามพิมพ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ใบบัว
3. นางสาวสายขิม  สมพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิพระบุ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปชัย
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง 5 1. นางสาวปาจารีย์  สายมายา
2. นางสาววนิดา  ไชยมี
3. นางสาวสิรินยา  หาหลัก
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตยา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงมติยาภรณ์  เบ้านาค
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
2. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุสุมา  ขันเงิน
2. นางสาวนิรมล  ทาระพันธ์
3. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วกัญญา
 
1. นางสาวมยุรี  มีแก้ว
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชชุฎา  คูณสุข
2. เด็กชายอภินันท์  บุญทศ
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คูณสุข
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐติยา  ไชย์เพ็ง
2. นางสาวสุทธิดา  พันดวง
3. นางสาวอรพรรณ  บุญทศ
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พบขุนทด
2. เด็กหญิงพรนภา  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงวรรัตน์  บัวลอย
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชฌา  ศรีบุญไช
2. นางสาวอรจิรา  สายบุ้งค้า
3. นางสาวอาธิติยา  ทาระพันธ์
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว